Przetarg: Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej

Przedmiot:

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o
Tyrowo 104
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
Tel. (89) 670 99 00, Fax (89) 646 71 43
m.dabrowski@pwik.ostroda.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (89) 670 99 00,
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej do ujęcia wody nr 4 w miejscowości Ostróda
2) Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej do ujęcia wody nr 5 w miejscowości Ostróda
Specyfikacja zamówienia:
Obiekt:
1) PWiK Ostróda, 14-100 Ostróda, Ul. Jaracza obręb 7 Ostróda dz. Nr 31/8, 30/3, 40/3
2) PWiK Ostróda, 14-100 Ostróda, Ul. Witkacego / M. Kolbego obręb 7 Ostróda dz. Nr 51/2, 51/3, 51/21, 116/1, 52/13 obręb 12 Kajkowo dz. Nr 255
Zakres prac po stronie Wykonawcy:
Zakres rzeczowy zapytania 1):
o Wciąganie kabla Z-XOTKtcdD 6J,
o Budowę rurociągu kablowego z 1 rur HDPE 40/3,7,
o Budowę rur obiektowych metodą przewiertu sterowanego,
o Budowę rur obiektowych metodą wykopu otwartego,
o Wykonanie połączeń spawanych w mufach kablowych i przełącznicach,
o Posadowienie szafek rozdzielczych.
Zakres rzeczowy zapytania 2):
o Wciąganie kabla Z-XOTKtcdD 6J,
o Budowę rurociągu kablowego z 1 rur HDPE 40/3,7,
o Budowę rur obiektowych metodą przecisku poziomego,
o Wykonanie połączeń spawanych w mufach kablowych i przełącznicach,
o Posadowienie szafek rozdzielczych.
Wymagania ogólne
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową:
- Budowa linii kablowej,
- Zaciąganie kabla optotelekomunikacyjnego do rury HDPE,
- Włączenie linii optotelekomunikacyjnej.
Wymagania montażowe
- Badania przed budową linii,
- Badania i pomiary w czasie budowy,
- Pomiary wykonywane przy odbiorze linii.
Wymagania dotyczące dokumentacji
- Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- Wykonawca dostarczy powykonawcze mapy geodezyjne,
- Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne urządzeń, DTR, dokumentację z wykonanych pomiarów.
Wykonawca odpowiedzialny jest za :
- Uzgodnienia i opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz organizację ruchu na czas prac wykonawczych,
- Obsługę geodezyjną inwestycji,
- Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Dokument nr: 9/2021/TE

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert w dniu 02.07.2021r. o godz. 12.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Oferentów pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Specyfikacja:
Możliwość wykonania wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Możliwość wglądu do dokumentacji projektowej w siedzibie PWiK Ostróda po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres m.dabrowski@pwik.ostroda.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Tyrowo 104, 14-100 Ostróda do dnia 01.07.2021r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
Październik 2021 r.

Wymagania:
Dodatkowe informacje:
- Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Dostarczy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- W ciągu ostatnich 5 lat Wykonawca zrealizował co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, charakterem i złożonością podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia, tj. wykonania linii kablowej telekomunikacyjnej. Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty poświadczające wykonanie takich prac z danymi kontaktowymi umożliwiającymi weryfikację.
- Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 80 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku (poświadczenie z banku).
- Posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 80 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dostarczyć). W przypadku, gdy termin ważności polisy upłynie w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przed upływem terminu jej ważności do przedłożenia nowej polisy ubezpieczenia spełniającej powyższe wymogi.
- Wykonawca przedstawi materiały i urządzenia.
- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy, wypadki oraz wszelkie szkody powstałe podczas realizacji zadania.
- Wybrany Wykonawca, po podpisaniu umowy, zostaje zobowiązany do przedstawienia harmonogramu prac. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Gwarancja:
min. 60 miesięcy na instalację
min. 24 miesięcy na urządzenia
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
- Oferta powinna zawierać wyspecyfikowane informacje o których mowa w przedmiocie zamówienia,

V. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100 %.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Informacje dotyczące realizacji zamówienia udziela:
Mateusz Dąbrowski
t. +48 691 093 825
e-mail: m.dabrowski@pwik.ostroda.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii