Przetarg: Adaptacja pomieszczeń

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiązowna
ul. Lubelska 59
05-462 Wiązowna
powiat: otwocki
urzad@wiazowna.pl
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,47868,c43fbaa3bb76eb9f22224f575a8f0607.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wiązowna
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowna z siedzibą w Radiówku na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Wiązownie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie, tym:
1) ETAP I- roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. :
a) przebudowę i remont pomieszczeń nr 0.4, 0.5, 0.18, 0.19 i 0.20 na parterze;
b) przebudowę i remont pomieszczeń nr: 2.1, 2.4 na 2 piętrze;
c) wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr: 0.18, 0.19, 0.20, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 i 2.11;
d) wymiana posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny PCV w pomieszczeniach na parterze nr: 0.1, 0.1A, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.18, 0.19 i 0.20;
e) dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
f) wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w remontowanych pomieszczeniach na parterze i 2 piętrze (w pomieszczeniach 2.4 i 2.4a);
g) naprawy ścian wraz z malowaniem.
2) ETAP II- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku dawnego GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku. Zakres ten stanowi kontynuację Etapu I przedsięwzięcia p.n. ,,Adaptacja pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacji projektowa, która stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, w tym:
1) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Architektura. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 opracowany w grudniu 2020 roku;
2) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Instalacje Elektryczne. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
3) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Sanitarna - Instalacja Klimatyzacji. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
4) EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ pt. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna dz. nr 584/90 obręb Emów - opracowana w styczniu 2021 roku;
5) PROJEKT BUDOWLANY - ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku - Etap II". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w marcu 2021 roku;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Nazwa inwestycji: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie - Etap I". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
7) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przez wejściem do głównym do budynku - Etap II". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
8) Przedmiary robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia.
3. Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
4. W przypadku rozbieżności w zakresie wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami wymienionymi w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym, o którym mowa w pkt. 2 pkt 5 oraz projektami wykonawczymi, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3 powyżej.

CPV: 45453000-7, 45310000-3, 45311100-1, 45316000-5, 45330000-9-, 45331000-6, 45332000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00080621, WRG.271.7.2021.JS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar przesyłanych plików: 150MB.
Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Pełną obsługę techniczną platformy zakupowej świadczy administrator systemu, Logintrade S.A., Ul. Legnicka 57D, lok. B/J, 54-203 Wrocław. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną, tel.: +48 71 787 35 34; email: helpdesk@logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowa z siedzibą w Wiązownie Ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna;
2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wiązowna można kontaktować się pod numerem telefonu 22 51-25-856, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w trybach wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a łącznie z okresem archiwizacji 5 lat;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
? prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych;
? prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Pzp.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tuwiazowna.logintrade.net/zapytania_email,47868,c43fbaa3bb76eb9f22224f575a8f0607.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-28 11:00
Miejsce składania ofert: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Otwocku nr rachunku 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr WRG.271.7.2021.JS- Adaptacja pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy ...".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
7. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w ustawie Pzp.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.7.2021.JS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie, tym:
1) ETAP I- roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. :
a) przebudowę i remont pomieszczeń nr 0.4, 0.5, 0.18, 0.19 i 0.20 na parterze;
b) przebudowę i remont pomieszczeń nr: 2.1, 2.4 na 2 piętrze;
c) wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr: 0.18, 0.19, 0.20, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 i 2.11;
d) wymiana posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny PCV w pomieszczeniach na parterze nr: 0.1, 0.1A, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.18, 0.19 i 0.20;
e) dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
f) wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w remontowanych pomieszczeniach na parterze i 2 piętrze (w pomieszczeniach 2.4 i 2.4a);
g) naprawy ścian wraz z malowaniem.
2) ETAP II- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku dawnego GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku. Zakres ten stanowi kontynuację Etapu I przedsięwzięcia p.n. ,,Adaptacja pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie.".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacji projektowa, która stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, w tym:
1) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Architektura. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 opracowany w grudniu 2020 roku;
2) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Instalacje Elektryczne. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
3) Projekt wykonawczy: Etap I (remont i przebudowa). Branża: Sanitarna - Instalacja Klimatyzacji. Nazwa obiektu: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
4) EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ pt. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna dz. nr 584/90 obręb Emów - opracowana w styczniu 2021 roku;
5) PROJEKT BUDOWLANY - ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku - Etap II". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w marcu 2021 roku;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Nazwa inwestycji: ,,Adaptacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie z siedzibą w Radiówku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Społecznych w Wiązownie - Etap I". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
7) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Nazwa inwestycji: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku GOPS oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przez wejściem do głównym do budynku - Etap II". Adres: 05-462 Wiązowna, Radówek 25 - opracowany w grudniu 2020 roku;
8) Przedmiary robót jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamówienia.
3. Projekt ,,Centrum Usług Społecznych w Wiązownie" jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
4. W przypadku rozbieżności w zakresie wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami wymienionymi w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym, o którym mowa w pkt. 2 pkt 5 oraz projektami wykonawczymi, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3 powyżej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
- wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda;
- skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanych, wydanymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Osoba ta powinna posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
1) 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Otwocku nr rachunku 59 8001 0005 2003 0020 0592 0012, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postępowaniu nr WRG.271.7.2021.JS- Adaptacja pomieszczeń dawnego Gminnego Ośrodka Pomocy ...".
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
7. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.
8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach wskazanych w ustawie Pzp.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa powyżej w pkt. 1 ppkt.2) d) tiret pierwszy SWZ zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, jeżeli zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana podwykonawcy nie wymaga sporządzania aneksu do umowy lecz zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 4 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmiany.
2. Dopuszcza się zmiany w umowie dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zachodzi potrzeba wykonania prac nie ujętych w dokumentacji projektowej lub też w sytuacji zmiany tej dokumentacji, jeżeli potrzeba wykonania prac lub zmian w dokumentacji zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru w protokole konieczności. Zamawiający przewiduje w tym zakresie możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
1) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) jeżeli istniejące warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, technologią robót przyjęta w projekcie budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) jeżeli konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT),
5) jeżeli wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
6) jeżeli zajdzie konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
7) zaistnienia okoliczności mających charakter tzw. ,,siły wyższej" w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
8) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę robót budowlanych, np.: dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, szczątków ludzkich itp.,
9) wystąpienia innych nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności wymagających przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych, nie powstałych z winy Wykonawcy,
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu wykonania oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymagają potwierdzenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii