Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lipinki
Lipinki 53
38-305 Lipinki
powiat: gorlicki
telefon kontaktowy 134477021
urzad@gminalipinki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Lipinki
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon kontaktowy 1
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający zwraca się z zapytaniem o złożenie oferty cenowej na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipinki - część prawobrzeżna - etap III.
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki o całkowitej długości 1594,27 m, w tym:
PVC-U SDR 34 fi 200 - 937,81 - odcinki: Psl-S8, S3-S34
PVC-U SDR 34 fi 160 - 295,54 - odcinki: Sistn-Sr2, S2-P4, S9-P10, S10-S71
PE 90x5,4 - 360,92 - odcinek PsL-Sr2
Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.
W celu zrealizowania zadania przewiduje się wykonanie robót w następującym zakresie:
- roboty ziemne
- przewierty pod przeszkodami terenowymi
- montaż rur PVC i PE
- montaż studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
- roboty naprawcze i porządkowe;
wyposażenie i bezpieczeństwo:
- zgodnie z załączonym do projektu informacja BIOZ
- przewiduje się umocnienie skarp wykopu;
organizacja ruchu:
- dojazdy i wyjazdy zgodnie z istniejącymi drogami, bez konieczności ich wyłączania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót i ograniczenie zakresu robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zapytania.
Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy nim a dokumentacją techniczną, należy uznać, że obowiązujący jest zakres robót określony dokumentacją techniczną.
W dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia występują nazwy własne. W każdym wypadku, w którym są one użyte, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, to znaczy co najmniej nie gorszych od rozwiązań opisanych nazwami własnymi.

Dokument nr: RBI.271.10.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 23.06.2021 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lipinki pod adresem Lipinki 53, 38-305 Lipinki.
Ofertę należy sporządzić na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy przesłać w zamkniętym opakowaniu, opisanym następująco:
Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipinki - część prawobrzeżna - etap III
Znak sprawy: RBI.271.10.2021

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.11.2021 r.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
a) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto;
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszego zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.
Do oferty należy załączyć:
a) kosztorys ofertowy, sporządzony w formie uproszczonej;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do zapytania;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień budowlanych; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zamawiający otworzy oferty, a następnie zamieści na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/uglipinki informację z otwarcia ofert, zawierającą dane o nazwach (firmach) i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, oraz zaoferowanych przez nich cenach brutto za wykonanie zamówienia. W związku z istniejącą pandemią nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę:
1) sporządzoną niezgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania;
2) złożoną po terminie składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zawarł z zamawiającym umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie:
1) w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie będzie mieć możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
2) z innych, uzasadnionych powodów.
O wyniku postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli oferty, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/uglipinki.
W niniejszym postępowaniu wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii