Przetarg: Modernizacja oświetlenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Połczyńska
75-815 Koszalin
powiat: Koszalin
przetargi@zdit-koszalin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja oświetlenia na terenie Koszalina w ramach trzech zadań(...)"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1 - Budowa oświetlenia Ul. Podlaska.
Zakres robót obejmuje;
1.Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia parkowego LED 32W.
2.Przyłączenie nowo budowanego oświetlenia w ilości trzech sztuk do istniejącego oświetlenia ZDiT w Koszalinie przyłączonego do ENERGA - Oświetlenie przy Ul. Prostej - odłączenie oświetlenia.
3. Montaż szafki oświetleniowej wraz z przyłączeniem do złącza ENERGA - Operator.
4. Wykonanie przecisków pod wjazdami oraz drogą.
5. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z wybudowanej sieci oświetleniowej.
6. Ułożenie linii kablowej YAKY 4x50mm2 - 6m oraz YAKY 3x25mm2 - 138m.
7. Ułożenie rur ochronnych fi 75 mm2 - 91m
8. Montaż 3 sztuk słupów aluminiowych RAL C45W z warstwą zabezpieczającą przy podstawie słupa przez producenta
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną oraz SST.

Zadanie Nr 2 - Budowa oświetlenia Ul. Morelowa, Ul. Czereśniowa.
1. Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego LED 54W - 9 szt., LED 45W- 3 szt.
2. Demontaż i wymiana szafki oświetleniowej.
3. Wykonanie przecisków pod wjazdami oraz drogą.
4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z wybudowanej sieci oświetleniowej.
5. Ułożenie linii kablowej YAKXS 4x35mm2 - 514m.
6. Ułożenie rur ochronnych fi 75 mm2 - 99m - przecisk.
7. Montaż 12 sztuk słupów aluminiowych RAL C45W z warstwą zabezpieczającą przy podstawie słupa przez producenta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną oraz SST.

Zadanie Nr 3 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy Ul. Władysława IV.
1. Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego LED 107W- 2 szt.
2. Montaż szafki oświetleniowej.
3. Wykonanie przecisków pod drogą, terenem zieleni oraz częściowo chodnikami.
4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z wybudowanej sieci oświetleniowej.
5. Ułożenie linii kablowej YAKY 5x35mm2 - 37m.
6. Ułożenie rur ochronnych fi 75 mm2 - 28m - przecisk.
7. Montaż 2 sztuk słupów aluminiowych RAL C45W z warstwą zabezpieczającą przy podstawie słupa przez producenta.
8. Montaż pulsatorów ostrzegawczych LED 2x3W - 2 szt.
9. Ułożenie linii kablowej YAKXS 4x35mm2 - 65m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją techniczną oraz SST.

CPV: 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00085025, TZP.221.11.2021.DSz

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.zdit-koszalin.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu następujących narzędzi: - miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, - ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, - poczty elektronicznej: przetargi@zdit-koszalin.pl oraz strony internetowej prowadzonego postępowania http://bip.zdit-koszalin.pl/zamowienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB.5. Zamawiający podaje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.6. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres email.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale V SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofnia lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii