Przetarg: Doświetlenie przejść dla pieszych zaprojektowanie i wykonanie

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Doświetlenie przejść dla pieszych zaprojektowanie i wykonanie

Data zamieszczenia: 2021-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Babice
Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
22-730-80-34
zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: 1 500 zł
Nr telefonu: 22-730-80-34
Termin składania ofert: 2021-06-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Stare Babice 2021
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (formuła ,,zaprojektuj i wybuduj") doświetlenia przejść dla pieszych w postaci dwóch aluminiowych słupów oświetleniowych (Rosa) z oprawami typu LED (Schreder TECEO1) 32LEDS 700 mA o mocy min 71 W 5145 NW 74 W oraz przyłączy do tych lamp - na terenie gminy Stare Babice w poniższych lokalizacjach:1) Borzecin Duży Ul. Warszawska skrzyżowanie z Ul. Poprzeczną (2 przejścia);2) Borzecin Duży Ul. Poprzeczna przy wjeździe na parking szkolny;3) Stare Babice Ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z Ul. Szembeka;4) Stare Babice Ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z Ul. Wołodyjowskiego przy sklepie Carrefour;5) Stare Babice Ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z Ul. Osiedlową;6) Lipków Ul. Mościckiego na wysokości posesji nr 14;7) Koczargi Stare Ul. Akacjowa skrzyżowanie z Ul. Jarzębinową.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych określonych w ust. 1 zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;2) pełną obsługę geodezyjną projektu tj. przygotowanie mapy dla celów projektowych (o ile będzie to wymagane), uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wykonanie robót, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności:a) uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą drogę wojewódzką nr 580;b) uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej nr 4121W (ul. Poprzeczna), nr 4125W (ul. Akacjowa) i nr 4126W (ul. Sienkiewicza i Ul. Mościckiego), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą drogę powiatową;c) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnienie projektów w zakładzie energetycznym PGE Dystrybucja S.A (rejon energetyczny Pruszków);d) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do tego zgłoszenia;e) wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zalicznikowaniem nowych punktów pomiarowych zgodnie z obowiązującą procedurą PGE wraz z protokołem zainstalowania licznika z oplombowaniem przez zakład PGE (o ile będzie to wymagane do uruchomienia oświetlenia);4) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów wraz z doprowadzeniem terenu do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót;5) podłączenie nowych urządzeń pod napięcie;6) przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;7) zgłoszenie wykonania linii oświetlenia i uzgodnienie włączenia oświetlenia z PGE zgodnie z warunkami technicznymi i umową o przyłączenie oraz uruchomienie oświetlenia ulicznego (o ile będzie to wymagane do uruchomienia oświetlenia);8) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych;9) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego;10) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił potwierdzenia zamówienia pliku KCD do modyfikacji wraz z kopią operatu geodezyjnego).3. Wykonawca na wniosek otrzyma od Zamawiającego upoważnienia do występowania w jego imieniu do poszczególnych organów celem uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód i pozwoleń.4. Ogólne właściwości funkcjonalo-użytkowe:1) przedmiotowe oświetlenia przejść dla pieszych mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach; 2) wykonane doświetlenia muszą spełniać zalecenia Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawarte w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" (Opracowanie jest dostępne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakładce ,,Wzorce i standardy").5. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:1) Zamawiający wymaga, aby elementy oświetlenia posiadały trwałość, co najmniej 10 lat z uwzględnieniem systematycznego przeprowadzania konserwacji sieci i urządzeń;2) podobną trwałość użytkowania powinny posiadać wszystkie materiały, które zostaną użyte do wbudowania.6. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

CPV: 45316110-9, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00057471, WIZiF.271.7.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice 2.W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, wszczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań orazprzekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej i formularza ,,Wyślijwiadomość do zamawiającego" dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babicedanego postępowania.3. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godz.ch pracy Zamawiającego) zWykonawcami są:1) w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych:a) Jacek Kłopotowski, NaczelnikWydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, tel.22-730-80-34, e-mail:zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;b) Paulina Mateusiak - Główny Specjalista ds. zamówieńpublicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl;c) Marta Kotlińska,Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. 22-730-80-37, e-mail: zamowienia.publiczne@starebabice.pl;2) w przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należykontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22) 101 02 02, adres e-mail:cwk@platformazakupowa.pl4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formieelektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Kierowane dowszystkich Wykonawców informacje dotyczące odpowiedzi na zapytania, zmiany specyfikacji, w tymzmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji,,Komunikaty". Korespondencję, której adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzieprzekazywał temu Wykonawcy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwemPlatformy zakupowej.Pozostałe informacje są zawarte w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki, dotyczące RODO zawarte w Rozdziale XXIISWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-02 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

Wymagania:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.6.2021 pn.: ,,Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Stare Babice 2021."2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (formuła ,,zaprojektuj i wybuduj") doświetlenia przejść dla pieszych w postaci dwóch aluminiowych słupów oświetleniowych (Rosa) z oprawami typu LED (Schreder TECEO1) 32LEDS 700 mA o mocy min 71 W 5145 NW 74 W oraz przyłączy do tych lamp - na terenie gminy Stare Babice w poniższych lokalizacjach:1) Borzecin Duży ul. Warszawska skrzyżowanie z ul. Poprzeczną (2 przejścia);2) Borzecin Duży ul. Poprzeczna przy wjeździe na parking szkolny;3) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Szembeka;4) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Wołodyjowskiego przy sklepie Carrefour;5) Stare Babice ul. Sienkiewicza skrzyżowanie z ul. Osiedlową;6) Lipków ul. Mościckiego na wysokości posesji nr 14;7) Koczargi Stare ul. Akacjowa skrzyżowanie z ul. Jarzębinową.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych określonych w ust. 1 zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;2) pełną obsługę geodezyjną projektu tj. przygotowanie mapy dla celów projektowych (o ile będzie to wymagane), uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wykonanie robót, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania, w szczególności:a) uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą drogę wojewódzką nr 580;b) uzgodnień z zarządcą drogi powiatowej nr 4121W (ul. Poprzeczna), nr 4125W (ul. Akacjowa) i nr 4126W (ul. Sienkiewicza i ul. Mościckiego), w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na dysponowanie nieruchomością stanowiącą drogę powiatową;c) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnienie projektów w zakładzie energetycznym PGE Dystrybucja S.A (rejon energetyczny Pruszków);d) zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do tego zgłoszenia;e) wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z zalicznikowaniem nowych punktów pomiarowych zgodnie z obowiązującą procedurą PGE wraz z protokołem zainstalowania licznika z oplombowaniem przez zakład PGE (o ile będzie to wymagane do uruchomienia oświetlenia);4) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów wraz z doprowadzeniem terenu do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót;5) podłączenie nowych urządzeń pod napięcie;6) przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;7) zgłoszenie wykonania linii oświetlenia i uzgodnienie włączenia oświetlenia z PGE zgodnie z warunkami technicznymi i umową o przyłączenie oraz uruchomienie oświetlenia ulicznego (o ile będzie to wymagane do uruchomienia oświetlenia);8) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych;9) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego;10) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił potwierdzenia zamówienia pliku KCD do modyfikacji wraz z kopią operatu geodezyjnego).3. Wykonawca na wniosek otrzyma od Zamawiającego upoważnienia do występowania w jego imieniu do poszczególnych organów celem uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód i pozwoleń.4. Ogólne właściwości funkcjonalo-użytkowe:1) przedmiotowe oświetlenia przejść dla pieszych mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i skrzyżowaniach; 2) wykonane doświetlenia muszą spełniać zalecenia Ministerstwa Infrastruktury i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zawarte w opracowaniu pn.: ,,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" (Opracowanie jest dostępne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakładce ,,Wzorce i standardy").5. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych:1) Zamawiający wymaga, aby elementy oświetlenia posiadały trwałość, co najmniej 10 lat z uwzględnieniem systematycznego przeprowadzania konserwacji sieci i urządzeń;2) podobną trwałość użytkowania powinny posiadać wszystkie materiały, które zostaną użyte do wbudowania.6. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego przewiduje udzielenie zamówień, których przedmiot będzie polegał na powtórzeniu robót podobnych do tych, jakie stanowią przedmiot niniejszego zamówienia, a ich wartość całkowita nie przekroczy 80 000 zł i została uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.Ewentualny zakres tych zamówień obejmuje w szczególności: wykonanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Stare Babice, w których zajdzie taka konieczność, a także wykonanie prac projektowych lub/i robót budowlanych, które stanowią przedmiot zamówienia w zamówieniu podstawowym oraz wykonanie innych robót, dostaw lub usług, które staną się wymagalne do wykonania w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach określonych w odrębnej umowie, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki na podstawie ustawy pzp. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 39
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:a) należycie co najmniej 3 projekty (realizowane na podstawie trzech odrębnych umów) doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z uzgodnieniami, w tym jedno na drodze wojewódzkiej orazb) 2 zadania polegające na wykonaniu doświetleń przejść dla pieszych (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów);2) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy:a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do projektowania w zakresie sieci oświetlenia ulicznego;b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową sieci oświetlenia ulicznego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku WBS o/Stare Babice nr rachunku 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.6.2021 pn.: ,,Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy Stare Babice 2021."2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.2. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 1 powyżej są następujące sytuacje:1) działania organu/instytucji w zakresie wydawania pozwoleń/uzgodnień/opinii;2) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;3) zmiana umowy spowodowana okolicznościami, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć, co doprowadziło do powierzenia Wykonawcy robót dodatkowych;4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 - 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;5) w przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu niniejszej umowy, zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 pzp;6) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych instytucji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy i innych instytucji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, konieczność uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu czy instytucji, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że działanie te nie są spowodowane zaniechaniem Wykonawcy;7) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, które mają wpływ na realizację niniejszej umowy;8) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;9) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;10) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);11) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, m.in..:a) średniej dziennej temperatury niższej niż -10C w zakresie robót zewnętrznych budowlanych. Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury, b) nadzwyczajnych zjawisk pogodowych takich jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry - uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy,c) upałów powyżej 32 C utrzymujące się przez okres co najmniej 4 dni powodujących konieczność przerwania robót.Pozostałe zapisy w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 39
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii