Przetarg: Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
ul. Ligonia 5 C
44-238 Czerwionka-Leszczyny
powiat: rybnicki
32 43 11 440
zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 43 11 440
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce-Leszczynach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce - Leszczynach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych oraz ogólnobudowlanych w mieszkaniach użytkowanych, znajdujących się w 18 budynkach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach pod następującymi adresami:
1) Ul. Kombatantów 1,
2) Ul. Kombatantów 2,
3) Ul. Kombatantów 3,
4) Ul. Kombatantów 4,
5) Ul. Kombatantów 5,
6) Ul. Kombatantów 6,
7) Ul. Kombatantów 7,
8) Ul. Kombatantów 9,
9) Ul. Mickiewicza 1,
10) Ul. Mickiewicza 5,
11) Ul. Mickiewicza 7,
12) Ul. Mickiewicza 9,
13) Ul. Mickiewicza 11,
14) Ul. Mickiewicza 4,
15) Ul. Mickiewicza 6,
16) Ul. Mickiewicza 8,
17) Ul. Mickiewicza 10,
18) Ul. Szkolna 1.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m. in:
1) Wymianę WLZ od przyłącza energetycznego napowietrznego lub kablowego do tablicy zabezpieczeń głównych,
2) Wymianę tablic licznikowych,
3) Wymianę WLZ do mieszkań,
4) Zabudowę tablic zabezpieczeń obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
5) Wykonanie zasilania do pieca kuchennego elektrycznego,
6) Wykonanie zasilania do zasobnikowego podgrzewacza wody,
7) Wpięcie istniejących obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
8) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej istniejącej oraz instalacji elektrycznej nowo wykonanej. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający dostępność wykonanych instalacji dla osób niepełnosprawnych.

CPV: 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45312310-3, 45317300-5

Dokument nr: 2021/BZP 00074846, 02/ZP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 08:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, złożenie oferty możliwe będzie wyłączenie przy użyciu miniportalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularz do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty , w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
w zakresie wskazanym w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w ,,Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez zamieszczenie wymaganych informacji w dokumentach zamówienia , w tym w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 07:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 02/ZP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania do elektrycznego pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce - Leszczynach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych oraz ogólnobudowlanych w mieszkaniach użytkowanych, znajdujących się w 18 budynkach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach pod następującymi adresami:
1) ul. Kombatantów 1,
2) ul. Kombatantów 2,
3) ul. Kombatantów 3,
4) ul. Kombatantów 4,
5) ul. Kombatantów 5,
6) ul. Kombatantów 6,
7) ul. Kombatantów 7,
8) ul. Kombatantów 9,
9) ul. Mickiewicza 1,
10) ul. Mickiewicza 5,
11) ul. Mickiewicza 7,
12) ul. Mickiewicza 9,
13) ul. Mickiewicza 11,
14) ul. Mickiewicza 4,
15) ul. Mickiewicza 6,
16) ul. Mickiewicza 8,
17) ul. Mickiewicza 10,
18) ul. Szkolna 1.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m. in:
1) Wymianę WLZ od przyłącza energetycznego napowietrznego lub kablowego do tablicy zabezpieczeń głównych,
2) Wymianę tablic licznikowych,
3) Wymianę WLZ do mieszkań,
4) Zabudowę tablic zabezpieczeń obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
5) Wykonanie zasilania do pieca kuchennego elektrycznego,
6) Wykonanie zasilania do zasobnikowego podgrzewacza wody,
7) Wpięcie istniejących obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
8) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej istniejącej oraz instalacji elektrycznej nowo wykonanej. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający dostępność wykonanych instalacji dla osób niepełnosprawnych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 - "Cena brutto oferty" C - 60 %
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru: C = Cmin/Cb x 60% x 100,
gdzie:
C - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1
Cmin - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto oferty badanej.
W kryterium "cena brutto oferty" maksymalnie można otrzymać 60 punktów.
Kryterium nr 2 - "Termin wykonania zamówienia" T- 40%
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru:

T = Tmin/Tb x 40% x 100,

gdzie:
T - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 2
Tmin - najkrótszy zaoferowany czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Tb - czas realizacji zamówienia wskazany w ofercie badanej.
W kryterium "termin wykonania zamówienia" można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż termin określony w pkt 9.1. SWZ, Zamawiający w kryterium nr 2 "Termin wykonania zamówienia" przyzna 0 pkt.
17.2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów przyznanych za wszystkie kryteria, wyliczoną według następującego wzoru:

X = C + T

gdzie X - łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
C - ilość punktów przynanych ocenianej ofercie w kryterium " Cena brutto oferty"
T- ilość punktów przynanych ocenianej ofercie w kryterium "Termin wykonania zamówienia"

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
10.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp, 10.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wpisu do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty elektryczne w budynkach wielorodzinnych (użytkowanych w trakcie prowadzenia robót) o łącznej wartości co najmniej 200 000 zł brutto. b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, która to osoba obejmie pełnienie obowiązków Kierownika Budowy dla realizacji zadania.
Zamawiający dopuszcza wykazanie i skierowanie do realizacji zamówienia kilku osób, których łączny zakres uprawnień i kwalifikacji będzie obejmował w/w wymagania. Pełnienie obowiązków Kierownika Budowy dla realizacji zadania obejmie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi prowadzonymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych rozumie przez to uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zm.) jak również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz. 220.). 10.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 10.4. W przypadku gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie zamówienia w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 10.5. Wykonawca, który realizował zamówienie obejmujące zakres szerszy niż przedmiot zamówienia określony w wymaganiach, powinien podać tylko wartość części zamówienia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. 10.6. W przypadku Wykonawców, którzy realizowali zamówienia za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy wartość tych zamówień po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 10.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10.8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, wraz z ofertą, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 10.9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10.11. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu z zakresu sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W oparciu o postanowienia art. 125 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. Wykonawca składa oświadczenie w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji przyjętą u Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub w innym dokumencie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
2) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000 zł,
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 11 nr do SWZ),
4) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykaz osób należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.
5) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.6 ppkt 1) składa informacje z odpowiednich rejestrów prowadzonych przez właściwy organ, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, każdy podmiot występujący wspólnie złoży dokumenty, o których mowa w pkt 12.6 SWZ. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wraz z ww. oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach określonych w art. 454, 455 oraz 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (konieczność wykonania robót zamiennych nie powodujących rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści oferty), w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4) konieczności zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń.
5) zmiany zakresu części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcom - pod warunkiem, że zmiany te nie dotyczą tych części zamówienia, co do których Zamawiający w SWZ zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę,
6) zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
7) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy:
a) wstrzymania robót w związku z brakiem możliwości wejścia do mieszkań najemców,
b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w pkt 1), wpływających na zmianę terminu wykonania umowy,
d) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp wpływających na zmianę terminu wykonania umowy.
8) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT - o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego,
9) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpływających na zmianę wynagrodzenia,
10) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan epidemii,
11) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium nr 1 - "Cena brutto oferty" C - 60 %
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru: C = Cmin/Cb x 60% x 100,
gdzie:
C - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 1
Cmin - najniższa zaoferowana łączna cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb - cena brutto oferty badanej.
W kryterium "cena brutto oferty" maksymalnie można otrzymać 60 punktów.
Kryterium nr 2 - "Termin wykonania zamówienia" T- 40%
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana według następującego wzoru:

T = Tmin/Tb x 40% x 100,

gdzie:
T - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium nr 2
Tmin - najkrótszy zaoferowany czas realizacji zamówienia spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
Tb - czas realizacji zamówienia wskazany w ofercie badanej.
W kryterium "termin wykonania zamówienia" można otrzymać maksymalnie 40 punktów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dłuższego terminu wykonania zamówienia niż termin określony w pkt 9.1. SWZ, Zamawiający w kryterium nr 2 "Termin wykonania zamówienia" przyzna 0 pkt.
17.2. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów przyznanych za wszystkie kryteria, wyliczoną według następującego wzoru:

X = C + T

gdzie X - łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie
C - ilość punktów przynanych ocenianej ofercie w kryterium " Cena brutto oferty"
T- ilość punktów przynanych ocenianej ofercie w kryterium "Termin wykonania zamówienia"

Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, albo z większą dokładnością umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii