Przetarg: Wybór oferenta usługi transmisji sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania i...

Przedmiot:

Wybór oferenta usługi transmisji sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania i powiadamianiu o zagrożeniu pożarowym

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Mechaniczne ,,BUMAR-ŁABĘDY" S.A. w Gliwicach
ul. Mechaników 9
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. +48 32 734 50 06
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 734 50 0
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłaszają postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego
z zapytaniem ofertowym o nr KZ/04/88/2021 pn.
,, Transmisja sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania i powiadamianiu
o zagrożeniu pożarowym Budynku Usług Technicznych do Centrum Odbiorczego
Alarmów Pożarowych w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz na wykonywanie
przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji urządzeń transmisji
alarmów i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU), instalacji systemu sygnalizacji
pożaru (SSP) i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
Budynku Usług Technicznych w Zakładach Mechanicznych ,,BUMAR-ŁABĘDY"
S.A." w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 roku"
Przedmiotem postępowania jest zadanie obejmujące:
Wybór oferenta usługi transmisji sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania
i powiadamianiu o zagrożeniu pożarowym Budynku Usług Technicznych do Centrum
Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz wykonywanie
przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji urządzeń transmisji
alarmów i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU), instalacji systemu sygnalizacji
pożaru (SSP) i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) Budynku Usług
Technicznych w Zakładach Mechanicznych ,,BUMAR-ŁABĘDY" S.A." w okresie od
zawarcia umowy do 31.03.2022 roku.

Dokument nr: KZ/04/88/2021

Specyfikacja:
Przystępujący do postępowania zakupowego zobowiązani są do zapoznania się
z:
?
?
?
Regulaminem Postępowań zakupowych obowiązujących u Zmawiającego;
Specyfikacją Przedmiotu Przetargu, wraz z za łącznikami;
Projektem Umowy.
Przedmiotowe materiały dostępne są w pokoju 216/217 (II piętro) Budynku Usług
Technicznych w Gliwicach przy ulicy Mechaników 9 w godz. od 9:00 do 14:00, tel.
+48
32 734
50
06
w
dni
robocze
oraz
na
stronie
internetowej:
https://bumar.gliwice.pl/p/przetargi-i-ogloszenia

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do 02.07.2021 roku do godz. 14:00
osobiście w siedzibie Spółki, Budynek Usług Technicznych (BUT), II piętro, pokój
216/217 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Spółki Zakłady
Mechaniczne
,,BUMAR-ŁABĘDY"
S.A.
w
nieprzejrzystych,
zamkniętych
i opieczętowanych kopertach z dopiskiem na kopercie
,,Nie otwierać: Przetarg nieograniczony z zapytaniem ofertowym -
nr KZ/04/88/2021
,, Transmisja sygnałów z lokalnego systemu ostrzegania i powiadamianiu
o zagrożeniu pożarowym Budynku Usług Technicznych do Centrum Odbiorczego
Alarmów Pożarowych w Centrum Ratownictwa Gliwice oraz na wykonywanie
przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji urządzeń transmisjialarmów i sygnałów uszkodzeniowych (UTAiSU), instalacji systemu sygnalizacji
pożaru (SSP) i instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)
Budynku Usług Technicznych w Zakładach Mechanicznych ,,BUMAR-ŁABĘDY"
S.A." w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2022 roku"

Wymagania:
Zakłady Mechaniczne ,,BUMAR-ŁABĘDY" S.A. dysponują prawem do:
? Uznania za stosowne, że przetarg nie dał oczekiwanego rezultatu.
? Odstąpienia od przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
? Podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu (w całości lub części) bez podania
przyczyny.
? Zmiany treści niniejszego ogłoszenia jak i Specyfikacji Przedmiotu Postępowania
w każdym momencie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii