Przetarg: Wymiana dźwigów

Przedmiot:

Wymiana dźwigów

Data zamieszczenia: 2021-06-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ZAKRZEWO" W ELBLĄGU
ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 55 235 69 02/04 wew. 221, 238 - fax. 55 235 69 02
sekretariat@zakrzewo.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: tel. 55 235 69 02/04
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana 6 dźwigów osobowych , 12 przystankowych, w budynku mieszkalnym Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Zakrzewo", wraz z robotami budowlanymi w podszybiu dźwigu i pomieszczeniu
byłego zsypu umożliwiającymi zjazd dźwigu do poziomu ,,0" w podziale na dwa etapy realizacji.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM :
1. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem przetargu są roboty budowlane - wymiana 6 dźwigów osobowych, 12 przystankowych, w budynku mieszkalnym w Elblągu, lokalizacja i typ dźwigu (ilość przystanków) jak wyżej polegające na wykonaniu:
-Demontażu 6 szt. istniejących dźwigów osobowych,
-Dostawy i montażu 6 szt. dźwigów osobowych obsługujących poziom ,,0".
-Dokumentację podszybia i pomieszczeń po byłym zsypach dla dźwigów do poziomu ,,0" dostarcza Zamawiająca.
-Koniecznych robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego.
-Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, w tym RESURS urządzenia.
-Uzyskanie wymaganych przepisami prawa dopuszczeń zezwoleń na eksploatację dźwigów osobowych.
2. Parametry techniczne dźwigów :
2.1. Wymagania ogólne:
-Napęd dźwigu musi być tak skonstruowany, aby do minimum ograniczyć emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-Zespół napędowy powinien zapewniać dużą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej pobieranej w zależności od obciążenia kabiny.
-Zespół napędowy nie może przenosić drgań na konstrukcję budynku.
2.2. Wymagania szczegółowe:
-Zespół napędowy elektryczny bezreduktorowy z pasami nośnymi.
-Udźwig: nie mniejszy niż 500 kg (6 osób) lub większy (większa liczba osób),
-Nominalna prędkość jazdy: 1,0 m/s,
-Dźwig wyposażony w licznik jazd.

2.3. Drzwi przystankowe i kabinowe:
-wys. minimalna 2000 mm, szer. min 800 mm.,
-drzwi otwierane automatycznie, teleskopowe dwu-panelowe z blachy powlekanej.
-foto kurtyna na całej wysokości, jako zabezpieczenie otworu wejściowego do kabiny,
-drzwi wejściowe na poziomie ,,0" należy wyposażyć w zamek i czytnik na kartę magnetyczną [Karta MASTER plus po 2 szt. karty na każdy lokal mieszkalny i po 5 szt. na potrzeby Spółdzielni].
2.4. Wysokość podnoszenia :
-dla dźwigów o 12 przystankach ~ 35 mb; liczba przystanków / dojść: 12/12-poziom ,,0".
2.5. Kabiny:
-przelotowe dla dźwigów 12 przystankowych - poziom 0;
-ściany ze stali nierdzewnej,
-lustro w kabinie w nawiązaniu do nowych dźwigów w zasobach SM,
-poręcz ze stali nierdzewnej,
-podłoga pokryta wykładziną podłogową trudnościeralną niepalną, odporną na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin ( do zatwierdzenia przez Zamawiającą ),
-boki ścian wewnątrz kabiny zabezpieczone listwami odbojowymi przy podłodze,
-oświetlenie sufitowe kabiny, energooszczędne ( LED , pośrednie, rozproszone o natężeniu zgodnym z normą, z funkcją oświetlenia awaryjnego, z czasem podtrzymania t = 2h,
-wzmocnione progi.
2.6. Wyposażenie kabin:
-panel sterowania (dyspozycyjny) z widocznym Logo Wykonawcy i Logo SM ,,Zakrzewo", tabliczką znamionową urządzenia - winien być czytelny, usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej, wyposażony w podświetlane przyciski z kodem ,,Braille'a" dla osób niewidomych i niedowidzących, łatwy do utrzymania w czystości wyposażony w przyciski otwierania i zamykania drzwi, wskaźnik położenia kabiny w szybie (piętrowskazywacz cyfrowy) z sygnalizacją kierunku jazdy oraz z aktualna datą i godziną , akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku z zapowiedzą numeru piętra, zabudowany w kabinie przycisk załączania alarmu.
-wentylator zapewniający wymianę powietrza,
-łączność ze służbami alarmowymi (połączenie linią komunikacyjną telefoniczną z centrum serwisowym), łączność interkomowa- kabina - podszybie.
-kamera monitoringu IP z kartą minimum 64 GB wbudowana w sufit, wewnątrz kabiny usytuowana nad drzwiami. Wykonanie obudowy kamery jako szczelne i wandaloodporne.
-oznakowanie w kabinie : ,,OBIEKT MONITOROWANY" i ,,ZAKAZ PALENIA"

Uwaga: Karty telefoniczne do połączenia z serwisem dostarcza Zamawiająca.

2.7. Prowadnice kabinowe:
-wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych na nowe.

2.8. Ramy kabinowe:
-wymiana na nowe .
2.9. Przeciwwagi i ich prowadnice:
-wymiana na nowe - z dokładną regulacją ustawienia.
2.10. Zderzaki:
-wymiana na nowe w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą.
2.11. Aparatura sterownicza:
-wymiana aparatury sterowej dźwigu na aparaturę sterową mikroprocesorowa z płynną regulacją silnika napędowego dźwigu w układzie sterowania zbiorczego dół i dodatkowo góra-dół na parterze dla wind 12-przystankowych (zjeżdżających do poziomu terenu, tzw. poziom ,,0");
-awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia - UPS z otwarciem drzwi;
2.12. Zasilanie elektryczne dźwigu i oświetlenie szybu
-wymiana oświetlenia szybu dźwigowego.
-wymiana osprzętu elektrycznego kabiny w szybie oraz instalacji elektrycznej łącznie z kablami zwisowymi,
2.13. Zespół napędowy
-z układem płynnej regulacji jazdy,
-napęd elektryczny bezreduktorowy z pasami nośnymi.
-awaryjny zjazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia w standardzie,
-przy uruchomieniu sygnału pożaru dźwig zjeżdża na przystanek podstawowy i otwiera drzwi (dźwig stoi do czasu ponownego uruchomienia go przez służby konserwujące) zgodnie z normą PN- EN 81.20
2.14. Ograniczniki prędkości:
-wymieniane na nowe.
2.15. Zewnętrzne kasety wezwań na wszystkich przystankach:
-przyciski antywandalowe, podświetlane z kodem ,,Braille'a" dla osób niewidomych i niedowidzących, wbudowane w ramy drzwiowe.
-Piętrowskazywacz cyfrowy z sygnalizacją kierunku jazdy.
2.16. Roboty ogólnobudowlane przy wymianie drzwi.
-obróbka wymienionych drzwi przystankowych na klatkach schodowych,
-wykończenia murarsko-tynkarskie oraz konieczne malowanie dostosowane do kolorystyki w budynku na poszczególnych klatkach schodowych.

2.17. Roboty ogólnobudowlane przy zjeździe do poziomu ,, 0".
-według odrębnego projektu budowlanego z uzyskanym pozwoleniem na budowę dostarczanego przez Zamawiającą, dla konkretnej lokalizacji zjazdu w danym budynku.
Uwagi: Zamawiająca zastrzega sobie możliwość podejmowania decyzji dot. estetyki wykończenia wnętrza dźwigu. Ponadto Zamawiająca zobowiązuje Wykonawcę do wpłaty na konto Zamawiającej środków uzyskanych ze sprzedaży elementów złomowanych.
3. Zakres prac :
3.1. Zakres prac związanych z wymianą dźwigu obejmuje:
-demontaż wszystkich instalacji i elementów istniejącego dźwigu,
-roboty budowlane i instalacyjne w szybach windowych i maszynowniach,
-montaż nowego dźwigu zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającą dokumentacją,
-wykonanie, uzgodnione z UDT dokumentacji rejestracyjnej dźwigu,
-przygotowanie dokumentacji montażowej i odbiorczej po wykonaniu robót zgodnie wymaganiami UDT w tym zakresie,
-doprowadzenie do odbioru dźwigu przez UDT i wydania decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji,
-RESURS urządzenia wg wzoru UDT.
-uzyskanie w imieniu Zamawiającej książki rewizji dźwigu.
3.2. Zakres prac remontowych wewnątrz szybu windowego
-oczyszczenie podszybia, naprawa posadzki podszybia.
-naprawa pęknięć i ubytków tynków i betonu,
-zabetonowanie i zatynkowanie zbędnych otworów po zdemontowanych prowadnicach i innych urządzeniach,
-dwukrotne malowanie farbą niepylącą (emulsyjną) ścian szybu dźwigu,
-wykonanie badań i sprawdzania nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień,
-wykonanie badań i pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej wykonanej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie,
-wykonanie, badania i sprawdzenia nowej instalacji oświetlenia zgodnie z PN- EN 81.20.
-dla wind zjeżdżających do poziomu 0 wykonanie niezbędnego pogłębienia szybu windowego dotyczy wind 12 przystankowych, wykonanie drzwi przystankowych oraz drzwi wejściowych do adaptowanego przedsionka na poziomie ,,0".
-szczegółowy zakres prac adaptacyjnych związanych z wykonaniem przystanku na poziomie ,,0" określa projekt budowlany który jest integralną częścią specyfikacji.
3.3. Zakres prac remontowych na zewnątrz szybu windowego
Zakres prac poza robotami niezbędnymi do wymiany dźwigu obejmuje prace:
-prace demontażowe starego dźwigu - części zdemontowane z dźwigu zostaną składowane przez Wykonawcę w kontenerze na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającą. Wykonawca zobowiązuje się zutylizować na własny koszt i własne ryzyko wszystkie zdemontowane elementy dźwigu przestrzegając jednocześnie przepisów dotyczących elementów niebezpiecznych (jak azbest itp.) lub szkodliwych dla środowiska (jak oleje, smary, lampy jarzeniowe, itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-naprawa ścian po zdemontowanym osprzęcie lub elementach starego dźwigu,
-naprawa posadzek i prace malarskie w obrębie przystanków po montażu dźwigu - sposób wykończenia ścian i kolorystyka muszą być zgodne ze stanem istniejącym.

UWAGA !
Na etapie przekazania placu budowy zakwalifikowane przez Zamawiającą do złomowania materiały pochodzące z rozbiórki, Wykonawca przekaże w jej imieniu [kartę przekazania odpadów wystawia Zamawiająca] do punktu złomowania, a potwierdzenie dostarczy Zamawiającej w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
3.4. Zakres prac remontowych w pomieszczeniu maszynowni.
-naprawa tynków po demontażu elementów istniejącego dźwigu,
-zabetonowanie zbędnych otworów technologicznych
-kompleksowe malowanie pomieszczenia [lamperia, ściany, sufit oraz elementy metalowe];
-wykonanie i montaż barierki zabezpieczającej schody.

3.5. Wytyczne szczegółowe w zakresie instalacji elektrycznych.
Do dźwigu (napędu) należy doprowadzić nowy WLZ od wyłącznika głównego. Przekrój przewodów należy dobrać do wyliczonego obciążenia z uwzględnieniem dopuszczalnych spadków napięcia i ochrony przeciwporażeniowej. Układ sieci TN-S. Obliczone obciążenie winno także uwzględniać oświetlenie szybu. WLZ winien zostać wprowadzony do nowej tablicy TD. Tablica ta winna zostać zaprojektowana i wykonana jako modułowa (IP-40) i zawierać aparaturę zabezpieczającą dla wszystkich obwodów związanych z nowym dźwigiem. Tablica winna być objęta ochroną przepięciową II stopnia.
3.6. Dodatkowe obowiązki ciążące na wykonawcach związane z realizacją zadania objętego SIWZ
a. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającą należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.
b. Powstałe w trakcie wykonywania robót materiały pozyskane w trakcie rozbiórki Wykonawca zagospodaruje jak w pkt. 3.3.
c. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały będą spełniać wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. W pozycjach opisujących przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia Zamawiająca dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającą.
d. Zamawiająca nie zapewnia pomieszczeń sanitarnych i socjalno-magazynowych na czas wykonywanych robót objętych SIWZ.
e. Energia elektryczna do celów technologicznych i oświetleniowych: Wykonawca zobowiązany jest do instalowania każdorazowo na remontowanym budynku skrzynki podlicznikowej celem rozliczenia się z Zamawiającą za zużytą energię elektryczną. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zakresu rzeczowego na podstawie cen energii elektrycznej z okresu realizacji robót.
f. Woda do celów technologicznych i socjalnych: Zamawiająca przygotuje indywidualne opomiarowane przyłącze na instalacji wewnętrznej w budynkach celem poboru wody. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu zakresu rzeczowego na podstawie odczytu rzeczywistego zużycia m3 wody i cen z okresu realizacji robót.
g. Zamawiająca udostępni na działce będącej Jej własnością, w sąsiedztwie budynku wymienianych dźwigów miejsce do postawienia przez Wykonawcę przenośnych kabin WC i kontenerów na zdemontowane materiały i inne odpadki technologiczne.
h. Naprawienie wszelkich szkód powstałych na mieniu Zamawiającej i osób trzecich powstałych w obiekcie w trakcie prowadzonych robót.
UWAGI:
-Wymiana dźwigów odbywać się będzie w budynkach użytkowanych (zamieszkałych). Przy wykonaniu robót winny być stosowane właściwe środki bezpieczeństwa zgodne z normami.
-Prace montażowe można prowadzić w dni powszednie w godz. od 7:00 do 19:00, zaś prace uciążliwe (głośne) należy zakończyć przed godz. 17:00.
-Dźwigi po modernizacji muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 81.20 .
-Prace projektowe niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia - oprócz Projektu prac adaptacyjnych związanych z wykonaniem dodatkowego przystanku w poziomie ,,zero" - obciążają Wykonawcę.
-Projektant, konstruktor budowlany, przed przestąpieniem do projektowania nowych dźwigów osobowych winien za potwierdzeniem obecności u Zamawiającej przeprowadzić szczegółowe oględziny i kompletne pomiary szybów windowych wymienianych dźwigów osobowych w budynkach wg wykazu -załącznik nr 1 do SIWZ.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45313100-5

Otwarcie ofert: 3. Miejsce i termin otwarcia ofert :
Oferty zostaną otwarte publicznie w siedzibie Zamawiającej - piętro I w pokój nr 5
w dniu 30.06.2021r. o godz. 10:15.
Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert nastąpi ich zbadanie pod względem poprawności formalnej i zupełności.

Składanie ofert:
2. Sposób i termin składania ofert :
2.1. Oferty należy składać, w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z napisem ,, Przetarg na roboty budowlane - wymiana 6 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym na osiedlu Zawada w Elblągu "
2.2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:
a/ Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo" Ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg,
b/ Napis:,, Oferta na roboty budowlane - wymiana 2 dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym na osiedlu Zawada w Elblągu - Nie otwierać przed 30.06.2021r. godz. 10:15 "
2.3. Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2.4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i zwrócona Wykonawcom.
2.5. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje ważność do dnia zawarcia umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacje dźwigów - bud. mieszkalny przy ul.;
1. Kalenkiewicza 1-6: kl. nr 1, 4, 6.
2. Kalenkiewicza 12-17: kl. nr 13, 14, 16
TERMIN REALIZACJI ZADANIA :
Termin rozpoczęcia robót : 01.10.2021 - 31.03.2022r.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Wyjaśnień i informacji dotyczących zamówienia udziela się:
od poniedziałku do piątku - w godz. od 08:00 - 11:00, pod nr tel. 55 235 69 02/04 wew. 221, 238 - fax. 55 235 69 02, lub osobiście w siedzibie Zamawiającej - I piętro w pok. nr 26 lub sekretariacie.
Osobami udzielającymi wyjaśnień są :
mgr inż. Sławomir Łopieński oraz mgr inż. Iwona Cegiełka

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii