Przetarg: Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński
al. Papieża Jana Pawła II nr 22A
70-453 Szczecin
powiat: Szczecin
0914441206
przetargi@usz.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/usz/proceedings
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 0914441206
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku ADM przy Ul. Szwoleżerów 18 w Szczecinie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku ADM przy Ul. Szwoleżerów 18 w Szczecinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze i STWiOR wraz z załącznikami. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

CPV: 45000000-7, 45261000-4, 45261100-5, 45261210-9, 45310000-3, 45312310-3, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00079223, A-ZP.381.35.2021.AS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna
podadresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny
na stronie postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do
składaniaofert.b)przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania
Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środkówkomunikacjielektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie
Platformy.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na
Platformie został podany w instrukcji dlaWykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy
poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana doZamawiającego.6.Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach
dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem
na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z
formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie
art. 125 ust. 1 składa siępod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisemkwalifikowanym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa się
pod rygoremnieważności w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym,podpisem zaufanymlub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z
RozporządzeniemPrezesa Rady Ministrówz dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywaniainformacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacjielektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/usz/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.35.2021.AS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie awarii pokrycia dachu w budynku ADM przy ul. Szwoleżerów 18 w Szczecinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze i STWiOR wraz z załącznikami. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: sto tysięcy), polegającą na wykonaniu remontu dachu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP;
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 3);
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ (załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 9 SWZ, z którego będzie wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w dokumentacji projektowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym rozdział 3 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii