Przetarg: Budowa całorocznego, krytego lodowiska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z...

Przedmiot:

Budowa całorocznego, krytego lodowiska - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel.: +48 583205100
drmg@gdansk.gda.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 12 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 583205100
Termin składania ofert: 2021-07-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku

Numer referencyjny: 75/BZP-U.500.22/2021/MD
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków, nie zmieściła się w sekcji II.1.1 ogłoszenia, brzmi: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, etap I - lodowisko rekreacyjne z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym dla I i III etapu oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniający założenia wszystkich etapów."

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71355000 Usługi pomiarowe
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, etap I - lodowisko rekreacyjne z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym dla I i III etapu oraz projekt zagospodarowania terenu uwzględniający założenia wszystkich etapów.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę obiektu kultury fizycznej wraz z zagospodarowaniem terenu uwzględniającym realizację założonych w koncepcji wszystkich czterech etapów inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na cele lokalizacji w projektowanym obiekcie: lodowiska rekreacyjnego z trybunami na 300 osób i zapleczem szatniowym, uwzględniającym wymagania etapu 3 - pomieszczenia przypisane etapowi 3 zostaną całkowicie wykończone podczas realizacji etapu 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe wskazanego kierownika zespołu projektowego tj. projektanta w specjalności architektonicznej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe wskazanego projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Szczegółowe terminy wykonania zamówienia zostały określone w ust. IV SWZ.

CPV: 71000000, 71320000, 71355000, 71248000

Dokument nr: 293465-2021, 75/BZP-U.500.22/2021/MD

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/07/2021
Czas lokalny: 12:10
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

2. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach zawartych w ofertach.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.drmg.gdansk.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2021

Kontakt:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii