Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY JEDLICZE
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
powiat: krośnieński
tel. 0-13 44 847 15
ug@jedlicze.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jedlicze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0-13 44 847 15
Termin składania ofert: 2021-06-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Gminy Jedlicze z siedzibą w Jedliczu przy Ul. Rynek 6
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
,,Budowa oświetlenia drogowego Ul. Wierzbowej w Jedliczu - etap II"
(którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje realizację oświetlenia drogowego Ul. Wierzbowej w Jedliczu - etap II. W zakres prac wchodzi w szczególności:
a) wykonanie przy drodze gminnej w m. Jedlicze - 14 szt. punktów oświetlenia drogowego o nr. 11/19 -11/25 , II/1 - II/7 oraz szary sterowania ośw. ulicznym,
b) wykonanie okablowania oraz innych niezbędnych prac koniecznych do jego uruchomienia -na podstawie dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót,
c) uruchomienie oświetlenia,
d) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlanym, stanowiącym załącznik do niniejszego postępowania.

Dokument nr: RP.271.2.9.2021.JP

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Urząd Gminy Jedlicze - 23.06.2021 r. godz. 10:15

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycje cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy Jedlicze, z siedzibą 38-460, Ul. Rynek 6 w pokoju nr 26 (sekretariat) lub Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Jedlicze nie później niż do dnia 23.06.2021 r. do godz. 10:00 lub przesłać za pomocą poczty elektroniczne na adres e-mail: ug@jedlicze.pl
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: GMINA JEDLICZE, Ul. RYNEK 6, 38-460 JEDLICZE PROPOZYCJA CENOWA NA ZADANIE PN.:
,,Budowa oświetlenia drogowego Ul. Wierzbowej w Jedliczu - etap II" NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 23.06.2021 GODZ. 10:15 Kopertę poza oznakowaniem jak wyżej należy opisać nazwą i adresem wykonawcy.
Propozycje cenowe, które wpłyną do Gminy Jedlicze po wyznaczonym terminie składania, nie biorą udziału w ocenie i wyborze oferty, będą one odsyłane bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na: 60 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jak również potencjału technicznego i kadrowego:
a) Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 inwestycje, z których każda polegała na wykonaniu oświetlenia drogowego typu LED
0 wartości min. 60 tys. zł netto.
b) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawniania do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczeń.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena-100%
5. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
a) formularz propozycji wg załączonego wzoru,
b) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,
d) dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia przez wykonawcę, tj. wykaz robót budowlanych wraz z referencjami lub poświadczeniami potwierdzającymi należyte wykonanie
robót, jak też wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień w wymaganym zakresie, e) kosztorys ofertowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) cenę brutto roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną obowiązuje przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Gmina Jedlicze wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez Zamawiającego wymogom i o najwyższej punktacji.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Zamawiający powiadomi o wyborze propozycji cenowej wybranej w toku postępowania. Wykonawca podpisze umowę na realizację zadania w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze w umówionym terminie.
11. Istotne dla Gminy Jedlicze postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Sebastian Półchłopek - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 0-13 44 847 15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii