Przetarg: Wykonanie, zabudowa instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła

Przedmiot:

Wykonanie, zabudowa instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: ORLEN Południe w Trzebini
Fabryczna 22
32-540 Trzebinia
powiat: chrzanowski
24 201 01 22, 785 040 139
grzegorz.mazurek@orlen.pl
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/236427/supplier/status
Województwo: małopolskie
Miasto: Trzebinia
Wadium: ---
Nr telefonu: 24 201 01 22, 785 04
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Z/986/05/2021/RT - wykonanie, zabudowa instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła OR-32
ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie oraz zabudowa instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła OR-32 w raz z uruchomieniem.
Zakres robót został określony szczegółowo w załącznikach do zapytania ofertowego.
Przedmiot oferty
Lp. Nazwa pozycji Ilość
-- Kryteria formalne i ogólne --
1 Wykonanie oraz zabudowa instalacji czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła OR-32 1 KPL
Kategorie zakupowe
(I.03.001) Remonty - Czyszczenie aparatów, zbiorników i rurociągów

Dokument nr: OPD/2/000186/21, Z/986/05/2021/RT

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://connect.orlen.pl/app/outRfx/236427/supplier/status
Rozpoczęcie składania ofert
15-06-2021 13:34
Zakończenie składania ofert
24-06-2021 14:00
Termin zadawania pytań
24-06-2021 14:00

Wymagania:
UWAGA: Obowiązkowe jest przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z zakresem robót bezpośrednio na obiekcie.
Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z: Panem Bolesławem Warzechą - email: boleslaw.warzecha@orlen.pl, kom: 785 001 212
Oferty jak i wszelkie pytania należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Connect. Odpowiedź będzie przekazana tą samą drogą.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art.66 i n. k.c
Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Danych jest ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 272696025.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postępowania zakupowego.
4. Odbiorcami danych są:
(1) organy administracji publicznej na mocy odpowiednich przepisów prawa;
(2) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji postępowania zakupowego, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Każdemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym.
Typ rundy zapytania
Otwarty
Składanie ofert
Na całość
Dostępne waluty
PLN

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii