Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej odwadniania obszaru górniczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej odwadniania obszaru górniczego

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
Tel.: +48 324321078
akruk@srk.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 324321078
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej odwadniania obszaru górniczego byłej KWK ,,Siersza"

Numer referencyjny: ZP-KCL-0013/21
II.1.2)Główny kod CPV
71300000 Usługi inżynieryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej odwadniania obszaru górniczego byłej KWK ,,Siersza".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
II.2.4)Opis zamówienia:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej dla potrzeb przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71300000

Dokument nr: 273905-2021, ZP-KCL-0013/21

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2021
Czas lokalny: 09:00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.srk.com.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2021

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/09/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021

Kontakt:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
Kod NUTS: PL22 Śląskie
41-914
Polska
Osoba do kontaktów: agata Kruk-Cielecka
E-mail: akruk@srk.com.pl
Tel.: +48 324321078

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii