Przetarg: Remont budowlany pięciu stacji transformatorowych SN/nN

Przedmiot:

Remont budowlany pięciu stacji transformatorowych SN/nN

Data zamieszczenia: 2021-06-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie
Tuwima 6
10-950 Olsztyn
powiat: Olsztyn
89 612 1186
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: 89 612 1186
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont budowlany pięciu stacji transformatorowych SN/nN na terenie RD Szczytno" rodzaj zamówienia: Rb - roboty budowlane

Dokument nr: ZP/3637/606MZE/2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert: a) miejsce otwarcia: Olsztyn Ul. Tuwima 6 b) data: jak data składania ofert, godz. 13:00

Specyfikacja:
Warunki Zamówienia: Udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://bip.energa-operator.pl/

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: a) miejsce składania: Olsztyn Ul. Tuwima 6 /kancelaria/- Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, b) w terminie do: 23-06-2021, do godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 27.08.2021 r.

Wymagania:
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %): cena brutto fl00%]

6) Termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
8) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, modernizacji lub remoncie budynku o wartości zamówienia nie mniejszej niż 20 000,00 zł netto; b) dysponują do realizacji zamówienia odpowiednimi osobami zdolnymi do jego wykonania, tj.: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; - co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, o napięciu znamionowym 15 kV lub wyższym, na stanowisku dozoru lub eksploatacji.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego) z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami).

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %): cena brutto fl00%]

Termin związania ofertą: 90 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert

Kontakt:
2) Postępowanie organizuje i prowadzi: ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Wydział Zakupów Operacyjnych Olsztyn Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono: Artur Małek e-mail: artur.malek@energa.pl; tel. 89 612 1186 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii