Przetarg: Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Przedmiot:

Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce Kontakt
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 36 76 466
emilia.bielecka@um.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 36 76 466
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym, w trybie art. 2, pkt 1 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na wykonanie Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce.
Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania obejmuje: Etap I
W I Etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentu ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce" zawierającego m.in.:
1) Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a w szczególności:
- uzupełnienie inwentaryzacji i ocena stanu istniejącego poszczególnych systemów zaopatrzenia w energię (cieplnego, gazowego, elektroenergetycznego),
- przygotowanie mapy systemów ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych z naniesieniem terenów rozwojowych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa i zabudowa przemysłowa),
- bilans i prognoza bilansu ciepła na potrzeby związane z ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową i ciepłem dla potrzeb technologicznych z uwzględnieniem grup odbiorców i rodzajów źródeł energii,
- bilans i prognoza bilansu zużycia energii elektrycznej i gazu w podziale na grupy odbiorców i cele konsumpcyjne,
- ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i na gaz w perspektywie roku 2036 (w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy),
- możliwość pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- zestawienie informacji uzyskanych od działających na terenie gminy przedsiębiorstw energetycznych oraz planów rozwoju tych przedsiębiorstw w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa,
- wytyczne do rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- ocenę potencjału energetycznego Miasta Kielce w zakresie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej i nieruchomości gruntowych należących do Gminy Kielce oraz spółek Gminy Kielce.
2) Analizę przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych przez odbiorców i użytkowników z uwzględnieniem aspektów m.in.:
- bezpieczeństwa energetycznego rozumianego jako ciągłości dostaw wszystkich energii (ciepła, energii elektrycznej, gazu),
- propozycji rozwiązań promujących poprawę efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii,
3) Analizę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii (ze szczególnym uwzględnieniem budynków użyteczności publicznej i nieruchomości gruntowych należących do Gminy Kielce oraz spółek Gminy Kielce), energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.
4) Analizę możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.
5) Wskazanie zakresu współpracy z innymi gminami.
6) Opracowanie monitoringu realizacji wyznaczonych celów strategicznych.
7) Opracowanie systemu monitoringu realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.
8) Uwzględnienie informacji i propozycji niezbędnych do opracowania Aktualizacji założeń od przedsiębiorstw energetycznych.
Etap II
1) W ramach II Etapu realizacji zamówienia Wykonawca wykona następujące czynności warunkujące zakończenie i odbiór jej przedmiotu, a w szczególności:
- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub uzyskanie uzgodnienia właściwych organów postanowienia o odstąpieniu od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
- Uzyskanie innych wymaganych uzgodnień zgodnie z obowiązującym prawem,
- Przedłożenie projektu aktualizacji Założeń do zaopiniowania Samorządowi Województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa i uzyskanie pozytywnej opinii Samorządu,
- Przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu i wyłożenie na okres 21 dni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
- Dokonanie analizy złożonych przez osoby i jednostki organizacyjne wniosków, zastrzeżeń i uwag do aktualizacji Założeń i przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do ich rozpatrzenia przez Radę Miejską w Kielcach,
- Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Kielcach oraz posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Kielcach, w tym prezentacja aktualizacji Założeń, udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi na pytania,
- Wniesienie ewentualnych poprawek wynikających z uwag Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej, aż do przyjęcia Aktualizacji przez Radę Miejską w formie uchwały jako dokumentu obowiązującego,
- Przygotowanie projektu odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu zapytania.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do pracy powstałej na podstawie niniejszego zamówienia na czas nieoznaczony z prawem Zamawiającego do wprowadzenia zmian.
Aktualizacja winna być przekazana Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (w formacie MS Word i .pdf).
Wykonawca wykaże ponadto, iż dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe z dziedziny inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub energetyki cieplnej będącymi autorem lub współautorem co najmniej dwóch Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (lub aktualizacji Założeń) i/lub dokumentów równoważnych dla Gminy powyżej 100.000 mieszkańców, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do Zapytania.
Ocena spełnienia wymagań w stosunku do Oferentów zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia". Niespełnienie chociażby jednego wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty Oferenta.

Dokument nr: GKŚ-VI.0630.2.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: emilia.bielecka@um.kielce.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta Kielce, Kielce, Ul. Strycharska 6 w terminie do dnia 23.06.2021 r. do godz. 15:30. Bliższych informacji udziela Emilia Bielecka, tel. (0-41) 36 76 466, e-mail: emilia.bielecka@um.kielce.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 12.11.2021 r., z tym że:
1) termin realizacji części przedmiotu zamówienia określonego jako Etap I: do dnia 12.10.2021 r.,
2) termin realizacji części przedmiotu zamówienia określonego jako Etap II: do dnia 12.11.2021 r.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Przewidywany harmonogram płatności: do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone występujących częściach:
1) po wykonaniu I Etapu - w kwocie równej 60% wynagrodzenia brutto,
2) po wykonaniu II Etapu - w kwocie równej 40% wynagrodzenia brutto
Oferta winna zawierać:
1) Cenę ofertową brutto
2) Wykaz wykonanych usług okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączone dowody, że zostały wykonane należycie.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
Zamawiający, w przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, wyznaczając termin na ich złożenie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający może nie rozstrzygnąć postępowania, jeżeli cena oferty uznanej za najkorzystniejszą, przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego zaproszenia i projektu umowy, odwołania zaproszenia, unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty i prześle zaproszenie do podpisania umowy.
Dokumenty składane przez Oferentów winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

Uwagi:
Klauzule RODO
W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO") informujemy, iż:
o Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
o w przypadku pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl,
o przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w celu komunikacji związanej z wykonaniem umowy,
o odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem,
o przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy i przechowywane w czasie obowiązkowej archiwizacji, określonym aktualnymi przepisami prawa z zakresu rachunkowości, podatków i ubezpieczeń społecznych, oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego-do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
o przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych - przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych - a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
o w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
o Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy i wywiązania się przez Administratora z obowiązków płatnika; brak udostępnienia danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii