Przetarg: Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWWE NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK
ul. Kościuszki 2
42-253 Złoty Potok
powiat: częstochowski
zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Złoty Potok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku biurowego Nadleśnictwa Złoty Potok, znajdującego się na Ul. Kościuszki 2 na działce nr 1/19 w Złotym Potoku.
Na działce obecnie znajduje się budynek biurowy oraz zabudowania gospodarcze. Wejście do budynku od strony wschodniej. Wjazd na działkę od strony południowej i wschodniej. Teren działki jest w całości zagospodarowany. Przedmiotowa inwestycja obejmuje jedynie remont elewacji budynku, bez zmian wewnątrz budynku oraz nie będzie ingerowała w istniejące zagospodarowanie terenu.
Budynek zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitem środkowych i z mniejszymi ryzalitami bocznymi. Elewacja frontowa posiada ryzalit środkowy z podcieniami arkadowymi, mocno zaznaczony w elewacji, z dodatkowymi oknami na piętrze, zwieńczony trójkątnym tympanonem,. Ryzality boczne mniejsze, jedynie w parterze, zwieńczone również trójkątnymi tympanonami. Wszystkie ryzality posiadają boniowania na krawędziach.
Dach dwuspadowy, odcięty od elewacji dużym gzymsem.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, na osi głównej budynku w podcieniach, wyniesione na poziom parteru schodami. Od strony zachodniej układ ryzalitów jest powtórzony, jednak ryzalit środkowy nie ma podcieni arkadowych, a taras. Ryzality boczne są powtórzeniem układu elewacji frontowej.
Na elewacjach bocznych znajdują się dodatkowe wejścia boczne do budynku - od strony południowej służące obecnie jako wejście główne od strony parkingu. Elewacje boczne posiadają ślady dobudowywanych elementów z późniejszych lat niż budynek główny.
Elewacje budynku są tynkowane w kolorze jasno żółtym, z cokołem w kolorze brązowym.
Zamówienie ma na celu usunięcie technicznych przyczyn zniszczeń tynków i detalu architektonicznego, usunięcie zniszczeń konstrukcyjnych i powierzchownych w zakresie murów, wypraw i detalu, przywrócenie obiektowi dawnej świetności poprzez z zastosowaniem współczesnych środków: farb, zapraw i rozwiązań budowlanych. Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian.
Zakłada się do realizacji:
? konserwację tynków
? reperację spękań tynków i podłoża
? zabiegi biobójcze
? pełną wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
? wymianę płytek na schodach i tarasach
? wymianę okapników na murkach przy schodach.

Należy przeprowadzić następujące prace
? Przeprowadzić zabiegi biobójczych na całej powierzchni elewacji
? Usunąć mechaniczne odparzone i rozwarstwione fragmenty wypraw tynkarskich
? Wykuć wtórne cementowe naprawy i oczyścić te miejsc aż do pierwotnych warstw posiadających dobrą kondycję substancji budowlanej,
? Chemicznie oczyścić powierzchnie tynkowane,
? Zmycie tych powierzchni na elewacji przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem,
? Wypełnienie wszystkich drobnych szczelin i rozwarstwień w powierzchniach z wypraw tynkarskich odpowiednim preparatem
? W przypadku dużych ubytków w elementach o znaczeniu konstrukcyjnym wprowadzenie metodą iniekcji suspensji cementowej
? Wyprowadzenie powierzchni ubytków przy użyciu elastycznego materiału powłokowego w odpowiednio dobranym kolorze,
? Przeprowadzenie dokładnego odkurzania powierzchni tynków i wykonanie dwukrotnego zabiegu wzmacniania przypowierzchniowej warstwy tynku,
? Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy szczepnej przy użyciu farby podkładowej
? Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy tynku barwionego w masie lub warstwy malarskiej nawierzchniowej
? Wymiana wszystkich obróbek blacharskich (parapetów, rynien, koszów zbiorczych, rur spustowych, okapników) na obróbki z blachy cynkowo -tytanowej spatynowanej na kolor ciemno - szary,
? Wymiana płytek tarasowych wraz z profilami okapowymi, np. firmy Renoplast, na płytki tarasowe gresowe na podkładkach dystansowych.
? przy wymianie płytek tarasowych należy wykonać od nowa wszystkie izolacje przeciw wodne oraz uszczelnienia. Od strony południowej należy przy naprawie warstw posadzkowych podestu zabezpieczyć dokładnie połączenie płyty spocznika ze ścianą, oraz wykonać niezbędne naprawy które wskutek złej izolacji i obróbki uszkodziły elementy wewnątrz budynku w piwnicy.
? wymiana płytek na schodach na płytki gresowe wraz z wymianą okapników na murkach przy schodach
? oczyszczenie poprzez piaskowanie elementów metalowych, znajdujących się na elewacjach: balustrad, poręczy
? pokryć powierzchnię elementów metalowych podkładem antykorozyjnym i pokryć ciemno-szarą farbą nawierzchniową o metalicznym połysku.

Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne - musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem ,,OFERTA" przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej - do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
? dokumentacja projektowa (załącznik nr 10);
? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11).
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Inwestor nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze oraz aneksie do opisu technicznego i zagospodarowania terenu

CPV: 45410000-4, 45430000-0, 45452000-0, 45453100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00084545, S.270.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2) Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Na stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/zloty_potok/zamowienia_publiczne
adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (,,SWZ") oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
dedykowana platforma do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej zzastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez miniPortal.
2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobisty osoby upoważnionej)
3. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w rozporządzeniu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, ... .
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie MINIPORTAL.
5. Za datę przekazania, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie MINIPORTAL lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w SWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy miniPortal.
6. a)Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl.
b)Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres email.
Osobą uprawnioną do wysyłania zatwierdzonej przez osobę uprawnioną korespondencji jest:
Marek Szostak - marek.szostak@katowice.lasy.gov.pl
Wykonawca zobowiązany jest kierować wszelką korespondencję na adres: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
c) we wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy).
7. Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy MINIPORTAL.
b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) i podpisana podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
c) Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w formacie .pdf i podpisanie jej podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej. Ofertę należy złożyć w oryginale.
d) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019) , dalej ,,Pzp", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok.
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące: 34 329 11 70, adres do korespondencji: zloty_potok@katowice.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6 Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a także regulacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej jednostek Policji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00-193, Ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 11:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, groszy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z dopiskiem: Wadium na remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 PZP.
9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 PZP.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku biurowego Nadleśnictwa Złoty Potok, znajdującego się na ul. Kościuszki 2 na działce nr 1/19 w Złotym Potoku.
Na działce obecnie znajduje się budynek biurowy oraz zabudowania gospodarcze. Wejście do budynku od strony wschodniej. Wjazd na działkę od strony południowej i wschodniej. Teren działki jest w całości zagospodarowany. Przedmiotowa inwestycja obejmuje jedynie remont elewacji budynku, bez zmian wewnątrz budynku oraz nie będzie ingerowała w istniejące zagospodarowanie terenu.
Budynek zaprojektowany został na planie wydłużonego prostokąta, z ryzalitem środkowych i z mniejszymi ryzalitami bocznymi. Elewacja frontowa posiada ryzalit środkowy z podcieniami arkadowymi, mocno zaznaczony w elewacji, z dodatkowymi oknami na piętrze, zwieńczony trójkątnym tympanonem,. Ryzality boczne mniejsze, jedynie w parterze, zwieńczone również trójkątnymi tympanonami. Wszystkie ryzality posiadają boniowania na krawędziach.
Dach dwuspadowy, odcięty od elewacji dużym gzymsem.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, na osi głównej budynku w podcieniach, wyniesione na poziom parteru schodami. Od strony zachodniej układ ryzalitów jest powtórzony, jednak ryzalit środkowy nie ma podcieni arkadowych, a taras. Ryzality boczne są powtórzeniem układu elewacji frontowej.
Na elewacjach bocznych znajdują się dodatkowe wejścia boczne do budynku - od strony południowej służące obecnie jako wejście główne od strony parkingu. Elewacje boczne posiadają ślady dobudowywanych elementów z późniejszych lat niż budynek główny.
Elewacje budynku są tynkowane w kolorze jasno żółtym, z cokołem w kolorze brązowym.
Zamówienie ma na celu usunięcie technicznych przyczyn zniszczeń tynków i detalu architektonicznego, usunięcie zniszczeń konstrukcyjnych i powierzchownych w zakresie murów, wypraw i detalu, przywrócenie obiektowi dawnej świetności poprzez z zastosowaniem współczesnych środków: farb, zapraw i rozwiązań budowlanych. Kolorystyka obiektu pozostaje bez zmian.
Zakłada się do realizacji:
? konserwację tynków
? reperację spękań tynków i podłoża
? zabiegi biobójcze
? pełną wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien
? wymianę płytek na schodach i tarasach
? wymianę okapników na murkach przy schodach.

Należy przeprowadzić następujące prace
? Przeprowadzić zabiegi biobójczych na całej powierzchni elewacji
? Usunąć mechaniczne odparzone i rozwarstwione fragmenty wypraw tynkarskich
? Wykuć wtórne cementowe naprawy i oczyścić te miejsc aż do pierwotnych warstw posiadających dobrą kondycję substancji budowlanej,
? Chemicznie oczyścić powierzchnie tynkowane,
? Zmycie tych powierzchni na elewacji przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem,
? Wypełnienie wszystkich drobnych szczelin i rozwarstwień w powierzchniach z wypraw tynkarskich odpowiednim preparatem
? W przypadku dużych ubytków w elementach o znaczeniu konstrukcyjnym wprowadzenie metodą iniekcji suspensji cementowej
? Wyprowadzenie powierzchni ubytków przy użyciu elastycznego materiału powłokowego w odpowiednio dobranym kolorze,
? Przeprowadzenie dokładnego odkurzania powierzchni tynków i wykonanie dwukrotnego zabiegu wzmacniania przypowierzchniowej warstwy tynku,
? Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy szczepnej przy użyciu farby podkładowej
? Położenie na wyprawach tynkarskich warstwy tynku barwionego w masie lub warstwy malarskiej nawierzchniowej
? Wymiana wszystkich obróbek blacharskich (parapetów, rynien, koszów zbiorczych, rur spustowych, okapników) na obróbki z blachy cynkowo -tytanowej spatynowanej na kolor ciemno - szary,
? Wymiana płytek tarasowych wraz z profilami okapowymi, np. firmy Renoplast, na płytki tarasowe gresowe na podkładkach dystansowych.
? przy wymianie płytek tarasowych należy wykonać od nowa wszystkie izolacje przeciw wodne oraz uszczelnienia. Od strony południowej należy przy naprawie warstw posadzkowych podestu zabezpieczyć dokładnie połączenie płyty spocznika ze ścianą, oraz wykonać niezbędne naprawy które wskutek złej izolacji i obróbki uszkodziły elementy wewnątrz budynku w piwnicy.
? wymiana płytek na schodach na płytki gresowe wraz z wymianą okapników na murkach przy schodach
? oczyszczenie poprzez piaskowanie elementów metalowych, znajdujących się na elewacjach: balustrad, poręczy
? pokryć powierzchnię elementów metalowych podkładem antykorozyjnym i pokryć ciemno-szarą farbą nawierzchniową o metalicznym połysku.

Rozwiązania równoważne.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych - polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia dokumentów, zawierających opis materiałów i urządzeń, proponowanych przez Wykonawcę, jako równoważne. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne - musi wykazać (udowodnić), że oferowane materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych lub techniki wykonania robót budowlanych, Wykonawca musi wraz z drukiem ,,OFERTA" przedstawić oferowane materiały lub techniki wykonania robót budowlanych oraz dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji postępowania. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej do niniejszego postępowania.
Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się właściwości funkcjonalne i jakościowe (w tym spełnianie norm przywołanych w dokumentacji, opisującej przedmiot zamówienia), przeznaczenie, materiały, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, o których mowa wyżej - do oferty należy załączyć dokumenty (np. opisy techniczne, karty katalogowe, Deklaracje zgodności), opisujące zaproponowane materiały i urządzenia na potwierdzenie, że zastosowanie, materiałów, urządzeń, zaproponowanych przez Wykonawcę jako równoważne spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis zmówienia zawiera:
? dokumentacja projektowa (załącznik nr 10);
? specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 11).
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarze robót (załącznik nr 12), jednakże przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy, umożliwiający wykonawcy wycenę planowanych robót. Inwestor nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad to co zostało ujęte w przedmiarze oraz aneksie do opisu technicznego i zagospodarowania terenu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków

45453100-8 - Roboty renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż
200 000,00 zł.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na wykonaniu lub remoncie elewacji w budynkach o wartości min. 60 000,00 zł brutto każda. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej;
? dysponuje co najmniej jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art. 109. Ustawy Pzp; - załącznik nr 5 do SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:
c) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ;
e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych, groszy 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0253 2970 z dopiskiem: Wadium na remont elewacji i tarasów oraz schodów zewnętrznych budynku Nadleśnictwa Złoty Potok.
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 PZP.
9. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem -określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 PZP.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w Pzp oraz Kodeksie Cywilnym, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 455 PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności następujących przypadków:
1) dotyczących wynagrodzenia, terminów, sposobu wykonania zamówienia, a także zmiany materiałów lub urządzeń w związku z:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie,
c) koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,
d) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
e) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia,
f) udzieleniem zamówień o których mowa w art. 455 Pzp,
g) wystąpieniem okoliczności o których mowa w §6 umowy,
h) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) wprowadzeniem zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na realizację zamówienia,
l) przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych nie więcej niż o 30 dni, w przypadku wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu i których nie dało się przewidzieć,
2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zapisów planu finansowego Zamawiającego;
3) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową;
4) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii