Przetarg: Przebudowa Szkoły Podstawowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŚWIDNICA
ul. Bartosza Głowackiego 4
58-100 Świdnica
powiat: świdnicki
748523067
urzad@gmina.swidnica.pl
https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,48311,ae3957e98c48990c5f6448c1db3a0627.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 748523067
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na sekretariat szkoły,
2) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na gabinet dyrektora szkoły,
3) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na pokój nauczycielski,
4) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia auli na 2 sale dydaktyczne,
5) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę dydaktyczną,
6) montaż nawietrzaków podokiennych z grzałkami elektrycznymi w pomieszczeniach wraz
z uzupełnieniem tynków i malowaniem,
7) montaż wentylacji w pomieszczeniach wraz z centralą wentylacyjną,
8) wymiana grzejników c.o. wraz z osprzętem,
9) roboty budowlane w przestrzeni strychowej i w obrębie dachu związane z wykonaniem kominów wentylacyjnych,
10) wymiana i przebudowa tablic rozdzielczych,
11) przebudowa instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach,
12) montaż puszek, gniazd wtykowych, wyłączników, czujników ruchu i wentylatorów łazienkowych,
13) wykonanie oświetlenia awaryjnego,
14) montaż i wymiana opraw oświetleniowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja budowlana Załącznik nr 8 do SWZ oraz errata Załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia i wyceny oferty i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

CPV: 45214210-5

Dokument nr: 2021/BZP 00083980, ZP.271.10.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pietraga@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na Platformy Przetargowej Gminy Świdnica) oraz przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Świdnica https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są, przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Świdnicahttps://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl (z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami złożona musi być na platformie).2. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Świdnica ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html4. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. b) Instrukcja złożenia oferty środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu dostępna jest na stronie https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ w zakładce INSTRUKCJE plik Udział w trybie podstawowym bez negocjacji. c) Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: Dopuszczalne przeglądarki internetowe: -Internet Explorer 10 i nowsze, Edge-Google Chrome-Mozilla Firefox-Operad) Pozostałe wymagania techniczne: -dostęp do sieci internet; -obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax; -włączona obsługa JavaScript;-zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; -zainstalowany Acrobat Reader; -zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. 5. 18. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świdnica Ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, e-mail: urząd@gmina.swidnica.pl , www.gmina.swidnica.pl, tel. 74 8523067, fax 74 8523067 wew. 400, NIP 884-23-65-226, Regon 8907183892) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Świdnica w Świdnicy - krzysztof.olejniczak@comars.pl tel. 609 010 402.; Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Olejniczak,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje dotyczące RODO określa SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://gminaswidnica.logintrade.net/zapytania_email,48311,ae3957e98c48990c5f6448c1db3a0627.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-30 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://gminaswidnica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach filia w Świdnicy nr 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej", Oznaczenie sprawy: ZP.271.10.2021.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na sekretariat szkoły,
2) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na gabinet dyrektora szkoły,
3) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia na pokój nauczycielski,
4) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia auli na 2 sale dydaktyczne,
5) roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektora na salę dydaktyczną,
6) montaż nawietrzaków podokiennych z grzałkami elektrycznymi w pomieszczeniach wraz
z uzupełnieniem tynków i malowaniem,
7) montaż wentylacji w pomieszczeniach wraz z centralą wentylacyjną,
8) wymiana grzejników c.o. wraz z osprzętem,
9) roboty budowlane w przestrzeni strychowej i w obrębie dachu związane z wykonaniem kominów wentylacyjnych,
10) wymiana i przebudowa tablic rozdzielczych,
11) przebudowa instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach,
12) montaż puszek, gniazd wtykowych, wyłączników, czujników ruchu i wentylatorów łazienkowych,
13) wykonanie oświetlenia awaryjnego,
14) montaż i wymiana opraw oświetleniowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja budowlana Załącznik nr 8 do SWZ oraz errata Załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia i wyceny oferty i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:1) cena - waga 60% 2) gwarancja - waga 40% 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. 3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad: 1) Cena (C) = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt. 2) Gwarancja (G)= (Zaoferowana gwarancja - 36) / 24 x 40. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 60 lub więcej otrzyma 40 punktów.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru: O = C + Ggdzie:O - suma punktów według kryteriów ocenyC - ilość punktów w kryterium ,,cena"G - ilość punktów w kryterium ,,gwarancja"8. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od ,,0" do ,,4" końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od ,,5" do ,,9" to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o ,,1".9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 10. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.14. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę w terminie związania oferta? określonym w SWZ.15. Jeżeli termin związania oferta? upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa? ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.16. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 15, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się? o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą? przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 200.000,00 zł,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 roboty budowlane o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku,
b) dysponuje minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000,00 zł;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę min. 2 robót budowlanych o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie budynku. Wzór wykazu stanowi załączniki nr 4 do SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz winien potwierdzać dysponowanie minimum 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach filia w Świdnicy nr 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 2-4, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej", Oznaczenie sprawy: ZP.271.10.2021.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
7. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII pkt 14 ppkt 3) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XIII pkt 2 ppkt 1)-4) SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- złożyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3,4 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
e) braku możliwości przyłączenia do sieci energetycznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu ( oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.,
g) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowane wykonanie robót,
h) natrafienie przez Wykonawcę na zabytek ruchomy, zabytek nieruchomy lub zabytek archeologiczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
z 2021 r. poz. 710)
i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.
2) zmian osobowych w przypadku zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
3) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
4) pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu,
c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) wprowadzenie robót dodatkowych,
e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych,
f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji,
g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia pozostałe dopuszczalne zmiany umowy określa § 9 załącznika nr 2 do SWZ (projekt umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:1) cena - waga 60% 2) gwarancja - waga 40% 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych powyżej kryteriów oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. 3. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.4. Członkowie Komisji przetargowej będą kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawać punkty według następujących zasad: 1) Cena (C) = Cena oferty najniższej / Cena oferty badanej x 60. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "cena" to 60 pkt. 2) Gwarancja (G)= (Zaoferowana gwarancja - 36) / 24 x 40. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium "gwarancja" to 40 pkt.5. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 36 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium "gwarancja".6. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości w liczbie miesięcy 60 lub więcej otrzyma 40 punktów.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów (O) obliczoną według wzoru: O = C + Ggdzie:O - suma punktów według kryteriów ocenyC - ilość punktów w kryterium ,,cena"G - ilość punktów w kryterium ,,gwarancja"8. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od ,,0" do ,,4" końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od ,,5" do ,,9" to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o ,,1".9. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 10. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. 11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 10, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.12. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.14. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza? ofertę w terminie związania oferta? określonym w SWZ.15. Jeżeli termin związania oferta? upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższa? ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.16. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 15, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się? o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą? przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-14

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii