Przetarg: Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego

Przedmiot:

Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Daleszyce
Pl. Staszica 9
26-021 Daleszyce
powiat: kielecki
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
gmina@daleszyce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Daleszyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (041) 317-16-94
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Daleszyce
zaprasza do złożenia ofert na (opis przedmiotu zamówienia/nazwa):
,,Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Cisów"
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie boiska wielofunkcyjnego w msc. Cisów działka nr ew. 47 (zgodnie z załącznikiem graficznym).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

CPV: 71320000-7, 71220000-6, 71420000-8, 71330000-0

Dokument nr: WI.2510.01.11.2021

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia składnia ofert.
2) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
3. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Ul. Sienkiewicza 11, (sekretariat - pokój 2), osobiście, pocztą,
faksem na nr (041) 317 -16-93, e-mailem gmina@daleszyce.pl w terminie do dnia 24.06.2021 r. do godz. 11:00.
2) Oferty złożone faksem i e-mailem powinny być potwierdzona formą pisemną.
3) W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego, opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
Oferta: ,,Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego
w msc. Cisów"

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia - do 03.09.2021 r. (złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego w Kielcach)

Wymagania:
Parametrów technicznych: zgodnie z zapisami SOPZ.
Funkcjonalności: nie dotyczy
Terminu płatności:
? Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania robót.
? Zapłata nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem przekazania dokumentacji i potwierdzeniem złożenia dokumentów w Starostwie Powiatowym w Kielcach - na wskazany przez Wykonawcę nr konta. Błędnie wystawiony rachunek lub faktura VAT spowoduje ponowne rozpoczęcie biegu 30 - dniowego terminu płatności liczonego od dnia dostarczenia prawidłowych dokumentów rozliczeniowych.
? Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Gwarancji: zgodnie z warunkami umowy - załącznik nr 4 do zaproszenia.
Realizacja zamówienia: zgodnie z pkt. 1 Zaproszenia oraz z SOPZ.
) Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oraz braku wykluczenia, należy złożyć oświadczenie zał. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu / wraz
z ofertą należy złożyć:
- Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
- Oświadczenie (Załącznik. Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert)
- Stosowne pełnomocnictwa - jeśli dotyczy:
o przy składaniu oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
o jeżeli upoważnienie osób podpisujących ofertę nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty.

UWAGA!
o Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści
w okresie trwania zamówienia.
o Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
o Oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz załącznikami.
o Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę - osobę upoważnioną do podpisania oferty.
o Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert niespełniających warunków zamówienia oraz ofert niekompletnych.
o Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami oraz dokumenty składane na wezwanie(jeżeli dotyczy) były sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
o Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
4) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
? Kryteria oceny ofert stanowi 100% cena.
? Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
? Zamawiający ustala, że obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe.
? Jeżeli cena oferty będzie budzić wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny.
? W przypadku złożenia dwóch ofert o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców do powtórnego złożenia ofert. Przy czym wartość złożonej oferty nie może być większa od wcześniej zaproponowanej.
? Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
? Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
? jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
? jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
? została złożona po terminie.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
? nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
? postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
? nie wpłynęła żadna oferta;
? cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - nie stosuje się
w przypadku zwiększenia przez Zamawiającego dostępnych środków;
? wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
5) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres oraz cenę Wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszyce oraz na BIP Daleszyce.
6) Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana faksem lub email lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

4) W przypadku oferty składanej faksem lub e-mailem, ofertę należy złożyć w postaci skanów dokumentów. Wiadomość e-mail, powinna zostać zatytułowana: Oferta: ,,Wykonanie projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Cisów".

W przypadku przedłożenia przez Oferentów wymaganych dokumentów w postaci skanów (oferta złożona faksem/e-mailem), zobowiązuje się Wykonawcę, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, do przedłożenia najpóźniej do dnia podpisania umowy, dokumentów zgodnie z w pkt. 2.3) Zaproszenia do składania ofert.

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce, kontakt email: gmina@daleszyce.pl.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich danych osobowych, kontakt email: iod@abi-net.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167 ze zm.)
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem oraz przepisami
o archiwach.
6) Każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - w ramach dopuszczonych przepisami prawa oraz prawo do przeniesienia danych.
7) Każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
8) W związku z przetwarzaniem każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych zawartych w formularzu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10) Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa.
11) W oparciu o dane osobowe zawarte w formularzu administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa (za wyjątkiem danych, na które wyrażono zgodę).

Kontakt:
Adres do korespondencji:
Gmina Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Wydział Inwestycji
tel. (041) 317-16-94 wew. 106, fax (041) 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl
1) Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
a) Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiające od Pn. do Pt. w godz. od 08:00 do 15:00, lub telefonicznie pod numerem tel. 41 317-16-94 wew. 106.
b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Mariusz Świercz.
c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, kierując swoje pytanie w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii