Przetarg: Modernizacja oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kutno
pl. marsz. J. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
, Faks: +48 242531229
zamowienia@um.kutno.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: 115 000,00 PLN
Nr telefonu: , Faks: +48 24253122
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Kutno wraz z instalacją autonomicznego systemu sterowania oświetleniem.

Numer referencyjny: ZP.271.5.2021.TMa
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. wykonanie projektu wykonawczego modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Kutno wraz z jego uzgodnieniem z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego - Energa Operator SA Rejon Kutno, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego;

2. demontaż 4 056 szt. istniejących opraw;

Ciąg dalszy w sekcji II.2.4.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kutno

II.2.4)Opis zamówienia:

Cd. sekcji II.1.4:

3. dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 4 056 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz indywidualnej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13201:2016 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.);

4. instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z ,,Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Kutno" (tabele) - Załącznik nr 1 do SWZ, w ilości 4 056 szt.;

5. montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej;

6. montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A;

7. montaż skrzynek bezpiecznikowych napowietrznych w ilości 2 197 szt. i izolowanych złącz kablowych w ilości 1 859 kpl;

8. wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (2 197 szt.). Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować należy zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej;

9. dostawę i instalację 102 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące, układy kompensacji mocy biernej, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ ,,soft start" oraz wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych;

10. wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych wykonawcy, zamocowanych na szczycie, a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy, do boku słupa w ilości 2 197 szt.;

11. wyposażenie i uruchomienie centrum dyspozytorskiego;

12. wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej;

13. wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli;

14. wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia;

15. wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos fi dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia - miernikiem cęgowym;

16. sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających;

17. wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z ich wprowadzeniem;

18. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez wykonawcę / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej (źródło światła LED), mierzona parametrem L80B10 / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 31520000, 45311100, 45311200, 45316110, 71355200

Dokument nr: 260771-2021, ZP.271.5.2021.TMa

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.umkutno.bip.e-zeto.eu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kutno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2021

Kontakt:
Miasto Kutno
pl. marsz. J. Piłsudskiego 18
Kutno
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
99-300
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Obiedzińska - Kierownik Biura Zamówień Publicznych - sprawy formalno-prawne; Piotr Józefecki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Dróg i Transportu - sprawy merytoryczne
E-mail: zamowienia@um.kutno.pl
Faks: +48 242531229

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii