Przetarg: Budowa oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
44/733 51 37
bzp@um.belchatow.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/469726
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: 44/733 51 37
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia Ul. J. Halupczoka i odc. Ul. Różanej w Bełchatowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia Ul. J. Halupczoka i odc. Ul. Różanej w Bełchatowie. Przedmiot umowy realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Projekt budowlany i budowa oświetlenia ulicznego (m.in. Ul. Halupczoka, os. Dolnośląskie bl. 103, 104, tężnie w os. Przytorze)".
Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiORB
i warunków technicznych. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamieszczonymi pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

CPV: 45315300-1, 45314310-7, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00080610, WIZ.271.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w Rozdz. XIII i XIV SWZ.2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem: platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego".Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: bzp@um.belchatow.pl.5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.6.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl,tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d)włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.7.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.9.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej "RODO" informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia Ul. J. Halupczoka i odc. Ul. Różanej w Bełchatowie jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zamawiający, z siedzibą w Bełchatowie, Ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, Ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów - tel. 44/ 733 51 16.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres - Urząd Miasta Bełchatowa, Ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, poprzez e-mail - iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, telefonicznie - 44/ 733 51 42.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia Ul. J. Halupczoka i odc. Ul. Różanej w Bełchatowie. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. z późn.zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.Informacje szczegółowe RODO są w SWZ oraz w projekcie umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami w SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/469726
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-29 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow, na której prowadzone jest postępowanie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIZ.271.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 185973,80 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. J. Halupczoka i odc. ul. Różanej w Bełchatowie. Przedmiot umowy realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Projekt budowlany i budowa oświetlenia ulicznego (m.in. ul. Halupczoka, os. Dolnośląskie bl. 103, 104, tężnie w os. Przytorze)".
Roboty zostaną wykonane na podstawie: dokumentacji projektowej, STWiORB
i warunków technicznych. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ, zamieszczonymi pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow
4.2.6.) Główny kod CPV: 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

o Kryterium ,,Cena" - waga kryterium 60%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Punkty przyznawane za kryterium ,,Cena" (C) będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin/Co) x 60

gdzie:
C - liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium ,,Cena"
Cmin - cena brutto oferty najtańszej [zł]
Co - cena brutto oferty badanej [zł]

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wg kryterium ,,Cena" (C) wynosi 60 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

o Kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" - waga kryterium 40%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę długości okresu gwarancji i rękojmi podanej w pełnych miesiącach.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zadeklarowanie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Liczba punków w ramach kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" (G) zostanie obliczona według wzoru:

G = (Go* /Gn) x 40
gdzie:
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Długość okresu
gwarancji i rękojmi"
Go - długość okresu gwarancji i rękojmi badanej oferty [miesiące]
Gn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert [miesiące]
* - okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" (G) to 40 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru:

R = C + G

gdzie:
R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi"

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej.
Punkty zostaną policzone zgodnie z ww. wzorami.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:
- posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100);

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto oraz załączy referencje bądź inne dokumenty określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że dysponuje:
a) Kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w odniesieniu do sieci instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji w odpowiednim odniesieniu oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej ISZ.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - zgodnie z opisem warunku - załącznik do SWZ;

4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z opisem warunku - załącznik do SWZ;

5) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy
lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z opisem warunku - załącznik do SWZ;

6) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - zgodnie z opisem warunku.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się go w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w pkt XVIII ppkt 1 SWZ:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) - zgodnie z Załącznikiem do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (podstawa prawna art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) - wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ

5) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, w szczególności odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt X.1.2) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) w sposób i w terminie określonym w SWZ oraz zgodnie z ustawą Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ.

Strony dopuszczają zmianę treści umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) zmiany zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, zmiany firmy Podwykonawcy lub zgłoszenia udziału podwykonawcy, zmiana taka nastąpi zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 6471 kodeksu cywilnego.
c) zmiany oznaczenia danych Stron, a w przypadku, gdy stroną umowy jest konsorcjum - zmiany lidera konsorcjum,
d) wprowadzenia robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1, pkt 3 lit. a - c ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strony dopuszczają zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przedłużenia się procedury przetargowej (przedłużenie, które spowoduje zagrożenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym),
b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy,
d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
e) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego),
f) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy,
g) wprowadzenia robót dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1, pkt 3 lit. a - c ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Gwarancja i rękojmia:
- wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy: min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego;
- wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy: min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

o Kryterium ,,Cena" - waga kryterium 60%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Punkty przyznawane za kryterium ,,Cena" (C) będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin/Co) x 60

gdzie:
C - liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium ,,Cena"
Cmin - cena brutto oferty najtańszej [zł]
Co - cena brutto oferty badanej [zł]

Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać wg kryterium ,,Cena" (C) wynosi 60 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

o Kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" - waga kryterium 40%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym przez Wykonawcę długości okresu gwarancji i rękojmi podanej w pełnych miesiącach.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę to 36 miesięcy. Zadeklarowanie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty złożonej przez Wykonawcę. Najdłuższy możliwy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę to 60 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.
Liczba punków w ramach kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" (G) zostanie obliczona według wzoru:

G = (Go* /Gn) x 40
gdzie:
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Długość okresu
gwarancji i rękojmi"
Go - długość okresu gwarancji i rękojmi badanej oferty [miesiące]
Gn - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert [miesiące]
* - okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy

Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi" (G) to 40 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru:

R = C + G

gdzie:
R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Cena"
G - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium ,,Długość okresu gwarancji i rękojmi"

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej.
Punkty zostaną policzone zgodnie z ww. wzorami.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii