Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Długa 75/76
80-831 Gdańsk
powiat: Gdańsk
(58) 300-23-00, fax: 58 301 43 18
przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: (58) 300-23-00, fax:
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE - Zapytanie ofertowe Nr postępowania 2201-ILN-2.261.12.2021 Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, zaprasza do złożenia oferty na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zadania pn. Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji teledacyjnej i zasilającej w budynkach dwunastu urzędów skarbowych województwa pomorskiego"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa, koniecznych do realizacji zadania pn. Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji teledacyjnej i zasilającej w budynkach dwunastu urzędów skarbowych województwa pomorskiego.
1) Adresy nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego objętych inwestycją:
a) Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żytnia 4/6,
b) Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Kołobrzeska 43,
c) Urząd Skarbowy w Słupsku Ul. Szczecińska 59,
d) Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku Ul. Żaglowa 2,
e) Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni Ul. Władysława IV 2/4,
f) Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni Ul. Hutnicza 25,
g) Urząd Skarbowy w Chojnicach Ul. Młyńska 22,
h) Urząd Skarbowy w Kwidzynie Ul. 3 Maja 6,
i) Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim Ul. Lubichowska 4,
j) Urząd Skarbowy w Malborku Ul. M. Kopernika 10,
k) Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim Ul. I. Łukasiewicza 2,
l) Urząd Skarbowy w Tczewie Ul. Gdańska 33.
2) Opracowanie przedmiotowej dokumentacji umożliwi przeprowadzenie kompleksowej
modernizacji i rozbudowy instalacji teledacyjnej oraz zasilającej, w tym: wymianę przestarzałych i nieefektywnych elementów, przystosowanie technologiczne do bieżących potrzeb jak i zwiększenie przepustowości sieci LAN oraz zwiększenie i dostosowanie punków typu PEL do aktualnych potrzeb. 3) Dokumentacja projektowa musi być wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących swym zakresem przedmiot wskazany w przygotowanej przez Wykonawcę dokumentacji.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres rzeczowy i warunki realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 oraz wzór umowy Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: 2201-ILN-2.261.12.2021

Składanie ofert:
8. Termin i sposób składania ofert: a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.06.2021r. , b) Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi.ias.gdansk@mf.gov.pl . O przyjęciu i uznaniu oferty za złożoną w terminie decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, na wyżej wskazany adres skrzynki elektronicznej, c) Do oferty należy dołączyć: - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2, - wykaz usług, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia wraz z referencjami, - wykaz osób - Załącznik nr 6 wraz z dokumentami potwierdzającymi członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

Wymagania:
5) Zamawiający przed złożeniem oferty umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń w budynkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1). Dokonanie wizji jest możliwe w dniach od poniedziałku do piątku, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z pracownikiem wg listy stanowiącej załącznik nr 5 do wzoru Umowy. 2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.
w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub przebudowy sieci teleinformatycznej obejmującej projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i dokumentacje kosztorysowe, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto dla każdej z usług.
Na potwierdzenie powyższego warunku wskazanego w pkt 3a) wykonawca składa wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 - Wykaz usług.
b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności *:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
* określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Na potwierdzenie powyższego warunku wskazanego w pkt 3b) wykonawca załącza Wykaz osób wg Załącznika nr 6, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu osób dołączyć należy dokumenty potwierdzające członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 30 listopada 2021 r. 5. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności: a) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym i doświadczeniem zawodowym wykonawcy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. b) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, ze wskazaniem kwoty brutto, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do pełnego grosza). c) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 6. Sposób przygotowania oferty: a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na druku stanowiącym Załącznik nr 3 (Formularz ofertowy) do niniejszego ogłoszenia,
b) oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru i dołączone do oferty. 7. Kryteria oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto, po spełnieniu wszystkich opisanych warunków zamówienia.
- w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, lub Wykonawca wskaże w ofercie dostępność dokumentów, o których mowa wyżej, w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. - pełnomocnictwo jeśli jest wymagane.
9. Termin związania ofertą: a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. b) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
11. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pomorskie.kas.gov.pl 12. Inne informacje: a) Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie (na pisemny wniosek Wykonawcy) jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego; c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu doprecyzowania ofert;
d) Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych; e) Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę. - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany te powinny być przygotowane i oznaczone w taki sam sposób jak oferta, a w treści wiadomości powinna być dodatkowo umieszczona informacja, że jest to ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE" oferty przesłanej wcześniej. f) Zamawiający przekazuje w załączeniu, w celach informacyjnych, wzór umowy Załącznik nr 4, na podstawie, którego zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą.
g) Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość przesłania uzupełnionych formularzy umowy do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania, odesłać podpisany egzemplarz umowy do Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, przy czym datą podpisania umowy w tym przypadku będzie data podpisania umowy ze strony Zamawiającego przed wysyłką formularzy umów do Wykonawcy.
h) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Uwagi:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, (tj. określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp)

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: p. Piotr Wodziczko tel. (58) 666 93 42, e-mail piotr.wodziczko@mf.gov.pl - w sprawach merytorycznych; p. Dorota Kocićnska tel. (58) 30-09-725, e-mail dorota.kocinska@mf.gov.pl - w sprawach procedury udzielenia zamówienia;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii