Przetarg: Zaprojektowanie i przebudowa ulicy w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektowanie i przebudowa ulicy w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO SIERADZ
Plac Wojewódzki 1
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
43 8266163
zamowienia@umsieradz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 43 8266163
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i przebudowa Ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa Ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego.
2.W ramach zamówienia należy wykonać:
a)dokumentację projektową obejmującą kompletny projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód administracyjnych na realizację zamierzenia w trybie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późniejszymi zmianami) - dalej u.p.b.
b) roboty budowlane obejmujące:
- roboty branży drogowej: w zakresie wykonania chodnika, zjazdów, wymiany krawężnika,
- roboty branży elektrycznej: w zakresie wykonania sieci kablowej, montażu słupów aluminiowych z LED-owym źródłem światła, doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub wniosku o pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dla każdego elementu w postaci:
a) wersja drukowana:
- projekt budowlany w 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.,
- projekt organizacji ruchu -według potrzeb.
b) wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie zamkniętym w 1 egz.
Ponadto, Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub wniosku o pozwolenia na budowę.

CPV: 45233120-6, 45316110-9, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00077669, WOR-Z.271.15.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gmsieradz.e-zp.finn.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Systemu e-ZP pod adresem https://gmsieradz.e-zp.finn.pl zwanego dalej Systemem. 2. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów opisane są w rozdziale XXIII SWZ.
3. Osoby wskazane do komunikowania się z Wykonawcami: Jowita Olczyk, Artur Ciepłucha, tel. 43 826 61 63.
UWAGA! Przed przystąpieniem do składania oferty wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Systemu (zwaną dalej Instrukcją). Instrukcja została zamieszczona w Systemie pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu. Regulamin korzystania z Systemu dostępny jest pod adresem: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl/regulations/REGU
5.W Systemie znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.ppl/
6.Złożenie oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej poprzez System wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7.Kwalifikowany podpis elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2090 poz. 1173 z późniejszymi zmianami).
8.Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu:
a) format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b) komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c) oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63
i późniejsze;
c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d) korzystanie z wbudowanej w System funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
- wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
- wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
e) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
f) podpis zaufany;
g) certyfikat osobisty;
h) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .rtf, .xml (zalecany .pdf);
i) maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/oferty dodatkowej w trybie podstawowym/oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB;
j) w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Systemu oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
10. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w załączniku nr 9 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 10:00
Miejsce składania ofert: https://gmsieradz.e-zp.finn.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1.Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 23.07.2021 r.
3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299) - dalej u.p.a.r.p.
4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego.
5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOR-Z.271.15.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego.
2.W ramach zamówienia należy wykonać:
a)dokumentację projektową obejmującą kompletny projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód administracyjnych na realizację zamierzenia w trybie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późniejszymi zmianami) - dalej u.p.b.
b) roboty budowlane obejmujące:
- roboty branży drogowej: w zakresie wykonania chodnika, zjazdów, wymiany krawężnika,
- roboty branży elektrycznej: w zakresie wykonania sieci kablowej, montażu słupów aluminiowych z LED-owym źródłem światła, doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub wniosku o pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dla każdego elementu w postaci:
a) wersja drukowana:
- projekt budowlany w 4 egz.,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.,
- projekt organizacji ruchu -według potrzeb.
b) wersja elektroniczna wszystkich opracowań w formacie zamkniętym w 1 egz.
Ponadto, Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego co do opracowanej dokumentacji projektowej przed złożeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub wniosku o pozwolenia na budowę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:

- łączna cena ofertowa brutto - waga 60%
- okres gwarancji - waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.
Sposób obliczania oceny za okres gwarancji:
(okres gwarancji oceniany/okres gwarancji najdłuższy) x 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to okres 24 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona.
Gwarancja udzielona na okres dłuższy niż 60 miesięcy, będzie oceniana jako gwarancja 60-miesięczna.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia na kwotę minimum 600.000,00 złotych (suma gwarancyjna).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełniony, gdy jeden z nich samodzielnie, niektórzy z nich w części bądź łącznie wykażą się posiadaniem ubezpieczenia na kwotę minimum 600.000,00 złotych.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
?Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu chodników o długości minimum 400m oraz oświetlenia ulicznego o długości minimum 400 m w ramach jednego zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem robót budowlanych, do realizacji których te zdolności są wymagane w pełnym zakresie i wykona roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
? Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą mogącą pełnić funkcję kierownika budowy branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, jeżeli w zakresie tej specjalności mieszczą się obiekty drogowe, wykształcenie co najmniej średnie techniczne oraz minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub robót (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych),.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie uznany za spełniony, gdy co najmniej jeden z nich wykaże się dysponowaniem wymaganą osobą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu u.o.k.k., z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) ustawy Pzp odnośnie skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu oraz art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia:
a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg załącznika nr 4,
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego należy sporządzić wg załącznika nr 4a.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1.Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 złotych (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).
2.Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 23.07.2021 r.
3.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)gwarancjach bankowych,
c)gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299) - dalej u.p.a.r.p.
4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Zaprojektowanie i przebudowa ul. Warneńczyka w Sieradzu w zakresie chodnika oraz linii oświetlenia ulicznego.
5.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3a do SWZ, składa ten Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
- dokumenty, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
- wykazy i dokument, o których mowa w rozdziale XI pkt 2 ppkt 2 składa Wykonawca, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim on sam wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia
z postępowania powinien wykazać każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby udzielające pełnomocnictwa,
lub
b) w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę/ów lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, poświadczającymi zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 5:
a) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
lub
b) w przypadku, gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postacie elektronicznej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, przy czym zmiana ta polegać będzie na przedłużeniu terminu wykonania umowy o okres występowania niżej wymienionych okoliczności lub ich skutków:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót,
b) likwidacja kolizji z urządzeniami, obiektami, znaleziskami, których istnienia nie przewidywała opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, lub których lokalizacja jest rozbieżna z treścią dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że dokumentacja projektowa została wykonana z zachowaniem należytej staranności, a ww. braki lub rozbieżności wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) wystąpienie warunków gruntowo-wodnych radykalnie rozbieżnych w stosunku do przewidzianych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, np. powodujących konieczność zmian w technologii robót, pod warunkiem, że dokumentacja projektowa została wykonana z zachowaniem należytej staranności, a ww. rozbieżności wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) konieczność wykonania robót nieprzewidzianych i nieuwzględnionych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj. robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia,
e) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c.,
f) nieterminowe przejęcie od Zamawiającego terenu budowy lub jego części, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wstrzymanie prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
h) zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
i) opóźnienia wynikającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z uzyskiwaniem przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych w myśl u.p.b.i przepisów związanych,
j) odmowa wydania przez organy administracji, gestorów infrastruktury wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek braku akceptacji dokumentacji projektowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
k) przedłużenie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
l) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikająca z konieczności jej dostosowania do obowiązujących przepisów prawa, nakazów właściwego organu, warunków terenowych realizacji robót, wymogów Zamawiającego, rozbieżnych z treścią zatwierdzonego przez właściwy organ projektu budowlanego, pod warunkiem, że dokumentacja projektowa została wykonana z zachowaniem należytej staranności, a konieczność wprowadzenia ww. zmian wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
ł) stwierdzono błędy w ewidencji gruntów lub innej dokumentacji prawnej dla nieruchomości położonych w obszarze objętym projektem i błędy te mają wpływ na przeprowadzenie procedur realizowanych w trakcie prac projektowych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) w przypadkach i na warunkach określonych w § 4 ust. 4-6 umowy,
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy:
a) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych - poprzez wskazanie tej części zamówienia oraz danych Podwykonawcy,
b) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, którego Wykonawca wskazał na etapie składania oferty - poprzez zmianę danych Podwykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty kierował się będzie następującymi kryteriami i sposobem oceny ofert:

- łączna cena ofertowa brutto - waga 60%
- okres gwarancji - waga 40%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad:

Sposób obliczania oceny za łączną cenę ofertową brutto:
(cena najniższa/cena oceniana) x 10 pkt x 60%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 6 punktów.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanej łącznej ceny brutto, oferta zostanie odrzucona.
Sposób obliczania oceny za okres gwarancji:
(okres gwarancji oceniany/okres gwarancji najdłuższy) x 10 pkt x 40%
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 4 punkty.
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to okres 24 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona.
Gwarancja udzielona na okres dłuższy niż 60 miesięcy, będzie oceniana jako gwarancja 60-miesięczna.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym oferowanego okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii