Przetarg: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boguchwała
Suszyckich 33
36-040 Boguchwała
powiat: rzeszowski
um@boguchwala.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Boguchwała
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Boguchwała (3 zadania częściowe)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa oświetlenia na ulicy Technicznej - osiedle w Boguchwale
4.1.1. Zakres rzeczowy niżej wymienionego zadania obejmuje: wykonanie za-silania kablem ziemnym nN; montaż słupów parkowych na fundamencie betonowym z oprawami typu led na wysięgniku wraz z przyłączem, szaf-ką oświetleniową i opomiarowaniem.
4.1.2. Zakres I etapu obejmuje realizacje wyłącznie dla punktów oświetle-niowych - słupy 4/40/WO, 6/40/WO, 7/40/WO, 8/40/WO, 9/40/WO, 10/40/WO, 2/40/WO.
4.1.3. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia-TN-C.
4.1.4. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wykonaw-czym. Dopuszcza się ujęcie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gor-szych niż określone poniżej.
4.1.5. Zakres robót :
a) Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x35mm 2 - 254 m
b) Ułożenie kabla ziemnego YAKY 4x50mm 2 - 20 m
c) słup parkowy 4,5 m zgodnie z rysunkiem na fundamencie beto-nowym -2 szt.
d) słup stalowy 8m zgodnie z opisem w dokumentacji na fundamen-cie betonowym -2 szt.
e) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led na wysięgniku korpus AL., klosz - szkło -7 kpl.
f) montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl
g) montaż uziemienia - bednarka ocynkowana - 254 m
h) montaż uziomów pionowych - 9m

4.3.2. Budowa oświetlenia drogi gminnej Racławówka Zagrody w Racła-wówce dz.1294/1".
A. Zakres rzeczowy niżej wymienionego zadania obejmuje: wyko-nanie zasilania kablem ziemnym nN; montaż słupów stalowych na fundamencie betonowym z oprawami na wysięgniku wraz z przyłączem, szafką oświetleniową i opomiarowaniem. Wykonanie instalacji uziemienia, pomiar geodezyjny powykonawczy oraz przygotowanie kompletu dokumentów, niezbędnych do zakoń-czenia budowy. Układ pracy sieci niskiego napięcia-TN-C.
B. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest projektem wyko-nawczym. Dopuszcza się ujęcie w ofercie, zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone poniżej.
C. Wykonanie zasilania linii napowietrznej nN; montaż słupa z żer-dzi wirowanej wraz z oprawą.
D. Zakres robót :
a) montaż przewodu AsXSn 4x50mm 2 na sieci napowietrz-nej 15 m
b) montaż przewodu AsXSn 4x35mm 2 na sieci napowietrz-nej 36 m
c) układanie kabli YAKY 4x35mm 2 - 34 m
d) Słup wirowany- szt. 1
e) Słup bliźniaczy - szt. 1
f) Słup stalowy - szt. 1
g) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu led;, IP 66, IK 09-10 do 4000 K, 170-180 lm/W - 3 szt.
h) montaż szafy oświetleniowej - 1 kpl
i) montaż uziemienia - poziome kpl.
j) montaż uziemienia - prętowe kpl.

CPV: 45231400-9, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00078100, RiZ.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://www.bip.boguchwala.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal;https://miniportal.uzp.gov.pl; poczta elektroniczna
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), przez portal ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz przy użyciu poczty elektronicznej (um@boguchwala.pl, m.kotula@um.boguchwala.pl, m.pekala@um.boguchwala.pl) na zasadach określonych poniżej. 1.2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: Monika Kotula -
wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej w godz.ch: ponie-działek - piątek 900-1500: tel. 17
87 55 220 e-mail: m.kotula@um.boguchwala.pl,Michał Pękala - wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej w godz.ch: ponie-działek - piątek 900-1500: tel. 17 87 55 220, e-mail: m.pekala@um.boguchwala.pl. 1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do ,,Formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do
,,Formularza do komunikacji". 1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP). 1.5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.1.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
,,Formularzy do: złożenia i wycofania oferty" oraz do ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.1.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.1.8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można wyszukać na ,,Liście wszystkich
postępowań" w miniPortaIu, klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki ,,Postepowania". Jest ono dostępne równie na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
o numerze referencyjnym: RIZ.271.12.2021 jest Zamawiający, tj. Gmina Boguchwała z siedzibą przy Ul. Suszyckich 33, 36-040Boguchwała -reprezentowana przez Burmistrza Boguchwały - dalej
Administrator lub Gmina. 2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochro-ny Danych Osobowych w Gminie za pomocą adresu: iod@boguchwala.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez Gminę trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 4.W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa
w pkt 3odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 4.1. osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych [Dz.U. z2019 roku, poz. 869 z późn. zm.]oraz ustawy z dnia 11 września2019 roku -Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.] - dalej
PZP. 4.2.inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Boguchwała przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Boguchwała. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia
14lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następują-ce uprawnienia: 7.1. prawo dostępu dodanych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 7.2. prawo do żądania sprostowania(poprawiania) danych
osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 7.3.prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danychosobowych9. Nie przysługuje Pani/Panu: 8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;8.2. prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz punkt wyżej

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 09:30
Miejsce składania ofert: miniportal Wykonawca składa ofertę za pośdrednictwem Formulara do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii