Przetarg: Budowa fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania autobusów elektrycznych

Przedmiot:

Budowa fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania autobusów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o
Chorzowska 150
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
323304660
tr@pkm-gliwice.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/53328
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: 323304660
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIS.06.01.00-00-0056/19 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania.

Opis
Przedmiotem zamówienia jest budowa fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na dwóch przystankach końcowych w mieście Gliwice wraz z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej. Zamówienie jest częścią projektu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura, Środowisko 2014-2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
Ze względu na uwarunkowania techniczne Bazy Konkurencyjności Zamawiający informuje, że komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu odbywać się będzie zgodnie z pkt. 8 SWZ (tj. przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus).

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111000-8, 45231400-9

Dokument nr: 2021-1133-53328, PKM/TR/PP/03/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-29

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Gliwice
Gmina
Gliwice
Miejscowość
Gliwice

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ustawy Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.
2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy:
a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien wykazać.
- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej.
- Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. We wniosku powinien znajdować się dokładny opis wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających żądanie zmiany terminu realizacji umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. a) w pierwszym akapicie Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, umowa ulega wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone dotrzymanie terminu jej realizacji lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
b) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w przypadku, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
c) W przypadku opisanym w pkt. b) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku, umowa ulega wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone dotrzymanie terminu jej realizacji lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę zmiany jej treści:
a) konieczność zrealizowania umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że wprowadzane zmiany nie mogą prowadzić do pogorszenia stanu technicznego, lub zmniejszenia wartości użytkowej, lub zwiększenia ceny przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie Wykonawcy;
b) możliwość obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej będzie korzystna dla Zamawiającego jak również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
4. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy - ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, a wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości stawki VAT,
5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności aneksu podpisanego przez strony.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-11
Data ostatniej zmiany
2021-06-11

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty - 70%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Długość okresu gwarancji - 30%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Izabela Skiba
tel.: 323304660
e-mail: tr@pkm-gliwice.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii