Przetarg: Wykonanie prac montażowych z branży elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie prac montażowych z branży elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
powiat: płocki
tel. (24) 267-26-00
ugim@wyszogrod.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszogród
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (24) 267-26-00
Termin składania ofert: 2021-05-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przywrócenie zasilania do działki o nr ewd. 152 w obrębie
geodezyjnym Wilczkowo.
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac montażowych z branży elektrycznej zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania oraz warunkami stanowiącym załącznik nr 3
UWAGI:
1. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji prac objętych zamówieniem : 24
miesiące.
2. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty no wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu.
3. Materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia wykonawca

Dokument nr: IKR.271.18.2021

Otwarcie ofert: VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA OFERT
Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 26 maja 2021 roku, do godz. 14;00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd
Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 27 maja 2021 roku, do godz. 11;00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd
Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, punkt informacji -parter) z dopiskiem znaku
sprawy i nazwy zadania.
2. Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z COVID - 19, Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie
papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przesyłając ją na adres:zamowienia@wyszogrod.pl (należy
dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4
przedmiotowego zaproszenia), dopuszcza się również złożenie oferty za pomocą platformy ePUP na elektroniczną
skrzynkę podawczą : /wyszoaroduidm/zamowienia .

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku.
III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wilczkowo, działka ewidencyjna o nr 152

Wymagania:
Podstawa wszczęcia postępowania:
- art. 2 ust 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z późniejszymi zmianami) - zwolnienie przedmiotowe,
IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do
zaproszenia),
- karty katalogowe produktów przeznaczonych do realizacji zamówienia.
- klauzula informacyjna RODO
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji
elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. póz. 344 z późniejszymi zmianami).
c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przesyłać pod adres:
artur.kazmierczak@wyszogrod.pl
e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kaźmierczak tel. 24/267 26 15, poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek w godz. 8.00 - 15.00, środa w godz. 9.00 - 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do
składania ofert.
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę
i opatrzone datami ich dokonania.
5) Wykonawca opisuje zamieszcza ofertę w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe: Przywrócenie zasilania do działki o nr ewd. 152 w obrębie geodezyjnym
Wilczkowo.
IX. KRYTERIUM OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
Kryterium:
Cena 100%
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r.
poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego
Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za
wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w
górę).
4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk
Wykonawcy.
6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne.
7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem
zlecenia/umowy.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.
XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru
oferty.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu - drogą elektroniczną - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania
przyczyny.
2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej
ofert o takiej samej (najniższej) cenie..
4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo
Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii