Przetarg: Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Przedmiot:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich
ul. Leśna 22
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 32 287 18 11 wewn. 311
inwestycje@smpiekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: tel. 32 287 18 11 we
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kotuchy 27 a, b, c, d

w Piekarach Śląskich".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO
REALIZACJI.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac związanych
z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kotuchy 27 a, b, c, d
w Piekarach Śląskich.
1.1. Roboty przygotowawcze - przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych
należy zamontować stosowne rusztowania i zabezpieczenia.
Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych należy ponadto przeprowadzić takie prace
jak:
- demontaż kabli, anten, rur spustowych, kratek, itp.
- demontaż parapetów blaszanych i obróbek blacharskich
- odbicie uszkodzonych fragmentów tynków, uzupełnienie tynków.
Uwaga: Ściany kondygnacji naziemnych posiadają elementy dekoracyjne w postaci prostego
gzymsu nad parterem oraz pomiędzy II piętrem i poddaszem a także proste murki
podokienne, które nie posiadają walorów historycznych (budynek z roku 1960). W związku
z powyższym w projekcie elementy te przewidziano do likwidacji przed przystąpieniem
do prac dociepleniowych.
1.2. Docieplenie ścian nadziemnych
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm o współczynniku przewodzenia
ciepła ?=0,031 [W/mK].
Powierzchnia ścian wykończona zostanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
barwiony w masie wg. projektu.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ofertę dotycząca docieplenia ścian bazując
na materiałach systemu dociepleniowego firmy STO.
4 | S t r o n a
1.3. Docieplenie ścian piwniczno-fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic styropianem wodoodpornym grubości 8 cm
o współczynniku przewodzenia ciepła ?=0,038 [W/mK] do poziomu ław fundamentowych
tj. około 2 metrów poniżej poziomu gruntu.
Powierzchnia ścian piwnic w części nadziemnej stanowiące cokół budynku wykończona
zostanie tynkiem mozaikowym w kolorze wg. projektu, natomiast cześć podziemną należy
dodatkowo zabezpieczyć folią kubełkową.
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się przedstawić ofertę dotyczącą wykonania izolacji
przeciwwilgociowej zgodnie z poniższa instrukcją/specyfikacją materiałową.
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
2. Rozebranie obrzeży
3. Wykonanie wykopu przy istniejącej ścianie fundamentu
4. Czyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi
5. Odgrzybianie powierzchni ścian fundamentu CERESIT CT99
6. Gruntowanie powierzchni ścian fundamentu CERESIT CT17
7. Naprawa tynków fundamentu
8. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna Dysperbent
9. Przyklejenie styropianu wodoodpornego
10. Izolacja pionowa muru fundamentu folią kubełkową wraz z zabudową listew
11. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cokołu
12. Gruntowanie emulsją Atlas Unigrunt
13. Przyklejenie siatki zbrojącej firmy STO lub Ceresit
14. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej STO lub Ceresit
15. Wykonanie wyprawy mozaikowej STO lub Ceresit
16. Korytowanie wraz z profilowaniem nawierzchni opaski
17. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami.
18. Ułożenie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm. wraz z obrzeżami.
5 | S t r o n a
1.4. Wymiana okienek w piwnicach
- wymiana okienek piwnicznych na nowe z PCW o współczynniku przenikania okien
U=1,4[W/m2K].
1.5. Roboty wykończeniowe - Podczas docieplania elewacji, w związku
ze zwiększeniem warstwy ocieplenia koniecznym stanie się wymiana obróbek blacharskich
i parapetów, montaż rynien, wymiana rur spustowych, wymiana kratek nawiewnych,
wymiana instalacji odgromowej.
2. Składając ofertę wykonawcy oświadczają że nie wnoszą zastrzeżeń do zakresu prac
przewidzianych do wykonania.

Składanie ofert:
. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Piekarach Śląskich
przy Ul. Leśnej 22, Sekretariat, w terminie do dnia 29.06.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: kompletne ukończenie przedmiotu Zamówienia
wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi: 30.10.2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, w tym organizowania i przeprowadzania
przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich na prace remontowe, roboty
budowlane, dostawy i usługi.
2. Niniejsze postępowanie przetargowe realizowane jest przy wsparciu kredytu inwestorskiego
Nasz Remont z premią termomodernizacyjną z BGK za pośrednictwem PKO BP S.A.
IV. INFORMACJA NA TEMAT ZAMÓWIENIA.
1. Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja stanowiąca integralną
część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przedmiar robót
i projekt budowlany. Przedmiar robót i projekt stanowią załączniki nr 5 i 6 do SIWZ i są
dostępne na stronie internetowej: www.smpiekary.pl/ogloszenia/przetargi/inne
2. Zakres prac należy wykonać zgodnie zakresem wskazanym w przedmiarze.
Zakres oferowanych przez wykonawcę robót winien obejmować kompleksowe wykonanie
robót budowlanych, w tym robót towarzyszących i koniecznych do wykonania celem
osiągnięcia zamierzonego efektu inwestycyjnego.
3. Przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny prac i nie determinują
one zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. W związku z tym Zamawiający
sugeruje dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz weryfikacji zakresu robót.
4. Przewidzianym rodzajem wynagrodzenia za wykonanie zamówienia jest
wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Dopuszcza się możliwość wniesienia wadium w następujących formach:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Termin wnoszenia wadium - do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdziale
XIII pkt 1 SIWZ tj. w dniu 28.06.2021 r.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy
prowadzony przez: PKO Bank Polski S.A., nr konta: 47 1020 2368 0000 2902 0022 3149.
Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym
egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki
sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty
i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli
na swobodne oddzielenie dokumentu wadialnego od pozostałych dokumentów).
6. Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa o której mowa powyżej (w punkcie 2 ust. b lub c)
musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien
być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu

pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w rozdziale IX
punkt 8 niniejszej SIWZ.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium:
8.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił zawarcia umowy na
warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ lub nie przystąpił do jej
podpisania w wyznaczonym terminie.
8.2. Jeżeli Wykonawca przedstawił w swojej ofercie nieprawdziwe dane.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowią
jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób trwały (np. zszyć, spiąć,
zbindować). Wyjątek stanowi dokument wadialny opisany w rozdziale IX pkt 5 SIWZ.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
Wykonawcę.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Alternatywy nie będą brane
pod uwagę.
7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty
i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem
odrzucenia oferty. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku
niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty powinna być podpisana lub
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde
przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc.
powinny być parafowane przez Wykonawcę.
12. Na ofertę składają się:
a) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, niewymagane.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa
pełnomocnik,
c) W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (lidera konsorcjum),
d) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
e) Oświadczenia (załącznik nr 2),
f) ,,Wykonana robota budowlana" (załącznik nr 3) wraz z referencją lub
poświadczeniem,
g) ,,Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia" (załącznik nr 3)
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez wymaganą osobę
odpowiednich kwalifikacji/uprawnień i przynależność do właściwej organizacji
zawodowej,
h) Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej,
i) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert,
j) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w Urzędzie Skarbowym, wystawione
w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
k) Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w ZUS lub KRUS, wystawione
w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
l) Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu,
m) Dowód wniesienia wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć
do oferty oryginał dokumentu wadialnego potwierdzającego wniesienie wadium,
- w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, należy dołączyć do oferty
potwierdzenie przelewu.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca poda cenę ofertową zamówienia na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Cenę ofertową należy podać w następujący sposób:
- cenę bez podatku VAT (netto),
- kwotę podatku VAT 8%,
- cenę łącznie z podatkiem VAT (brutto).
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
5. Cena oferty, jak i poszczególne ceny składowe podane w ofercie, będą wiążące, stałe
i niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia.
6. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową, która musi obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
przedmiaru robót, wymagań zawartych w SIWZ, robót koniecznych do wykonania
zadania oraz uwzględniać koszty dodatkowe, m.in. koszty wszelkich robót
przygotowawczych, koszty urządzenia, utrzymania i likwidację placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza placu budowy, koszty robót demontażowych, transportu
i składowania materiałów, koszty wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki,
ponoszenie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej w czasie
prowadzenia robót. Cena ofertowa musi zapewniać osiągnięcie zamierzonego efektu
inwestycyjnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane
w przedmiarze robót, a także roboty nieuwzględnione w przedmiarze, ale wynikające
z dokumentacji projektowej zgodnie z działem III SIWZ oraz konieczne do prawidłowego
wykonania całości zadania.
8. Cena ofertowa powinna wynikać z kosztorysu ofertowego, stanowiący element
pomocniczy do obliczenia ceny ofertowej.
9. Kosztorys należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar przy zachowaniu
następujących zasad:
a. Każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej
pozycji.
b. Wartość pozycji jednostkowych bez podatku VAT (podatek VAT należy uwzględnić
w formularzu oferty - załącznik nr 1).
c. Kolejność pozycji musi być zgodna z przedmiarem podłączonym
do specyfikacji.
d. Kosztorys musi zawierać zestawienie robocizny, materiału i sprzętu.
e. W kosztach pośrednich do kosztorysu należy uwzględnić własną kalkulację
dotyczącą zakresu robót przygotowawczych np. zorganizowanie zaplecza dla
pracowników, wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót
i stref dojść i dojazdów w rejonie prowadzonych robót, transport materiałów,
ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót,
koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie pomieszczeń,
wyposażenia i wewnętrznych dróg komunikacyjnych przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i zakurzeniem, posprzątanie i przekazanie użytkownikowi terenu
prowadzenia robót w stanie nadającym się do użytkowania, pozostałych robót
i czynności wynikających z technologii wykonania robót budowlanych przewidzianych
do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia oraz wynikających ze sztuki
budowlanej.
f. Wszystkie pozycje kosztorysu powinny być wycenione przez Wykonawcę,
g. Niedopuszczalne jest nie dokonanie wyceny jakiejkolwiek pozycji jednostkowej
(cena nie może wynosić ,,0 zł"),
h. Wykonawca, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, nie może dodawać
dodatkowych pozycji do przedmiaru robót, zmieniać kolejności pozycji lub ich
opisu. Jeżeli w przedmiarze robót nie uwzględniono pewnych robót
uwidocznionych w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, to wycena kosztów tych
robót w kosztorysie ofertowym może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego
i w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać
ilości robót określonych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót,
i. Ceny w kosztorysie powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
10. W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez
Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez
Wykonawcę.
11. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace
dodatkowe, uzupełniające o których mowa w rozdziale V pkt 2 SIWZ, nie wycenione
w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
12. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
13. Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.

Kontakt:
Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Oferentami
w sprawach proceduralnych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00)
imię i nazwisko: Grzegorz Karnabał tel. 32 287 18 11 wewn. 311,
imię i nazwisko: Łukasz Tomanek tel. 32 287 18 11 wewn. 344.
Wszelkiego rodzaju wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej: osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu
(nr faksu: 32/287 18 10) lub za pośrednictwem poczty e-mail (e-mail Zamawiającego:
inwestycje@smpiekary.pl)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii