Przetarg: Prace adaptacyjne w pracowni graficzno-projektowej

Przedmiot:

Prace adaptacyjne w pracowni graficzno-projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Pl. J. Piłsudskiego 13
62-540 Kleczew
powiat: koniński
tel. 63 270 10 24
zspkleczew@op.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 270 10 24
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 2/2021/UE na Prace adaptacyjne w pracowni graficzno-projektowej w Branżowej' Szkole I Stopnia w Wilczogórze w ZSOiT w Kleczewie w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do
potrzeb regionalnego rynku pracy"
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Po zawarciu umowy stanowił on będzie załącznik do umowy.
Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2.5. Oferent musi zapewnić minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, dostarczone i wbudowane materiały nie mniej niż 24 miesiące liczone od daty końcowego odbioru robót budowlanych.
II. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne (roboty budowlane) w pracowni graficzno-projektowej w Branżowej Szkole I Stopnia w Wilczogórze na rzecz Zamawiającego, w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 9.3 ,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", poddziałanie 9.3.2. ,,Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego". Zakres prac:
- Prace adaptacyjne (remontowo-malarskie)
- Rozbudowa instalacji pod stanowiska komputerowe wraz z zapewnieniem materiałów.

CPV: 45400000-1, 45310000-3

Dokument nr: 2/2021/UE

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę wraz podpisanymi załącznikami należy przygotować w formie pisemnej (w języku polskim), zgodnej ze wzorami stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego, z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto i przesłać ją lub złożyć osobiście na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie Pl. J. Piłsudskiego 13 62-540 Kleczew
z dopiskiem: Prace adaptacyjne - projekt ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej"
Termin złożenia oferty: do 24 czerwca 2021 r. do godz. 9.00 (decyduje data i godz. faktycznego wpływu do Zamawiającego)

Miejsce i termin realizacji:
2.3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Branżowa Szkoła I Stopnia w Wilczogórze, Ul. 700-lecia 10, 62-550 Wilczyn
III. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: w terminie do 15 sierpnia 2021 roku.
VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy, wykonanie przedmiotu umowy do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Wymagania:
2.6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
4.2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
4.3. Z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
4.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4.4. Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych uważa się za odrzucone.
4.5. W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie potwierdzone przez wykaz zrealizowanych robót budowlanych określony w załączniku nr 3 do zapytania. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dokumenty potwierdzające realizację min. 2 podobnych/zbliżonych robót budowlanych należy załączyć z okresu ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu. 4.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, lub wykonywania usług przez podwykonawcę oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy podwykonawca.
6.1. Okres związania z ofertą - 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
6.2. Przed podpisaniem umowy wybrany Oferent zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych z podziałem na ich poszczególne etapy, który po zaakceptowaniu przez obydwie strony będzie stanowił załącznik do umowy.
6.3. Dopuszczalność wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: Zamawiający przewiduje wprowadzanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i określa warunki takich zmian w § 10 ust.2 projektu umowy (załącznik nr 4).

Uwagi:
V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
5.1. Spośród złożonych ofert ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki i wymagania określone w rozdziale IV niniejszego zapytania.
5.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: ,,Cena brutto" (C) - waga 100% (max. 100 pkt.)
5.3. Kryterium CENA (BRUTTO):
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:
C min.
C= ------------ x100% 1 %-1 punkt
Cbad.
gdzie:
C - liczba punktów oferty badanej
C min. - cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. - cena oferty badanej brutto
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100 punktów.
5.4. Najkorzystniejsza oferta
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznawanych w kryterium CENA.
Podana w formularzu ofertowym cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania
przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej, jak również zostanie upubliczniona. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania będą wymagały zmiany treści oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
Zapytanie ofertowe nr 2/2021/UE na Prace adaptacyjne w pracowni graficzno-projektowej w Branżowej' Szkole I Stopnia w Wilczogórze w ZSOiT w Kleczewie w projekcie ,,Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do
potrzeb regionalnego rynku pracy"
W związku z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2020 z późn. zm.) i pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
I. Zamawiający:
Powiat Koniński/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie,
PI. J. Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew
tel. 63 270 10 24
e-mail: zspkleczew@op.pl
NIP:6652906178

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Szeflińska Justyna

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii