Przetarg: Świadczenie usługi telefonii komórkowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Świadczenie usługi telefonii komórkowej

Data zamieszczenia: 2021-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kancelaria Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 226942677, Faks: +48 226941149
biuro-zam@sejm.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 40 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 226942677,
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi telefonii komórkowej w okresie 4 lat (2021-2025)

Numer referencyjny: BIT-3021-14/21(AK)
II.1.2)Główny kod CPV
64200000 Usługi telekomunikacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są:

1) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wraz z transmisją danych;

2) dostawa urządzeń, tj.: telefonów, modemów oraz akcesoriów;

3) usługi i obowiązki w przypadku zmiany dotychczasowego operatora;

realizowane w oparciu o umowę zawartą w wyniku niniejszego postępowania oraz o umowy cząstkowe (aktywacyjne). Umową cząstkową (aktywacyjną) jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która dotyczy konkretnego numeru abonenckiego.

Usługa i dostawy urządzeń będą wykonywane sukcesywnie, przez cały czas trwania umowy, a ich wielkość w różnych okresach będzie różna i zależna od bieżących potrzeb zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32250000 Telefony komórkowe
32552410 Modemy
64212000 Usługi telefonii komórkowej
31712112 Karty SIM
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są:

1) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wraz z transmisją danych;

2) dostawa urządzeń, tj.: telefonów, modemów oraz akcesoriów;

3) usługi i obowiązki w przypadku zmiany dotychczasowego operatora.

Realizowane w oparciu o umowę zawartą w wyniku niniejszego postępowania oraz o umowy cząstkowe (aktywacyjne). Umową cząstkową (aktywacyjną) jest umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, która dotyczy konkretnego numeru abonenckiego.

Usługa i dostawy urządzeń będą wykonywane sukcesywnie, przez cały czas trwania umowy, a ich wielkość w różnych okresach będzie różna i zależna od bieżących potrzeb zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

1) cena (C) - 60 %;

2) pakiet darmowych SMS-ów w ramach usługi grupowego wysyłania i odbierania wiadomości SMS (P): 15 %;

3) upust cenowy na ceny katalogowe telefonów, modemów i akcesoriów (U): 20 %;

4) stawka za usługę transmisji danych poza obszarem Unii Europejskiej (S): 5 %.

CPV: 64200000, 32250000, 32552410, 64212000, 31712112

Dokument nr: 267959-2021, BIT-3021-14/21(AK)

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich deszyfrowanie zgodnie z ,,Instrukcją użytkownika systemu", dostępną na stronie (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.sejm.gov.pl/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/05/2021

Kontakt:
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-902
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kośmicka
E-mail: biuro-zam@sejm.gov.pl
Tel.: +48 226942677
Faks: +48 226941149

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii