Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO ZABRZE - PREZYDENT MIASTA
Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: 40 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy Ul. Badestinusa 30 w Zabrzu"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola w tym w szczególności:
a. budynek szkoły:
- naprawa pęknięć naroża i nadproży,
- ocieplenie pokrytych tynkiem ścian zewnętrznych,
- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, spoinowanie ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej,
- ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic w części podpiwniczonej do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu,
- rozwiązanie problemu zawilgocenia ścian w 2 salach starej części budynku - izolacja przeciwwodna ścian piwnic,
- izolacja pozioma ścian metodą iniekcji,
- wykonanie nowych naświetli piwnicznych z tworzywa sztucznego,
- ocieplenie połaci dachu w części ogrzewanej budynku (usunięcie starej izolacji, wykonanie izolacji termicznej, paroizolacji),
- ocieplenie stropu na poddaszu w nieogrzewanej części budynku,
- wymiana okien drewnianych na PCV lub drewniane, wymiana parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych dla wymienianych okien, montaż nawiewników w istniejących oknach PCV,
- wymiana i renowacja drzwi wejściowych od strony Ul. Badestinusa,
- wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników), zamurowanie wnęk podokiennych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych na parterze, wraz z wykonaniem termoizolacji i nowych podłoży pod posadzki,
- montaż budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach.
b. budynek przedszkola
- ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku przedszkola,
- ocieplenie ścian przyziemia głównego budynku i ścian przybudówki (kotłowni) do ław fundamentowych,
- ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego
- ocieplenie stropodachu nad kotłownią,
- przebudowa strefy wejściowej ze zmianą konstrukcji schodów,
- wymiana okien drewnianych na PCV i montaż nawiewników w istniejących oknach z PCV,
- wymiana drzwi zewnętrznych z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych,
- wymiana okien stalowych w kotłowni i zamurowanie otworu zsypu w ścianie kotłowni,
- przebudowy istniejącej kotłowni gazowej,
- wymiana dachówki, montaż drabinek śniegowych, przemurowanie kominów, częściowa wymiana elementów więźby dachowej,
- wymiana obróbek blacharskich, w tym rynien (z blachy tytanowo cynkowej) oraz rur spustowych z PVC,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników),
- wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji wody (wz i cwu),
- malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,
- rozbiórka nieczynnego szamba w sąsiedztwie budynku
- remont pomieszczenia serwerowni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111100-9, 45111220-6, 45111240-2, 45111291-4, 45111300-1, 45112500-0, 45233222-1, 45260000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00081003, BZP.271.32.2021.KW

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.miastozabrze.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych Formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat_bzp@um.zabrze.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Oferta i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób przygotowania oferty został opisany w Rozdziale XII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", iż:
1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
2. Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Ochrona danych osobowych".
3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl
2) pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy Ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych".
4. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4.2. Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4.3. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym oraz elektronicznego obiegu dokumentów jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
6.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, nie krócej niż - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a później - w razie konieczności obrony uzasadnionych interesów Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem lub umową o realizację zamówienia publicznego.
6.2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z sekcji 3.15:
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
7.1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych[1],
2) na podstawie art. 16 RODO sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych[2],
3) usunięcia swoich danych osobowych[3],
4) na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych[4].
[1] w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp),
[2] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
[3] w zakresie danych dodatkowych (nieobowiązkowych),
[4] z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
7.2. Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, czy też nie będzie Pani/Panu przysługiwało prawo do wniesienia sprzeciwu. W szczególności nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z Pani/Pana udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek ich podania wynika z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.
10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-29 08:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.32.2021.KW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2778844,60 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły i przedszkola w tym w szczególności:
a. budynek szkoły:
- naprawa pęknięć naroża i nadproży,
- ocieplenie pokrytych tynkiem ścian zewnętrznych,
- oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, spoinowanie ścian zewnętrznych z cegły klinkierowej,
- ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic w części podpiwniczonej do głębokości 0,5 m poniżej poziomu terenu,
- rozwiązanie problemu zawilgocenia ścian w 2 salach starej części budynku - izolacja przeciwwodna ścian piwnic,
- izolacja pozioma ścian metodą iniekcji,
- wykonanie nowych naświetli piwnicznych z tworzywa sztucznego,
- ocieplenie połaci dachu w części ogrzewanej budynku (usunięcie starej izolacji, wykonanie izolacji termicznej, paroizolacji),
- ocieplenie stropu na poddaszu w nieogrzewanej części budynku,
- wymiana okien drewnianych na PCV lub drewniane, wymiana parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych dla wymienianych okien, montaż nawiewników w istniejących oknach PCV,
- wymiana i renowacja drzwi wejściowych od strony ul. Badestinusa,
- wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników), zamurowanie wnęk podokiennych,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,
- malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,
- wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych na parterze, wraz z wykonaniem termoizolacji i nowych podłoży pod posadzki,
- montaż budek lęgowych dla jerzyków na elewacjach.
b. budynek przedszkola
- ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku przedszkola,
- ocieplenie ścian przyziemia głównego budynku i ścian przybudówki (kotłowni) do ław fundamentowych,
- ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego
- ocieplenie stropodachu nad kotłownią,
- przebudowa strefy wejściowej ze zmianą konstrukcji schodów,
- wymiana okien drewnianych na PCV i montaż nawiewników w istniejących oknach z PCV,
- wymiana drzwi zewnętrznych z wyjątkiem głównych drzwi wejściowych,
- wymiana okien stalowych w kotłowni i zamurowanie otworu zsypu w ścianie kotłowni,
- przebudowy istniejącej kotłowni gazowej,
- wymiana dachówki, montaż drabinek śniegowych, przemurowanie kominów, częściowa wymiana elementów więźby dachowej,
- wymiana obróbek blacharskich, w tym rynien (z blachy tytanowo cynkowej) oraz rur spustowych z PVC,
- wymiana instalacji odgromowej,
- wymiana instalacji CO (instalacja, grzejniki, zawory, obudowy grzejników),
- wymiana oświetlenia na energooszczędne, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji wody (wz i cwu),
- malowanie wszystkich pomieszczeń po wykonaniu robót instalacyjnych,
- rozbiórka nieczynnego szamba w sąsiedztwie budynku
- remont pomieszczenia serwerowni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112500-0 - Usuwanie gleby

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262522-6 - Roboty murarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 p.z.p.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych robót budowlanych - ujętych w pkt V (Opis przedmiotu zamówienia) SWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji.

Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0 Usuwanie gleby
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45262522-6 Roboty murarskie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia - zamówienie może zostać udzielone na etapie realizacji lub eksploatacji obiektu w przypadku, gdy powtórzenie podobnego zakresu robót objętego przedmiotem umowy wpływa na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu lub wynika z aktualnych potrzeb Użytkownika.

Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności opisującego zakres robót, potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawcy/ów wniesienia wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone
w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-28

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii