Przetarg: Dostawa elektrowciągów łańcuchowych

Przedmiot:

Dostawa elektrowciągów łańcuchowych

Data zamieszczenia: 2021-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
ul. Elektryczna 20A
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
T. +48 783-950-216, tel. 783 950 138
sekretariat.kogeneracja@energa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: T. +48 783-950-216,
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 3 elektrowciągów łańcuchowych do podnoszenia wrót awaryjnego zrzutu biomasy z silosów biomasy bloku BB20p.
Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 3 elektrowciągów łańcuchowych do
podnoszenia wrót awaryjnego zrzutu biomasy z silosów biomasy bloku BB20p.
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w SIWZ.

Dokument nr: PU/31/2021/EDZ

Otwarcie ofert: 1.2. Otwarcie ofert jest niejawne.
1.

Specyfikacja:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona została na stronie internetowej:
www.energa-kogeneracja.pl i jednocześnie stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30.06.2021 r. godz. 14:00.
1.1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 30.06.2021 r. o godz. 1400 czasu polskiego (liczy się data
wpływu do Kancelarii Energa Kogeneracja Sp. z o.o., Ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg).

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1.1. Rozpoczęcie - od dnia zawarcia umowy.
1.2. Zakończenie - do dnia 31.08.2021 r.

Wymagania:
1.3. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy zaadresowane na adres: Energa
Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg, Kancelaria.
1.4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
IV. Kryteria oceny ofert

Ważne oferty zostaną ocenione według następującego kryterium i przypisanej mu odpowiednio wagi procentowej:

Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.

Nr kryterium
Nazwa kryterium
Maksymalna wartość (waga) kryterium
[%]
1
Cena oferty
100%

Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.

Sposób obliczenia punktacji za ww. kryterium szczegółowo określono w SIWZ.

Ofertę najkorzystniejszą będzie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która zdobyła największą ilość punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach proceduralnych:
p. Emilia Dzięgielewska: T. +48 783-950-216; e-mail: emilia.dziegielewska@energa.pl

w sprawach technicznych:
Wiesław Baranowski, tel. 783 950 138, e-mail: wieslaw.baranowski@energa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii