Przetarg: Roboty budowlane

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
ul. Fredry12
61-701 Poznań
powiat: Poznań
zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pokrycia dachu nad parterowym budynkiem przy Ul. Fredry 11a, 61 - 701 Poznań.

Wykonanie robót odtworzeniowo - renowacyjnych w budynku biurowym, położonym na działce nr 11, Ul. Fredry 12, 61 - 701 Poznań.

CPV: 45261910-6, 45000000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00078723, POZ.WOP.260.19.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Do podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
2. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosuje się następujące formaty podpisów: XAdES, PAdES, CAdES lub ASIC (zamawiający preferuje stosowanie formatu podpisu PAdES dla plików w formacie .pdf oraz XAdES typ wewnętrzny otaczający dla plików w pozostałych dopuszczalnych formatach). W przypadku korzystania z formatu podpisu XAdES typ zewnętrzny należy pamiętać, żeby plik podpisu przekazać zamawiającemu razem z plikiem podpisywanym.
3. Do elektronicznego podpisywania dokumentów elektronicznych przy pomocy podpisu osobistego stosuje się następujące formaty podpisów: PAdES.
4. Dokumenty elektroniczne po podpisaniu przy pomocy profilu zaufanego generowane są w formacie .xml lub .pdf i w takim formacie należy przesyłać je do zamawiającego.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy https://kowr.eb2b.com.pl/
6. Szczegółowe informacje związane wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi zawarte są w Dziale XVII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Działem XXI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Działem XXI SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/open-auctions.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 08:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii