Przetarg: Remont ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont ulicy

Data zamieszczenia: 2021-06-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,6 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków - granica państwa
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontu Ul. Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa w km 66+802 - km 68+235 oraz w km 68+261 - km 68+962,6 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Muszynka - granica państwa (Słowacja).

Remont drogi krajowej DK75 Al. Piłsudskiego- jezdnia lewa polegał będzie na:
- rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozebraniu istniejącego obustronnego krawężnika
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejącej zatoki autobusowej,
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejących zjazdów publicznych,
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejących zjazdów indywidualnych,
- rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej istniejącego chodnika
i wykonaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
? roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
? roboty ziemne
? krawężniki, obrzeża, ścieki
? odwodnienie,
? jezdnia,
? chodnik,
? zieleniec,
? wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
? roboty wykończeniowe i porządkowe

Przedmiotowe roboty zostały zgłoszone zgodnie z ustaleniami art.29 i art.30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z późn. zm.);

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.:
? przedmiar robót, jako element pomocniczy dla wyceny zamówienia;
? dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje) stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ;
? STWiORB

CPV: 45233222-1, 45233142-6, 45233200-1, 45233220-7, 45233221-4

Dokument nr: 2021/BZP 00076053, 271.2.22.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 08:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mzd.nowysacz.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.nowysacz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują
1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 - 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP).
3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl
4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: www.platformazakupowa.pl
5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone w momencie jego przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma.
6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są:
1) Konrad Poręba
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Nowy Sącz Ul. Wyspiańskiego 22;
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentująca Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz Ul. Wyspiańskiego 22, kontakt: adres e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej ,,ustawa PZP";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-23 08:00
Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

Wymagania:
1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 70 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości ((t. j. Dz. U z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wpłaty ,,Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa na odcinku od km 66+802 do km 68+235 oraz w km 68+261 do km 68+962,6 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków - granica państwa"
Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.22.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie remontu ul. Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa w km 66+802 - km 68+235 oraz w km 68+261 - km 68+962,6 w ciągu DK75 relacji Kraków - Niepołomice - Brzesko - Nowy Sącz - Krzyżówka - Muszynka - granica państwa (Słowacja).

Remont drogi krajowej DK75 Al. Piłsudskiego- jezdnia lewa polegał będzie na:
- rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,
- rozebraniu istniejącego obustronnego krawężnika
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejącej zatoki autobusowej,
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejących zjazdów publicznych,
- rozebraniu nawierzchni bitumicznej istniejących zjazdów indywidualnych,
- rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej istniejącego chodnika
i wykonaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
? roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
? roboty ziemne
? krawężniki, obrzeża, ścieki
? odwodnienie,
? jezdnia,
? chodnik,
? zieleniec,
? wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
? roboty wykończeniowe i porządkowe

Przedmiotowe roboty zostały zgłoszone zgodnie z ustaleniami art.29 i art.30 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z późn. zm.);

Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, tj.:
? przedmiar robót, jako element pomocniczy dla wyceny zamówienia;
? dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje) stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ;
? STWiORB
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi 1 500 000,00 zł. brutto.
25. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że:
1) na dzień udzielenia zamówienia, wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego;
2) nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt 1-10 ustawy PZP
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - należy wykazać, że wykonawca:
? posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł;
? posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
3 000 000,00 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej - należy wykazać, że wykonawca:
? w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/ przebudowie/ remoncie/ modernizacji drogi publicznej klasy GP lub wyższej o długości co najmniej analogicznej
w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. 2100 mb,
oraz powierzchni nie mniejszej niż 18 000 m2 i o wartości co najmniej 6 000 000,00 zł brutto
? przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
o kierownik robót - osoba posiadająca wymagane przez prawo uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z późn. zm.);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, pkt 3,w zakresie dotyczącym skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, 5-10 ustawy PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, pkt 5
w zakresie dotyczącym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie dotyczącym ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, pkt 3, i 5-10 ustawy PZP stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.
6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 ustawy PZP:
1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności:
a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub uprawnień do realizacji zamówienia - ocena spełniania warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 6);
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, która jest nie niższa od 3 000 000,00 zł.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą od 3 000 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 5
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przedmiotowego postępowania wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 70 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)
2. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości ((t. j. Dz. U z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wpłaty ,,Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu - jezdnia lewa na odcinku od km 66+802 do km 68+235 oraz w km 68+261 do km 68+962,6 w ciągu drogi krajowej DK75 relacji Kraków - granica państwa"
Za termin wniesienia wadium uznaje się termin uznania wpłaty na rachunku zamawiającego.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wadium będzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczą one:
1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych;
2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;
3) zmiany producenta materiałów;
4) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;
6) likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) terminu realizacji przedmiotu umowy;
8) wysokości ostatecznego wynagrodzenia;
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności:
1) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
w szczególności na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.);
2) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesiąca uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie określonym w niniejszej umowie;
3) zwiększenie lub zmiana zakresu robót potwierdzonego protokołem konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne;
4) zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów sądowo-administracyjnych;
5) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, które uniemożliwiają planową realizację robót;
6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
7) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy z powodów niezależnych od Zamawiającego;
8) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mająca wpływ na realizację zamówienia;
9) wystąpienie niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne;
10) rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy;
11) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy, o ile jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego na skutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;
12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy,
w szczególności: niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne bądź warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji;
13) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
14) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika robót wskazanego w ofercie gdy osoba zastępująca dotychczasową osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę;
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii