Przetarg: Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem kompletnych wniosków o pozwolenia...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem kompletnych wniosków o pozwolenia wodnoprawne

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 327774950, Faks: +48 327774999
zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 327774950,
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz ze złożeniem kompletnych wniosków o pozwolenia wodnoprawne dla wybranych obiektów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.44.2021.MB
II.1.2)Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dla potrzeb planowanego postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych budowlą piętrzącą i szczególne korzystanie z wód tj. nawadnianie gruntów rolnych wraz ze złożeniem kompletnych wniosków o uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla 9 obiektów zlokalizowanych na terenie ZZ Opole.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 199 186.96 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 2+643 rz. Młynówka Budkowiczanki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 4+080 rz. Stobrówka

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 57+500 rz. Stobrawa

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 16+800 rz. Brynica

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 14+670 rz. Brynica

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 2+746 - rz. Rzymkowicki

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 260.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 3+408 - rz. Rzymkowicki

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 260.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 6+467- rz. Rzymkowicki

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 260.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla jazu w km 9+000- rz. Osobłoga

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dla każdej z części:

Etap I:

1. Wykonanie operatu wodnoprawnego, o których mowa w ustawie Prawo wodne

I których elementy oraz zakresy określa szczegółowo art. 408 i 409 ww. ustawy

Z 20 lipca 2020 r.

2. Wykonanie instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w art. 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne i której elementy oraz zakres określa szczegółowo ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

3. Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych, instrukcji gospodarowania wodą

I uzyskania pozwoleń wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie

Z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej.

4. Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, skompletowanie wymaganych załączników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Opracowane dokumenty powinny być zgodne w wytycznymi zawartymi

W Przewodniku dobrych praktyk (załącznik 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

5. Reprezentowanie Zamawiającego przed innymi organami, instytucjami i stronami postępowania.

Etap II:

1. Uzyskanie akceptacji pod względem formalnym i merytorycznym jednostek PGW Wody Polskie (zgodnie z Przewodnikiem dobrych praktyk: Dział zgód wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Opolu, Wydział zgód wodnoprawnych RZGW w Gliwicach, zespół weryfikacyjny KZGW) poprzez uzupełnienie, udzielenie wyjaśnień bądź poprawę przedstawionych dokumentów.

2. Skuteczne złożenie wniosku do właściwego organu do wydania pozwolenia wodnoprawnego (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania

O wydane pozwolenia wodnoprawnego). Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Wykonawcy. Podczas całego procesu przygotowywania dokumentów oraz składania wniosku Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wytycznych zawartych w Przewodniku dobrych praktyk.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie wykonawcy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 28 455.28 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

CPV: 71322000

Dokument nr: 274079-2021, GL.ROZ.2810.44.2021.MB

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/06/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy zakupowej.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na Platformie zakupowej informację z otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/06/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021

Kontakt:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272825616
ul. Żelazna 59a
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-848
Polska
E-mail: zamowienia.rzgwgliwice@wody.gov.pl
Tel.: +48 327774950
Faks: +48 327774999

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii