Przetarg: Rozbudowa istniejącego budynku hali magazynowej

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącego budynku hali magazynowej

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: EUROCASH S A
Wiśniowa
62-052 Komorniki
powiat: poznański
grazyna.bartkowiak@eurocash.pl
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/176293cd7d2110b
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Informacje ogólne - (13614.1) 1004_Krosno rozbudowa 1 etap
I. WSTĘP

Grupa Eurocash jest na rynku polskim liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce

Struktura Grupy Eurocash obejmuje:

o jednostki organizacyjne specjalizujące się w obsłudze konkretnego segmentu rynku i w większości stanowiące własność holdingu- jednostki biznesowe,

o sieci franczyzowe zrzeszające sklepy, które stanowią własność prywatnych przedsiębiorców korzystających jednak ze wsparcia marketingowego i negocjacyjnego Grupy Eurocash,

o oraz spółki zależne ściśle powiązane z innymi podmiotami Grupy Eurocash (inne spółki).

Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak ABC, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej Akcjonariuszy.

Więcej informacji znajdą Państwo na www.grupaeurocash.pl

III. OPIS PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Przewiduje się rozbudowę istniejącego budynku hali magazynowej z częścią socjalno-administracyjną i portiernią tj. od strony zachodniej na całą szerokość planuje się dobudowę kolejnych komór chłodniczych z przedsionkiem oraz dokami rozładunkowymi. W ramach rozbudowy nie przewiduje się powiększania nadwieszonego piętra z częścią administracyjno-socjalną. Projektuje się jedynie przebudowę części pomieszczeń szatni i umywalni z sanitariatami w celu zapewnienia obsługi większej liczby pracowników. Dodatkowo od strony południowej dobudowuje się parterowe biuro obsługi kierowców, gdzie przeniesieni zostaną pracownicy biurowi z istniejącej części, a od strony północnej pomieszczenie ładowni akumulatorów z pomieszczeniami pomocniczymi. Istniejące obiekty towarzyszące: trafostacja, generator prądu, maszynownia, po wykonaniu nowych zostaną usunięte z dotychczasowej lokalizacji, natomiast przepompownia , zbiornik wody ppoż oraz zbiornik retencyjny o powierzchni zabudowy 147,00 m2 pozostają bez zmian. W wyniku problemów z skutecznym odprowadzeniem wody deszczowej planuje się wykonanie nowego szczelnego zbiornika retencyjnego, zgodnie z uzyskaną decyzją wodno-prawną. Częściowej przebudowie podlegają istniejące place manewrowe, parkingi z przegrupowanymi na nowo stanowiskami postojowymi dla ciężarówek, doki przeładunkowe oraz mury oporowe w celu dopasowania ich do planowanej rozbudowy układu dróg wewnętrznych i placów łączących poszczególne elementy zagospodarowania działek.

Od strony południowej planuje się wykonanie nowego parkingu dla samochodów osobowych, oraz przebudowę strefy wjazdu z nową portiernią, rogatkami, dodatkowym ogrodzeniem, furtkami i bramkami oraz innymi elementami poprawiającymi kontrole dostępu na teren centrum dystrybucji.

Wszyskie wyżej wymienione elementy z uwzględnieniem podziału na etapy na bazie załączonego zestawienia prac załacznik nr 1.
Uwaga : Eurocash zastrzega, że poszczególne etapy mogą być realizowane w różnych okresach czasowych lub być zamrożone w realizacji.

Oferent w ofercie musi uwzględniać wykonanie we własnym zakresie pełnego, wielobranżowego projektu wykonawczego w oparciu o projekt budowlany i pozwolenia na budowy. Projekt wykonawczy musi również zawierać dostosowanie całego istniejącego budynku centrum dystrybucyjnego, jego systemów i infrastruktury do obowiązujących norm i przepisów tak aby nie stanowił on przeszkód podczas odbiorów końcowych przez organy kontrolne PSP, PPIS oraz PINB.

Należy uwzględnić również fakt przebudowy ,,na żywym organizmie" czyli w trakcie pracy centrum dystrybucyjnego z uwzględnieniem, że wszelkie działania logistyczne mają priorytet względem prac budowlanych.

Dokument nr: (13614.1) 1004_Krosno

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/176293cd7d2110b
Oferta - niezbędne jest uzupełnienie załącznika nr 1
TERMIN SKŁADANIA ofert - pierwsza runda do dnia 8 lipca. W dniach od 23-30.07 planujemy spotkania z firmami, które wyrażą chęć na udział w przetargu, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące inwestycji. Posimy o kontakt z Panią Grażyna Bartkowiak (tel. 507010001), aby umówic spotkanie online. Zapewniamy dostep do lokalizacji w Krośnie - na życzenie i wcześniejszym umówieniu się.
X. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem platformy zakupowej zgodnie z wyznaczonym terminem.
Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania do przedmiotu zapytania należy przesyłać korzystając z komunikatora dostępnego w formularzu odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Z wybranymi Oferentami, którzy dostarczą wszystkie wymagane dokumenty wraz z Ofertą spełniającą nasze wymagania, planujemy spotkania w celu omówienia propozycji oraz konkretnych zapisów w
umowie.
Terminy składania ofert
Czas rozpoczęcia
16.06.21 11:22
Czas zakończenia
08.07.21 10:23

W ramach zapytania każdy dostawca może złożyć ofertę lub wiele ofert do momentu osiągnięcia terminu składania ofert. Wiążąca jest ostatnia (najbardziej aktualna) złożona oferta. Po przyjęciu oferty przez Organizatora zapytania nie będzie możliwe dalsze składanie ofert.

Oferty należy składać pod adresem:
https://app.nextbuy24.com/#!appm/publicrfx/join/176293cd7d2110b

Miejsce i termin realizacji:
Rozpoczęcie prac projektowych: 09.2021

Zakończenie prac: 06.2022.

Adres inwestycji: Krosno Ul. Szczepańcowa.

Wymagania:
II. WARUNKI OFERTOWANIA

Zapytanie ofertowe nie jest podstawą do żadnych roszczeń w stosunku do Grupy Eurocash wynikających z podjęcia decyzji i działań w procesie ofertowania przez Oferenta.
Wydatki poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie są zwracane przez Grupę Eurocash.
Odpowiedź potencjalnego dostawcy na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Grupy Eurocash do akceptacji tej odpowiedzi w całości lub jej części.
Eurocash zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego w dowolnym czasie.
Akceptacja odpowiedzi Oferenta na zapytanie ofertowe nie powoduje żadnego zobowiązania Grupy Eurocash w stosunku do potencjalnego Dostawcy dopóki nie zostanie podpisana umowa handlowa między Grupą Eurocash a Dostawcą.
Wszystkie dokumenty i informacje dostarczone przez Grupę Eurocash w związku z zapytaniem ofertowym pozostają własnością Grupy Eurocash i powinny być traktowane, jako poufne oraz nie powinny być rozpowszechniane osobom trzecim za wyjątkiem, gdy konieczne jest to w celu poprawnej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W przypadku udostępniania dokumentów z zapytania ofertowego wymagana jest klauzula o zachowaniu poufności, która może być przygotowana po uzgodnieniu z Grupą Eurocash.
Zapytanie ofertowe przygotowane przez Grupę Eurocash ani żadna odpowiedź do niniejszego dokumentu nie mogą być publikowane. Wszystkie działania i zdarzenia podejmowane przed ogłoszeniem zapytania ofertowego nie będą rozpatrywane przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru najlepszego Dostawcy.
Wszystkie dokumenty związane z odpowiedzią na zapytanie ofertowe należy przygotować w języku polskim.
Zapewniamy, że wszyscy Uczestnicy zapytania mają taki sam czas na przygotowanie oferty.
Tylko oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty będą rozpatrywane w dalszej części postępowania.
Grupa Eurocash ma prawo zakończyć niniejsze postępowanie ofertowe w formie aukcji internetowej.
V. WYMOGI DOTYCZĄCE OFERTY

- wypełniony załącznik nr 1
- harmonogram prac
- wskazanie akceptowalnego terminu płatności (nie krótszy niż 30 dni)
- załączenie do oferty swojego portfolio/ referencje
- oferta powinna byc podpisana przez osobę upoważnioną bądź też osobe posiadającą aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy
- akceptacja załączonej umowy (prosimy o przesłanie swojego draftu umowy, jeśli nie dojdziemy do porozumienia w zakresie zapisów, załączona umowa będzie obowiązująca)
-długość gwarancji wraz z jego zakresem
VI. WYMAGANIA FORMALNE

Oferta musi być złożona w wersji elektronicznej .xls oraz w formie skanu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (należy dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby wskazane w KRS).

Oferta musi spełniać wszystkie kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Oferta dodatkowo powinna zawierać informacje tj.:
nazwę firmy,
adres siedziby,
telefon kontaktowy i adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za przygotowaną ofertę.

Dostawca, którego oferta zostanie zaakceptowana przez grupę Eurocash zostanie zobligowany do zatwiedzenia Ogólnych Warunkow Współpracy (OWW) - stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWW mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie zawartej Umowy pomiędzy Grupą Eurocash i Dostawcą - nie dotyczy w tym postępowaniu

Warunki płatności:
płatność po zrealizowaniu zamówienia,
termin płatności - nie krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Do oferty należy dołączyć dokumentacje:
referencje od 3 firm współpracujących w ciągu ostatnich 2 lat,
pisemne oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z ZUS i US,
aktualne dokumenty rejestrowe firmy: aktualny odpis z dokumentacji KRS/CEIDG, NIP, REGON,
sprawozdanie finansowe za ostatni rok (jeśli dotyczy).
Dostawca, którego oferta zostanie wybrana może być zobowiązany do dostarczenia dokumentacji o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS.

Wszelkie dokumenty, które winny być dołączone do Oferty w postaci skanu, muszą być podpisane przez osobę widniejącą w dokumentacji KRS lub posiadającą upoważnienie przez Zarząd do reprezentowania Spółki (nie starsze niż miesiąc). Upoważnienie to należy wysłać razem z ofertą.
VII. OBOWIĄZKI DOSTAWCY PO WYKONANIU USŁUGI

Projekt wielobranżowy wykonawczy i powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej, pisemna gwarancja, protokoły odbioru, pomiary elektryczne, atesty , certyfikaty i deklaracje zgodności dla materiałów wbudowanych. Gwarancja, serwis - wg załaczonych wytycznych wykonawczych

IX. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Termin ważności oferty musi wynosić minimum 3 miesiące (do uzgodnienia na spotkaniach)

Uwagi:
IV. NIEZBĘDNE KRYTERIA PRODUKTU/ USŁUGI

Cena: 90%
Kompetencje, doświadczenie: 10%
VIII. KLAUZULA POUFNOŚCI

Nie dotyczy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii