Przetarg: Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych

Data zamieszczenia: 2021-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
224431407
zamowieniabzp@um.warszawa.pl
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 9 000,00 zł
Nr telefonu: 224431407
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, z uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody J. Czerniakowskie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody ,,Jeziorko Czerniakowskie".

CPV: 71250000-5

Dokument nr: 2021/BZP 00062660, ZP/EM/271/II-40/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-30 12:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/EM/271/II-40/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody ,,Jeziorko Czerniakowskie".
4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który:
1.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres pro-wadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa opracowania z zakresu hydrologii lub gospodarki wodami opadowymi oraz co najmniej jedno opracowanie z zakresu uwarunkowań ekofizjografii dla obszarów o pow. min. 10 ha, położonych na terenach zurbanizowanych;
1.2. dysponuje zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu gospodarki przestrzennej (architekt, urbanista), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole co najmniej dwa uchwalone mpzp lub inne opracowania planistyczne dot. nowych założeń terenów zieleni towarzyszących zabudowie mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców. Ww. opracowania muszą posiadać w swojej procedurze zrealizowane konsultacje społeczne,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie z zakresu hydrologii oraz doświad-czenie zawodowe związane z gospodarką wodną, opracowywaniem bilansów wodnych i analizą wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej trzy bilanse wodne dla prowadzących wody w sposób ciągły i okresowy koryt cieków naturalnych / kanałów, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych z tere-nów infrastruktury drogowej i terenów zabudowy mieszkaniowej aglomeracji miejskiej lub zbiornika naturalnego na terenach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych prognozowanych do roku 2050
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pro-jektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole co najmniej dwie koncepcje programowo - przestrzenne na odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych na obszarach zurbanizowanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, oraz co najmniej jeden projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem retencji wód,
d) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu architektury krajobrazu, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samo-dzielnie lub w zespole, co najmniej trzy opracowania ekofizjograficzne obejmujące swoim zakresem obszar o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha, w miastach powyżej 50 tyś. mieszkańców,
e) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu, hydrobiologii słodkowodnej (limonologii), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej trzy opracowania z zakresu hydrobotaniki, hydrozoologii, trofologii wód lub opracowania dotyczące kompleksowej ochrony akwenów wodnych obejmujących swoim zakresem obszar o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 2 ha, położonych na terenach zurbanizowanych, ,
f) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu prawa ochrony środowiska, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, trzy dokumenty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub doradztwa w realizacji trzech procesów inwestycyjnych.
g) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pro-jektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzie-lenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej dwie koncepcje programowo - przestrzenne w zakresie budowy, konserwacji, modernizacji rowów, cieków, zbiorników wodnych, budowli hydrotechnicznych służących małej retencji, zasilania zbiorników wodnych na obszarach zurbanizowanych o powierzchni nie mniejszej niż 10 ha.
h) co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje w zawodzie geologa kategorii IV lub V (hydrogeolog) oraz doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem dokumentacji hydrogeologicznych oraz projektów robót geologicznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością, samodzielnie lub w zespole, co najmniej dwie dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne ustalające kierunki przepływu i jakość wód podziemnych oraz projekt sieci monitoringu stanu i jakości wód podziemnych na terenach zurbanizowanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów - zobowiązanie każdego Podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z Podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, o ile są znane, lub informacji o samodzielnym wykonaniu zamówienia,
c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ. e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w trybie art. 117 ust. 4 ustawy)
f) wykaz osób podlegających ocenie w kryterium ,,Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia"
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 9 000,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
określone w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-29

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii