Przetarg: Opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem...

Przedmiot:

Opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy

Data zamieszczenia: 2021-05-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
powiat: oświęcimski
Tel.: +48 338448003, Faks: +48 338431862
kontakt.nwp@auschwitz.org
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 338448003,
Termin składania ofert: 2021-07-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej

Numer referencyjny: PMAB.NWP.24.2021.JB
II.1.2)Główny kod CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
79930000 Specjalne usługi projektowe
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
79932000 Usługi projektowania wnętrz
79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym
92312000 Usługi artystyczne
92521100 Usługi wystawowe świadczone przez muzea
79956000 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie o charakterze twórczym koncepcji plastycznej oraz architektoniczno-budowlanej wraz z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich dla wystawy, pn. Polacy w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej, w bloku A-15 na terenie Muzeum, uwzgledniającej opracowane przez organizatora wytyczne merytoryczne i zgodnej z treścią i wymową merytoryczną istniejącego scenariusza wystawy.

2. Cd. treści sekcji III.1.10 niniejszego ogłoszenia:

3.2. jednym (1) projektantem o specjalności architektonicznej, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie co najmniej dwóch projektów branży architektonicznej, które wchodziły w skład projektów wielobranżowych (z których każdy obejmował co najmniej projekt budowlany i projekt wykonawczy) o łącznej wartości projektów nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto, przy czym: jeden z wykonanych projektów winien być o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, jeden z wykonanych projektów, swym zakresem winien obejmować nie mniej niż 1 000 m2 powierzchni użytkowej budynku, przynajmniej jeden z wykonanych projektów dotyczył budynku lub budynków wpisanych do rejestru zabytków;

3.3. jednym (1) projektantem branży konstrukcyjnej, który posiada, co najmniej: uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, doświadczenie zawodowe obejmujące zaprojektowanie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, co najmniej dwóch projektów branży konstrukcyjnej obejmujących co najmniej wzmocnienia ...

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

CPV: 71200000, 71220000, 71300000, 71320000, 71400000, 71520000, 79421200, 79930000, 79931000, 79932000, 79933000, 92312000

Dokument nr: 272071-2021, PMAB.NWP.24.2021.JB

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/auschwitz
Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/07/2021
Czas lokalny: 23:59

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/05/2021

Kontakt:
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Więźniów Oświęcimia 20
Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
32-603
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Juszczyk
E-mail: kontakt.nwp@auschwitz.org
Tel.: +48 338448003
Faks: +48 338431862

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii