Przetarg: Wykonanie instalacji oświetlenia i iluminacji, mechaniki scenicznej oraz montaż paneli...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie instalacji oświetlenia i iluminacji, mechaniki scenicznej oraz montaż paneli akustycznych

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
powiat: Szczecin
bzp@um.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-09 15:15:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji oświetlenia i iluminacji, mechaniki scenicznej oraz montaż paneli akustycznych w ramach inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie instalacji oświetlenia i iluminacji, mechaniki scenicznej oraz montaż paneli akustycznych w ramach inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. H. Majdaniec w Szczecinie

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00077377, BZP/25/21

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dn. 01.06.2020 podpisano umowę z firmą ADAMIETZ Sp. z o.o. na wykonanie etapu I.
Zamówienie udzielane jest Wykonawcy realizującemu roboty budowlane objęte zam. podst.
Zamówienie udzielane jest w okresie 3 lat od dn. udzielenia zam. podst.
Zamówienia było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zam. podst.
Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zam. podst.
Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót objętych zam. podst.
Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zam. podst.
Zamawiający w SIWZ dot. zam. podst. przewidział możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do kwoty 11 053 628,50 zł netto. Wartość niniejszego zam. została oszacowana na 8 947 148,50 zł netto.
Planowane zam. polega na wykonaniu instalacji pod poziomem konstrukcji dachu oraz montażu membrany akustycznej. Wszystkie tego typu prace występują również w zam. podst.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ADAMIETZ Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Braci Prankel 1
5.1.3.) Miejscowość: Strzelce Opolskie
5.1.4.) Kod pocztowy: 47-100
5.1.5.) Województwo: opolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii