Przetarg: Remont i modernizacja instalacji do odbiorów sygnałów telewizyjnych

Przedmiot:

Remont i modernizacja instalacji do odbiorów sygnałów telewizyjnych

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach
ŁAGIEWNIKI 73
26-020 CHMIELNIK
powiat: kielecki
(41) 354 - 20 - 76, FAKS : (41) 354 - 30 - 50
DPSLagiewniki@poczta.neostrada.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: CHMIELNIK
Wadium: ---
Nr telefonu: (41) 354 - 20 - 76,
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI DO ODBIORU SYGNAŁÓW TELEWIZYJNYCH NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W BUDYNKACH DPS W ŁAGIEWNIKACH"
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi:
Remont i modernizacja instalacji do odbiorów sygnałów telewizyjnych w zakresie wymiany istniejących systemów anten i instalacji. Instalacja po przeprowadzonym remoncie winna zapewniać we wszystkich pomieszczeniach (pokojach mieszkalnych, świetlicach itp.) w jednym gnieździe abonenckim ( istniejące) dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej.
ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
1) montaż na dachach budynków (budynki mieszkalne 3 kondygnacyjne o wys. ok. 11m, budynek terapii parterowy) fabrycznie nowych anten UHF ,zakres pracy 470 - 700MHz, zysk w trybie pasywnym 17 dB, zysk w trybie BossTech 32 dB, współczynnik szumu 1,2 dB - 3 szt. (budynek mieszkalny nr 2 i 3 oraz budynek terapii zajęciowej) do uzyskania prawidłowego odbioru MUX 1;MUX 2;MUX3.
2) montaż na dachach budynków fabrycznie nowych anten VHF ,zakres pracy 174 - 230 MHz, polaryzacja pionowa - 5 szt. (budynek mieszkalny nr 1,2,3,4 i bud. terapii zajęciowej) do uzyskania prawidłowego odbioru MUX 8.
3) zamontowanie fabrycznie nowych wzmacniaczy na poszczególnych kondygnacjach w budynkach mieszkalnych nr 1,2,3, ( 9 szt.).
4) zamontowanie fabrycznie nowych rozdzielaczy w poszczególnych budynkach mieszkalnych ( 5 szt.?)
5) montaż przewodów koncentrycznych zewnętrznych - żelowane klasa A 75? - ilość wg. potrzeb,
6) montaż masztów antenowych - stalowe ocynk. min. ? 50 mm,
7) montaż zacisków , uchwytów itp.,
8) demontaż istniejących instalacji i anten
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać oględzin obiektu, w tym także
istniejącego systemu odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, po uzgodnieniu terminu
z p. Andrzejem Zawadzkim - tel. 41 354 20 76 w. 31.
W związku z panującą w naszym kraju epidemią COVID-19 w DPS wprowadzono obostrzenia sanitane polegające m.in. na całkowitym zakazie kontaktu mieszkańców DPS z osobami z zewnątrz , natomiast potencjalni kontrahenci itp. muszą poruszać się po DPS w maseczkach i w rękawiczkach, a przy wejściu/wjeździe na teren wszystkim mierzona jest temperatura.
- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany remont i modernizację, w tym użyte materiały na okres 36 miesięcy ( 3 lat). Okres gwarancji na wykonaną modernizację rozpoczyna się od daty zakończenia robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego robót.

CPV: 92224000-7

Dokument nr: DPS.KSA. 271.17.2021

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania oferty:
a) termin złożenia ofert upływa dnia 24 czerwca 2021r. o godz. 10.00
b) miejsce składania ofert:
- pisemnie w kasie Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, 26-020 Chmielnik
z dopiskiem: ,,REMONT I MODERNIZACJA INSTALACJI DO ODBIORU SYGNAŁÓW TELEWIZYJNYCH NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ W BUDYNKACH DPS W ŁAGIEWNIKACH"
Ofertę można złożyć osobiście (z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w DPS), za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej itp.

Miejsce i termin realizacji:
VII. Termin wykonania zamówienia:
Usługa powinna być wykonana w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Podstawa udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto. Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.2019 z późn.zm.).

IV. Opis sposobu przygotowania oferty/Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca:
a) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. Cena oferty musi być
kompleksowa i uwzględniać wszelkie koszty .
b) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać
w szczególności:
? oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotowego zadania,
? cena winna być wyrażona w walucie polskiej w cyfrach oraz słownie (formularz oferty stanowi załącznik nr 1)
c) zamawiający wyłącza możliwość składania ofert częściowych.
d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
e) za skutki błędów w ofercie wynikające z nieuwzględnienia okoliczności mogących
wpłynąć na cenę zamówienia wyłączną odpowiedzialność ponosi Oferent.
f) do własnej oferty, Oferent zobowiązany jest dołączyć, oprócz wskazanych wyżej załączników:
- aktualne na dzień składania oferty zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wydruk z KRS o figurowaniu w rejestrze przez Oferenta - oryginał lub kserokopia uwierzytelniona przez Oferenta,
VI . Ocena ofert:
a) kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu stanowi wyłącznie najniższa cena brutto.
b) do porównywania cen ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia i w oparciu o to kryterium dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści na stronie internetowej DPS w zakładce przetargi, natomiast Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę również drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Kontakt:
V. Osoba uprawniona do kontaktu:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Pani Małgorzata Zgrzebnicka: nr tel. (41) 354 - 20 - 76, wew. 65.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii