Przetarg: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Gdańska
Długa 46/47
80-831 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 573 31 28, faks 58 573 31 28 w. 0
kancelaria@muzeumgdansk.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/465908
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 58 573 31 28, faks 5
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sal wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przebudowy oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i aranżacji wystawy wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku na rzecz oddziału Muzeum Gdańska - Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71248000-8, 71320000-7, 79930000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00071168, NZP.26.6.2021(ZP-TP/05)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.muezumgdansk.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.muzeumgdansk.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pomocą platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk
2. wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska z siedzibą: 80-831 Gdańsk, Ul. Długa 46/47, z którą można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby, przez adres e-mail: abi@muzeumgdansk.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ,,Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy sal wystawienniczych w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku", prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa PZP";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/465908
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum_gdansk

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.26.6.2021(ZP-TP/05)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przebudowy oraz kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej i aranżacji wystawy wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę części pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku na rzecz oddziału Muzeum Gdańska - Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie minimalnego okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi, które obejmowały swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej, w tym przynajmniej jedną usługę w obiekcie wpisanym do ewidencji, rejestru zabytków o wartości 150 000,00 zł brutto każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną w ramach jednej umowy.
b) Wykonawca musi dysponować osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, posiadającymi branżowe uprawnienia do projektowania w specjalizacji:
o architektonicznej,
o konstrukcyjno-budowlanym,
o instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
o instalacyjna w zakresie instalacji p.poż., systemu antywłamaniowego, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej dwie usługi, które obejmowały swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy obiektu użyteczności publicznej, w tym przynajmniej jedną usługę w obiekcie wpisanym do ewidencji, rejestru zabytków o wartości 150 000,00 zł brutto każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę świadczoną w ramach jednej umowy.
b) Wykonawca musi dysponować osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, posiadającymi branżowe uprawnienia do projektowania w specjalizacji:
o architektonicznej,
o konstrukcyjno-budowlanym,
o instalacyjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
instalacyjna w zakresie instalacji p.poż., systemu antywłamaniowego, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia (załącznik nr 1 do oferty), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy PZP, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana terminów wykonania Umowy:
1.1) z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
1.2) ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych lub zamiennych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy
1.3) wynikająca z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiającego;
1.4) wynikająca z działania lub braku działania organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
c) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych;
d) wynikająca z konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi na uzgodnienia z podmiotami, o których mowa w lit. c) - o czas niezbędny dla wprowadzenia odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień; 1.5) wystąpienia siły wyższej to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
1.5) wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania;
1.6) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
1.7) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia w następstwie:
o zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
o zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
o zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
o zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
3) zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 70% Przedmiotu Umowy;
4) zmiana liczby nadzorów autorskich;
5) dopuszczalna prawem zmiana stron umowy lub oznaczenia stron Umowy;
6) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści Umowy z Ofertą;
2. Zamawiający przewiduje dokonania zmiany w
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie minimalnego okresu rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii