Przetarg: PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
emilia.kowalska@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEGLĄD ELEKTROWNI WODNEJ JEZIORSKO W 2021 r.
- 2 TURBOZESPOŁY, KAŻDY O MOCY 2MW (2)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko obejmujący dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW w zakresie mechanicznym i elektrycznym, m.in.:
-Prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów,
-Przegląd, regulacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin i łączników klap aparatu,
-Przegląd, konserwacja układu smarowania łożysk prowadzących turbin, instalacji UZO turbin, układu hamowania,
-Przegląd uszczelnień podłogi turbin, łożyska turbin i uszczelnień węglowych,
-Przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów, zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni, instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana,
-Przegląd komory i łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawań,
-Przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołów i pomiary drgań turbozespołów,
-Przegląd i konserwacja generatorów, szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia oraz transformatora wzbudzenia, szaf układu regulatora obrotów turbin, transformatorów - rozdzielni 15kV-SN, rozdzielni i szaf nn-0,4 kV, układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania,
-Przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w Elektrowni.
Elektrownia wodna położona jest na prawym brzegu rzeki Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce - Jeziorsko. Elektrownia Wodna Jeziorsko - Łyszkowice 18, 99-235 Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie.
Obiekt jest wyposażony w dwie turbiny Kaplana o wale pionowym i średnicy D=2,4 m - moc zainstalowana 4,0 MW. Woda do turbin dostarczana jest dwoma stalowymi rurociągami. Średnioroczna produkcja energii to ok. 20 mln kWh.
W związku z realizacją powyższych prac przewiduje się wyłączenie naprzemiennie urządzeń, tj. maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 1 i maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 2.
Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia posiadanie ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmującego odpowiedzialność cywilną związaną z pracami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą jest zobowiązany do przedstawienia ww. polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.

CPV: 71356100-9, 50000000-5, 71356000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00084140, PO.ROZ.2810.38.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oryginale z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w ,,Instrukcji oferenta" dostępnej na Platformie zakupowej. Formularz wypełnionej oferty z załącznikami, dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,
00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub riod.poznan@wody.gov.pl
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania PO.ROZ.2810.19.2021 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane przez okres wskazany w art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem pozostałych wymagań prawnych, w tym okresów przechowywania wskazanych przez instytucje biorące udział w dofinansowaniu oraz w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji do celów rozliczeniowych i archiwalnych;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Państwu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-06-24 11:30
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.38.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko obejmujący dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW w zakresie mechanicznym i elektrycznym, m.in.:
-Prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów,
-Przegląd, regulacja, ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy turbin i łączników klap aparatu,
-Przegląd, konserwacja układu smarowania łożysk prowadzących turbin, instalacji UZO turbin, układu hamowania,
-Przegląd uszczelnień podłogi turbin, łożyska turbin i uszczelnień węglowych,
-Przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów, zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni, instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana,
-Przegląd komory i łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów do napawań,
-Przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołów i pomiary drgań turbozespołów,
-Przegląd i konserwacja generatorów, szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia oraz transformatora wzbudzenia, szaf układu regulatora obrotów turbin, transformatorów - rozdzielni 15kV-SN, rozdzielni i szaf nn-0,4 kV, układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania,
-Przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w Elektrowni.
Elektrownia wodna położona jest na prawym brzegu rzeki Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce - Jeziorsko. Elektrownia Wodna Jeziorsko - Łyszkowice 18, 99-235 Pęczniew, powiat poddębicki, województwo łódzkie.
Obiekt jest wyposażony w dwie turbiny Kaplana o wale pionowym i średnicy D=2,4 m - moc zainstalowana 4,0 MW. Woda do turbin dostarczana jest dwoma stalowymi rurociągami. Średnioroczna produkcja energii to ok. 20 mln kWh.
W związku z realizacją powyższych prac przewiduje się wyłączenie naprzemiennie urządzeń, tj. maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 1 i maksymalnie na okres 10 dni turbozespołu nr 2.
Zamawiający wymaga w trakcie realizacji zamówienia posiadanie ważnego przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC) obejmującego odpowiedzialność cywilną związaną z pracami wchodzącymi w zakres przedmiotu zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą jest zobowiązany do przedstawienia ww. polisy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

71356000-8 - Usługi techniczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena, skrócenie terminu realizacji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej i zawodowej
1. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał,
że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) pracy lub prac w elektrowniach wodnych dla co najmniej 6 turbozespołów o mocy każdego turbozespołu 2 MW lub większej, w zakresie ich przeglądu i/lub montażu i/lub uruchomieniu i/lub remoncie.
b) Ponadto Wykonawca winien się wykazać doświadczeniem w wykonawstwie co najmniej 1 roboty w zakresie napraw skutków kawitacji - napawania.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą (kierownik/osoba prowadząca prace) posiadającą uprawnienia elektryczne SEP Dozoru i Eksploatacji do 15 kV lub bez ograniczeń, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art.109 ust.1 pkt. 7.
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
4. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 7.2 SWZ i przygotowany zgodnie z załącznikiem do SWZ: Wykaz osób;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty podmiotów trzecich, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, pełnomocnictwa, uprawnienia do podpisywania ofert - opisano szczegółowo w SWZ.

12. WYKONAWCA ZAGRANICZNY:
12.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
12.1.1 - pkt 10.1.10 SWZ (uprawnienie do podpisywania) - zdanie 2 -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
12.1.2 - pkt 10.2.2 SWZ (w zakresie art. 108 ust.1. pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.2.2 SWZ; - sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
12.1.3 - pkt 10.2.4 SWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
12.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienia pkt 12.1 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
11.1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
11.3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
11.4 W odniesieniu do warunków udziału określonych w pkt 7.2 SWZ, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.3 SWZ.
11.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie treści Załącznika do SWZ, aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.6 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 10.2 SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
11.7 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez jednego z Wykonawców kluczowych części zamówienia.
11.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane / usługi / dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane / dostawy / usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektem umowy, w tym:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy:
1) z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
2) z powodu wystąpienia warunków hydrologiczno - meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
4) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeśli stały się niezbędne, a zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych
i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów Zamawiającego, a wartość takiej zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy,
5) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,
6) jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza, niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości Umowy i zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy,
7) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wykonaniem umowy,
8) z powodu zmiany terminów realizacji, np. w wyniku limitowania posiadanych środków finansowych i konieczności dostosowania wartości wykonywanych zadań do planu wydatków budżetowych, w przypadku wystąpienia warunków hydrologiczno - meteorologicznych uniemożliwiających wykonywanie prac,
w przypadku konieczności wykonania prac, o których mowa w punktach 3 do 6,
9) w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieingerujących w treść przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: najniższa cena, skrócenie terminu realizacji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii