Przetarg: Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM
ul. Rynek 35
34-450 Krościenko nad Dunajcem
powiat: nowotarski
18 262 33 70, faks 18 262 34 55
gmina@kroscienko.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Krościenko nad Dunajcem
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 18 262 33 70, faks 1
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy Ul. Zdrojowej na działce nr ew. 10484/142 w Krościenku n.D. - etap II.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowe zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy Ul. Zdrojowej w Krościenku nad Dunajcem na części działki nr ewid.10484/142. 2. W ramach drugiego etapu inwestycji, wykonane zostaną: 1) Uregulowanie dna sadzawki z ograniczeniem jego głębokość (poziom dna w stosunku do poziomu pobliskiego utwardzonego placu ok. 2,3 m). Dno sadzawki zabezpieczone narzutem kamiennym gr. ok. 20 cm. Zabezpieczenie i wzmocnienie brzegów sadzawki poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach z możliwością nasadzenia zieleni ozdobnej. Projektowana niwelacja brzegu przy stawie nie powinna przekraczać 30% spadku. Wokół brzegu wykonana zostanie ścieżka o nawierzchni żwirowej i szer. 150 cm do ścieżki prowadzić będą schody terenowe wykonane z nieregularnej kostki kamiennej zabezpieczone balustradą, 2) Nowe ścieżki piesze oraz utwardzone place - wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na drobnym żwirze gr. 5 cm, wypełnieniem spoin piaskiem. Podbudowa z pospółki rzecznej 0-80 mm gr. 20 cm oraz nawierzchni z łupka kamiennego ułożonego płaska strona do góry gr. 4-5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4-5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie (kliniec 4-31,5 mm), gr. 15 cm oraz piasku gruboziarnistego (warstwa odsączająca), gr. 10 cm, 3) Nowy plac zabaw dla dzieci z bezpiecznym utwardzeniem nawierzchni - pod urządzenia zabawowe, nawierzchnia z warstwy piasku (wymywany, wolny od cząstek mułu i gliny, wielość frakcji 0,2-2 mm) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Nawierzchnia ta zakończona zostanie obrzeżem przystosowanym do placów zabaw i dobranym z uwzględnieniem technologii utwardzonej nawierzchni, wokół placu zabaw zostanie wykonane ogrodzenie panelowe z prętów stalowych, słupki o przekroju 50x50 mm wysokości 90-100 cm z furtką wejściową szr. 100 cm, 4) Grill stacjonarny - Projektuje się grille. Konstrukcja z cegły pełnej na płycie betonowej pokrytej izolacją przeciwwodną. Dno paleniska zalane chudym betonem gr. 30 cm. Wykończenie z okładziny kamiennej łupka piaskowca na zaprawie cementowej. Wymiary średnica zewnętrzna 1,23 m, wys. 1,1 m, głębokość paleniska 0,9 m, 5) Tablice informacyjne/edukacyjne - Projektuje się 2 tablice w tym 1 tablicę edukacyjną oraz 1 tablicę informacyjną. Konstrukcja drewniana, impregnowana Fobosem M-4 (w kolorze zbliżonym do RAL 8001) na fundamencie betonowym (posadowienie 1,2 m poniżej terenu), pokrycie daszka ochronnego blachą na rąbek (w kolorze RAL 9011). Wymiary (LxWxH) 3,3 x 1,48 x 3,12 m. W konstrukcji zamontowana tablica z płyty HDPE (szer. 1,6 m, wys. 1,3 m) przeznaczona do umieszczenia informacji lub treści edukacyjnych (wg. odrębnego opracowania): Drzewa wokół nas, Owady pożyteczne i szkodliwe, Zwierzęta i ich domy. Oświetlenie led zgodnie z zaleceniem Inwestora. Szczegółową treść opisu, do zamieszczenia na tablicy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, 6) Wyposażenie plac zabaw i elementy małej architektury: a) Huśtawka - 1 szt. (wysokości upadku ,,HIC" 1,25 m). Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym oraz siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji RAL 9006, górna belka w kolorze RAL 7016. Wymiary urządzenia: 3,80 x 2,40 x 2,2 m. Strefa bezpieczeństwa: 3,10 x 7,20 m, b) Bujak - 2szt. (wysokości upadku ,,HIC" 0,5 m). Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo. Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56m. Strefa bezpieczeństwa: 1,50 x 1,50 m, Głębokość posadowienia: 0,39 m, c) Ślizgawka - 1 szt. (wysokości upadku ,,HIC" 0,9 m). Ślizgawka z drabinką wejściową dwustopniową oraz rurą strażacką. Konstrukcja zestawu wykonana ze stali ocynkowanej o profilu okrągłym, malowanej proszkowo, platforma z płyty PE z fakturą antypoślizgową, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej falowanej, a boki ślizgawki z płyty HDPE. Wymiary urządzenia: 2,68 x 0,81 x 1,80 m. Strefa bezpieczeństwa: 6,20 x 3,79 m. Dopuszcza się różnice wymiarów elementów placu zabaw nie większe niż +/- 5%, d) Ławki typu parkowego. Konstrukcja wykonana z białego betonu architektonicznego. Siedzisko z drewna w kształcie poprzecznych desek. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,87 x 0,45 x 0,45 m. Projektuje się 23 sztuki na terenie inwestycji, e) Kosze stalowe na śmieci. Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Konstrukcja wykonana ze stali. Obicie z drewna w kolorze mahoń oraz teak. Wysokość całkowita: 0,76 m, pojemność: 30 L, wysokość pojemnika: 0,51 m, średnica wkładu: 0,28 m Projektuje się 8 sztuk na terenie inwestycji, f) Stojaki na rowery. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na koła połączonych dolnym profilem mocującym do podłoża. Stojak pozwala na zamocowanie 4 rowerów. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m, szerokość stanowiska: 6,00 cm, odległość między stanowiskami: 42,00 cm, średnica rurki: 1,80 cm, profil stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm. Projektuje się 6 sztuk na terenie inwestycji. 7) Przygotowaniu terenu do nasadzeń polegające na wyrównaniu nawierzchni z uzupełnieniem nawierzchni trawiastej, nasadzenie drzew i krzewów wraz
z roślinnością ozdobną. Gatunki roślin zastosowanych w pierwszej kolejność: Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna, Dereń jadalny - Cornus mas, Wiśnia piłkowana - Prunus serrulata, Sosna górska (kosodrzewina) - Pinus mugo subsp, Klon pospolity - Acer platanoides, Klon pospolity 'Globosum' - Acer platanoides 'Globosum', Dąb czerwony - Quercus rubra , lipa drobnolistna 'Rancho' - Tilia cordata 'Rancho'. Ostateczna liczba, lokalizacja i gatunki wg. zaleceń inwestora podczas realizacji inwestycji, 8) Usytuowanie urządzeń zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania. Odprowadzenie wody z terenów utwardzonych na dz. inwestycyjną bez naruszania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Elementy małej architektury, trwale związane z gruntem, montowane do fundamentów betonowych posadowionych 1,2 m poniżej poziomu terenu. 3. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem opisany w Zgłoszeniu robót, Projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót. Pozostała część została wykonana w etapie I. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.

CPV: 45112720-8, 45100000-8, 45110000-1, 45112210-0, 45112700-2, 45112710-5, 45112711-2, 45112723-9, 45233262-3

Dokument nr: 2021/BZP 00084663, RI.271.2.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z wykorzystaniem formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". 2. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale 21.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. Zaleca się aby Wykonawca sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania (platformie zakupowej): 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: a) pamięć min. 2 GB Ram, b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0., 4) Włączona obsługa JavaScript, 5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (18) 262-30-77, e-mail:gmina@kroscienko.pl 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kroscienko.pl., tel. 604 265 728,
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem, 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zapisami prawa, 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej, 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Wykonawca posiada: 1) Na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do potwierdzenia czy te dane są wciąż przetwarzane oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku gdy wykonanie powyższych obowiązków, po stronie Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania jego dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 3) Na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie powoduje ograniczenia przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 3. Wykonawcy nie przysługują następujące uprawnienia: 1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest częściowe zagospodarowanie terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w okolicy ul. Zdrojowej w Krościenku nad Dunajcem na części działki nr ewid.10484/142. 2. W ramach drugiego etapu inwestycji, wykonane zostaną: 1) Uregulowanie dna sadzawki z ograniczeniem jego głębokość (poziom dna w stosunku do poziomu pobliskiego utwardzonego placu ok. 2,3 m). Dno sadzawki zabezpieczone narzutem kamiennym gr. ok. 20 cm. Zabezpieczenie i wzmocnienie brzegów sadzawki poprzez wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach z możliwością nasadzenia zieleni ozdobnej. Projektowana niwelacja brzegu przy stawie nie powinna przekraczać 30% spadku. Wokół brzegu wykonana zostanie ścieżka o nawierzchni żwirowej i szer. 150 cm do ścieżki prowadzić będą schody terenowe wykonane z nieregularnej kostki kamiennej zabezpieczone balustradą, 2) Nowe ścieżki piesze oraz utwardzone place - wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na drobnym żwirze gr. 5 cm, wypełnieniem spoin piaskiem. Podbudowa z pospółki rzecznej 0-80 mm gr. 20 cm oraz nawierzchni z łupka kamiennego ułożonego płaska strona do góry gr. 4-5cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4-5 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie (kliniec 4-31,5 mm), gr. 15 cm oraz piasku gruboziarnistego (warstwa odsączająca), gr. 10 cm, 3) Nowy plac zabaw dla dzieci z bezpiecznym utwardzeniem nawierzchni - pod urządzenia zabawowe, nawierzchnia z warstwy piasku (wymywany, wolny od cząstek mułu i gliny, wielość frakcji 0,2-2 mm) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Nawierzchnia ta zakończona zostanie obrzeżem przystosowanym do placów zabaw i dobranym z uwzględnieniem technologii utwardzonej nawierzchni, wokół placu zabaw zostanie wykonane ogrodzenie panelowe z prętów stalowych, słupki o przekroju 50x50 mm wysokości 90-100 cm z furtką wejściową szr. 100 cm, 4) Grill stacjonarny - Projektuje się grille. Konstrukcja z cegły pełnej na płycie betonowej pokrytej izolacją przeciwwodną. Dno paleniska zalane chudym betonem gr. 30 cm. Wykończenie z okładziny kamiennej łupka piaskowca na zaprawie cementowej. Wymiary średnica zewnętrzna 1,23 m, wys. 1,1 m, głębokość paleniska 0,9 m, 5) Tablice informacyjne/edukacyjne - Projektuje się 2 tablice w tym 1 tablicę edukacyjną oraz 1 tablicę informacyjną. Konstrukcja drewniana, impregnowana Fobosem M-4 (w kolorze zbliżonym do RAL 8001) na fundamencie betonowym (posadowienie 1,2 m poniżej terenu), pokrycie daszka ochronnego blachą na rąbek (w kolorze RAL 9011). Wymiary (LxWxH) 3,3 x 1,48 x 3,12 m. W konstrukcji zamontowana tablica z płyty HDPE (szer. 1,6 m, wys. 1,3 m) przeznaczona do umieszczenia informacji lub treści edukacyjnych (wg. odrębnego opracowania): Drzewa wokół nas, Owady pożyteczne i szkodliwe, Zwierzęta i ich domy. Oświetlenie led zgodnie z zaleceniem Inwestora. Szczegółową treść opisu, do zamieszczenia na tablicy, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, 6) Wyposażenie plac zabaw i elementy małej architektury: a) Huśtawka - 1 szt. (wysokości upadku ,,HIC" 1,25 m). Huśtawka wahadłowa dwuosobowa z siedziskiem kubełkowym oraz siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Kolor konstrukcji RAL 9006, górna belka w kolorze RAL 7016. Wymiary urządzenia: 3,80 x 2,40 x 2,2 m. Strefa bezpieczeństwa: 3,10 x 7,20 m, b) Bujak - 2szt. (wysokości upadku ,,HIC" 0,5 m). Zabawka typu bujak w kształcie kucyka. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo. Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,76 x 0,22 x 0,56m. Strefa bezpieczeństwa: 1,50 x 1,50 m, Głębokość posadowienia: 0,39 m, c) Ślizgawka - 1 szt. (wysokości upadku ,,HIC" 0,9 m). Ślizgawka z drabinką wejściową dwustopniową oraz rurą strażacką. Konstrukcja zestawu wykonana ze stali ocynkowanej o profilu okrągłym, malowanej proszkowo, platforma z płyty PE z fakturą antypoślizgową, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej falowanej, a boki ślizgawki z płyty HDPE. Wymiary urządzenia: 2,68 x 0,81 x 1,80 m. Strefa bezpieczeństwa: 6,20 x 3,79 m. Dopuszcza się różnice wymiarów elementów placu zabaw nie większe niż +/- 5%, d) Ławki typu parkowego. Konstrukcja wykonana z białego betonu architektonicznego. Siedzisko z drewna w kształcie poprzecznych desek. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,87 x 0,45 x 0,45 m. Projektuje się 23 sztuki na terenie inwestycji, e) Kosze stalowe na śmieci. Urządzenie komunalne typu kosz na śmieci. Konstrukcja wykonana ze stali. Obicie z drewna w kolorze mahoń oraz teak. Wysokość całkowita: 0,76 m, pojemność: 30 L, wysokość pojemnika: 0,51 m, średnica wkładu: 0,28 m Projektuje się 8 sztuk na terenie inwestycji, f) Stojaki na rowery. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na koła połączonych dolnym profilem mocującym do podłoża. Stojak pozwala na zamocowanie 4 rowerów. Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m, szerokość stanowiska: 6,00 cm, odległość między stanowiskami: 42,00 cm, średnica rurki: 1,80 cm, profil stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm. Projektuje się 6 sztuk na terenie inwestycji. 7) Przygotowaniu terenu do nasadzeń polegające na wyrównaniu nawierzchni z uzupełnieniem nawierzchni trawiastej, nasadzenie drzew i krzewów wraz
z roślinnością ozdobną. Gatunki roślin zastosowanych w pierwszej kolejność: Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna, Dereń jadalny - Cornus mas, Wiśnia piłkowana - Prunus serrulata, Sosna górska (kosodrzewina) - Pinus mugo subsp, Klon pospolity - Acer platanoides, Klon pospolity 'Globosum' - Acer platanoides 'Globosum', Dąb czerwony - Quercus rubra , lipa drobnolistna 'Rancho' - Tilia cordata 'Rancho'. Ostateczna liczba, lokalizacja i gatunki wg. zaleceń inwestora podczas realizacji inwestycji, 8) Usytuowanie urządzeń zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania. Odprowadzenie wody z terenów utwardzonych na dz. inwestycyjną bez naruszania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Elementy małej architektury, trwale związane z gruntem, montowane do fundamentów betonowych posadowionych 1,2 m poniżej poziomu terenu. 3. Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem opisany w Zgłoszeniu robót, Projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczy tylko części odpowiadającej Przedmiarowi robót. Pozostała część została wykonana w etapie I. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót, stanowiące załączniki do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233262-3 - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną rozumianą w myśl Prawa budowlanego jako budowa, przebudowa lub rozbudowa ciągu pieszego, pieszo-rowerowego, chodnika, drogi lub placu o nawierzchni z kostki brukowej lub bruku kamiennego o powierzchni nie mniejszej niż 300,00 m2, wykonaną należycie, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończoną; nie można sumować zadań o mniejszej powierzchni, aby uzyskać powierzchnię 300,00 m2, b) dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą, która pełniła będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, (lub równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowej inwestycji). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni Wykonawcy. 4. Z treści podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale 7 SWZ: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ), b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 7 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności ofertowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia tj. karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 2. Przedmiotowe środki dowodowe dotyczą poniższych urządzeń: Huśtawka, Bujaki, Ślizgawka. 3. Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów określonych przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty katalogowe, firmowe materiały informacyjne producenta, instrukcje użytkowania, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty, zawierające szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do: 1) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 2) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (na podstawie art. 125 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SWZ). 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ). 9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres dopuszczalnych zmian umowy oraz warunki, na jakich zostaną dokonane określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji jakości, odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii