Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ekosystem sp. z o.o
ul. Kazimierza Michalczyka 23
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 717586909, Faks: +48 717586922
zamowienia@ekosystem.wroc.pl
https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 717586909,
Termin składania ofert: 2021-07-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Poprawa efektywności energetycznej dla obiektów zarządzanych przez Ekosystem sp. z o.o.

Numer referencyjny: 6/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej dla obiektów zarządzanych przez Ekosystem sp. z o.o., na bazie urządzeń udostępnionych zamawiającemu przez wykonawcę umożliwiających realizację tych usług, w zakresie opisanym w SWZ i załącznikach.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000 Instalacje słoneczne
31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
31600000 Sprzęt i aparatura elektryczna
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44621220 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
51000000 Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
51135000 Usługi instalowania pieców
66133000 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej dla obiektów zarządzanych przez Ekosystem sp. z o.o., na bazie urządzeń udostępnionych zamawiającemu przez wykonawcę umożliwiających realizację tych usług, w zakresie opisanym w SWZ i załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 51000000, 09331200, 09332000, 31500000, 31520000, 31600000, 31700000, 44621220, 45260000, 45261210, 45262000, 45300000

Dokument nr: 302432-2021, 6/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2021

Kontakt:
Ekosystem sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 23
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
53-633
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Tel.: +48 717586909
Faks: +48 717586922

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii