Przetarg: Przebudowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
Tel.: +48 334990602, Faks: +48 334990611
przetargi@zgm.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 334990602,
Termin składania ofert: 2021-07-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa budynku położonego przy Ul. 11 Listopada 74 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego

Numer referencyjny: ZGM/DZ-JR/62/2021/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Remont konserwatorski budynku przy Ul. 11 Listopada 74. Dane techniczne budynku mieszkalnego: budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową z 6 lokalami mieszkalnymi oraz 1 lokalem usługowym, powierzchnia użytkowa budynku - 471,09 m2, pow. użytkowa lokali mieszkalnych - 261,38 m2, pow. użytkowa piwnic - 167,20 m2, pow. użytkowa lokalu usługowego - 42,51 m2, pow. zabudowy - 225,18 m2, kubatura - 5 167,00 m3, rok budowy - 1864 r.;

c) roboty budowlane prowadzone będą na budynku stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do Rejestru zabytków pod pozycją A - 479/87 na podstawie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BB/86/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz wytycznych konserwatorskich z dnia 12 marca 2020 r. i dnia 5 lutego 2020 r., na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;

d) prace należy wykonać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 935/2020 z dnia z 19 października 2020 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 236 900.05 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45261210 Wykonywanie pokryć dachowych
45262500 Roboty murarskie i murowe
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45442110 Malowanie budynków
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45212350 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL2 Makroregion południowy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Bielska-Białej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budynek objęty zamówieniem położony jest na działkach nr 823, 368, 224/2, 578, 738 Obręb: Biała Miasto. Jest to budynek zbudowany w 1864 r. To budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem drewnianym, pokrytym papą o funkcji mieszkalno-usługowej. Budynek wzniesiono w konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane, wejście główne do budynku jest usytuowane w elewacji północnej, wejście do części usługowej w elewacji południowej. Klatka schodowa na rzucie półkolistym, w budynku znajduje się zabytkowy komin murowany. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, centralnego ogrzewania, elektryczną, wodną oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budynek stanowi element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 7 lutego 1987 r. KL.IV.5340/14/87, A - 479/87 i z tego względu podlega szczególnej ochronie prawnej;

b) dane techniczne budynku mieszkalnego:

-- budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową z 6 lokalami mieszkalnymi oraz 1 lokalem usługowym:

-- powierzchnia użytkowa budynku - 471,09 m2,

-- pow. użytkowa lokali mieszkalnych - 261,38 m2,

-- pow. użytkowa piwnic - 167,20 m2,

-- pow. użytkowa lokalu usługowego - 42,51 m2,

-- pow. zabudowy - 225,18 m2,

-- kubatura - 5 167,00 m3,

-- rok budowy - 1864 r.;

c) roboty budowlane prowadzone będą na budynku stanowiącym element zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do Rejestru zabytków pod pozycją A - 479/87 na podstawie pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr BB/86/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz wytycznych konserwatorskich z dnia 12 marca 2020 r. i dnia 5 lutego 2020 r., na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;

d) prace należy wykonać zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 935/2020 z dnia 19 października 2020 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną i wykonawczą - zał. nr 3 do SWZ i umowy, STWiORB - zał. nr 3a do SWZ i umowy oraz przedmiarami robót - zał. nr 2, 2a, 2b, 2c i 2d do SWZ i umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi i gwarancji / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: kara umowna za zwłokę w wykonaniu zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: kara umowna za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 236 900.05 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w przypadku wystąpienia:

1) robót zaniechanych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, od wykonania których odstąpiono z uzasadnionych powodów;

2) robót dodatkowych, przez które rozumie się rozumie się:

a) roboty, o których mowa w art. 630 Kodeksu cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w Dokumentacji projektowo-technicznej, ale nie ujęte w przedmiarach robót,

b) roboty, o których mowa w ust. 4,

3) robót zamiennych, przez które rozumie się roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane w miejsce określonych robót przewidzianych w umowie,

4) robót odmiennych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane w inny sposób lub inną technologią, niż ustalona w umowie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cel zamówienia - walka z niską emisją - likwidacja pieców węglowych poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

CPV: 45000000, 45100000, 45261210, 45262500, 45262600, 45311200, 45320000, 45330000, 45331000, 45331100, 45421000, 45421100

Dokument nr: 301157-2021, ZGM/DZ-JR/62/2021/ADM

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 21/07/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert bez udziału wykonawców i innych zainteresowanych osób (otwarcie niepubliczne). Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi przy użyciu strony mini portalu.uzp.gov.pl poprzez opcję menu ,,Deszyfrowanie".

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pod względem proceduralnym i formalnym: Jolanta Rocławska - tel. +48 334990602, kom. +48 602595147; e-mail (przetragi@zgm.eu).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren miasta Bielska-Białej.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2021

Kontakt:
Miasto Bielsko-Biała, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Lipnicka 26
Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL Polska
43-300
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Rocławska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990602
Faks: +48 334990611

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii