Przetarg: Przebudowa dwóch lokali usługowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cztery lokale...

Przedmiot:

Przebudowa dwóch lokali usługowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cztery lokale mieszkalne w parterze budynku wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Grodzka 30
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (018) 443-53-56 wew. 34, tel. (018) 443-68-38
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: tel. (018) 443-53-56
Termin składania ofert: 2021-06-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty związane z przebudowa dwóch lokali użytkowych na cztery lokale mieszkalne w ZAB Nr 1 w zasobach Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, Ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz.
Rozdział II - Tryb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu ograniczonego. Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przebudową dwóch lokali usługowych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cztery lokale mieszkalne w parterze budynku wielorodzinnego przy Ul. Kunegundy 34 określone w Załączniku Nr 1.

Dokument nr: 20/2021

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Grodzkiej 30 w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10.00

Składanie ofert:
Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ul. Grodzka 30, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 16, II p. /sekretariat/
2. TERMIN SKŁADANIA ofert 29.06.2021 r. do godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział V - Termin wykonania zamówienia.
Od podpisania umowy do terminu podanego w Załączniku Nr 1.
Rozpoczęcie i wykonanie robót uzależnione jest od uzyskania przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń.

Wymagania:
Rozdział IV - Opis zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Rozdział VI - Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO
2. Zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS.
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie/.aleganiu z opłatami ważne trzy miesiące.
4. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania oferowanych robót (uprawnienia budowlane wraz z wpisem do izby inżynierów)
5. Oświadczenie czy Oferent jest płatnikiem podatku VAT.
6. Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem i szczegółami robót.
7. Oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (z podaniem wymiaru etatów w rozumieniu kodeksu pracy) wraz z potwierdzeniem możliwości wykonania zamówienia.
8. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł
9. Propozycje cenowe na oferowany zakres robót z podaniem wartości brutto (propozycje cenowe należy przedstawić na dołączonych do SIWZ opieczętowanych załącznikach).
10. Dokumenty potwierdzające wiarygodność Firmy (Referencje).
11. Wypełniony i podpisany przez Oferenta projekt umowy dostarczony przez Zamawiającego.
W przypadku kopii dokumentów, potwierdzenia zgodności z oryginałem dokonuje osoba reprezentująca Oferenta.
ZARZĄD GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NAWIĄZANIU DO BIEŻĄCEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z PANDEMIĄ COVID-19 INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W UZYSKANIU DOKUMENTACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W SIWZ (NP.: ZAŚWIADCZENIA Z US, ZUS, ITR), DOPUSZCZA WARUNKOWO PRZYJMOWANIE OFERT Z PISEMNYMI (PODPISANYMI) OŚWIADCZENIAMI O NIEZALEGANIU W PŁATNOŚCIACH ORAZ UZUPEŁNIENIU BRAKUJĄCEJ DOKUMENTACJI W PRZYPADKU
WYBORU DANEGO OFERENTA (WARUNEK KONIECZNY).
Rozdział VIII - Wymagania dotyczące należytego wykonania przedmiotu umowy.
1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 000 zł na konto Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP 28 1020 3453 0000 8002 0010 4349 z dopiskiem ,,wadium - przebudowa Kunegundy 34" i
dowód wpłaty dołączyć do składanej oferty.
1.1. Wpłacone wadium stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia dla wybranej oferty i zwrócone zostanie bez oprocentowania w terminie 14 dni od daty przedłożenia protokołu odbioru robót.
1.2. Pozostałym Oferentom, których oferty nie zostały wybrane do realizacji zamówienia wadium zostanie zwrócone po terminie związania ofertą (do składanej oferty należy dołączyć numer konta, na które ma być dokonany zwrot wadium).
1.3. Wadium nie ulega zwrotowi Oferentowi, który wygra! przetarg w przypadku odstąpienia od podpisania umowy z jego winy.
2. Gwarancja należytego wykonania umowy:
2.1. W przypadku kontraktu przekraczającego wartość 200 000,00 zł Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wybranego w drodze niniejszego przetargu Wykonawcy, Zabezpieczenia należytego i dobrego wykonania przedmiotu umowy.
2.2. Wysokość, forma i terminy wniesienia zabezpieczenia zostaną indywidualnie ustalone przed podpisaniem umowy w odniesieniu do całkowitej ceny podanej w ofercie, albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego.
2.3. Zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany bez oprocentowania w terminie 30 dni od daty przedłożenia końcowego protokołu odbioru robót.
Rozdział IX - Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni i rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Rozdział X - Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez Oferenta lub w imieniu Oferenta przez osobę do tego upoważnioną.
2. Ofertę cenową należy sporządzić wg załącznika Zamawiającego, który winien być załączony jako oferta cenowa.
3. Oferta winna mieć kolejno ponumerowane strony i być trwale spięta.
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem ,,Przetarg na roboty budowlane - Kunegundy 34"
5. Koperta, w której sldadana jest oferta powinna posiadać nazwę i adres Oferenta.
6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Oferenta.
3. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę.
4. Po upływie terminu składania ofert, żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana.
przesłane
INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE W ZWIĄZKU PANDEMIĄ COVID-19 MIEJSCE OTWARCIA MOŻE ULEC ZMIANIE. PROSIMY O ŚLEDZENIE STRONY INTERNETOWEJ GRODZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WWW.GRODZKASM.PL W ZWIĄZKU Z MOŻLIWYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH
Z PANDEMIĄ COVID-19.
Rozdział XII - Opis sposobu obliczania ofert.
1. Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na poziom cen materiałów, sprzętu i stawek robocizny jakie kształtować się będą w okresie realizacji zamówienia.
Rozdział XIII - Informacja dotycząca waluty, w jakich będą prowadzone rozliczenia.
Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenie w złotych.
Rozdział XIV - Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamaw iający przy wyborze oferty, cena - 80 % wiarygodność - 10 % ocena techniczna - 10 %
Rozdział XV - Wymagania dotyczące zabezpieczenia okresu gwarancji.
1. Zabezpieczenie okresu gwarancji stanowić będzie kwota w wysokości 5% wartości robót potrącana z każdej faktury za wykonane roboty, pozostawiona na koncie Zespołu Administracji Budynków i wypłacona bez odsetek w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji.
2. Zamawiający wymaga udzjelenia 3 lat gwarancji na wykonane roboty. Rozdział XVI - Postanowienia końcowe.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta i unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.

Kontakt:
Rozdział VII - Uprawnieni do kontaktu z Oferentami.
Dział Eksploatacyjno-Inwestycyjny - tel. (018) 443-53-56 wew. 34
Szczegółowych informacji o zakresie i rodzaju robót udziela:
ZESPÓŁ ADMINISTRACJI BUDYNKÓW Nr 1 Nowy Sącz, ul. Konopnickiej 3
Kierownik ZAB Nr 1 tel. (018) 443-68-38

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii