Przetarg: Świadczeni usług całodobowego pogotowia awaryjnego, polegających na konserwacji i...

Przedmiot:

Świadczeni usług całodobowego pogotowia awaryjnego, polegających na konserwacji i naprawach wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych oraz instalacji domofonowych

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wincentego Witosa 7
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
Tel : +48 91 418 28 51 +48 91 466 47 47, tel. 91466 47 28
sekretariat@tbs.goleniow.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 91 418 28
Termin składania ofert: 2021-06-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. działając na podstawie art.
2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług ,,Pogotowia awaryjnego w zakresie
wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach i lokalach komunalnych oraz obiektach
użyteczności publicznej administrowanych przez GTBS Sp. z o.o."
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni usług całodobowego pogotowia awaryjnego, polegających
na konserwacji i naprawach wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych oraz instalacji
domofonowych w budynkach i lokalach komunalnych oraz obiektach użyteczności publicznej
administrowanych przez GTBS Sp. z o.o. oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) określono w załączniku nr 1 do zaproszenia do
składania ofert.

Dokument nr: GTBS.BZ.ZP.26.2021.JK

Składanie ofert:
VI. Termin i miejsce składania ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do 24.06.2021 r. do godz. 13:00.
2. Miejsce składania ofert w formie elektronicznej:
https://tbs-goleniow.loeintrade.net/reiestracia/przeta rei.html
3. Miejsce składania ofert w formie papierowej: Goleniowskie TBS Sp. z o.o. Ul. W. Witosa 7, 72-100
Goleniów, pok. nr 6 sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji: Zamówienie przewidziano do realizacji w terminie 12 m-cy od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu oraz inne istotne warunki zamówienia:
1. Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania zadania - tj. zrealizowanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w
tym okresie, co najmniej 2 usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością głównym usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto każda;
2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj., co najmniej jedną osobą, która
posiada uprawnienia do eksploatacji oraz dozoru w zakresie urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię
elektryczną (Świadectwo Kwalifikacyjne E i D na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z
dnia 21 maja 2003 r.), oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych;
3. Posiadanie ubezpieczenia OC tj. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
III. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
1. Oferowana cena będzie ceną netto. Do zaproponowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT po
określeniu przez Wykonawcę właściwej stawki dla określonych robót.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, niezbędne do jej
prawidłowego wykonania w tym koszty dojazdu do miejsca robót na terenie Goleniowa.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i
warunkami jego wykonania oraz uwzględnienie wszelkich czynników mogących mieć wpływ na
oferowana cenę.
W celu obliczenia ceny netto Wykonawca musi określić i zsumować poszczególne składniki
cenotwórcze:
1) Stawka za roboczogodzinę (netto) Rg..............zł
2) Koszty pośrednie Kp.......% od R (robocizny) i S (sprzętu)
3) Zysk Z .......% od R, S, Kp (robocizny, sprzętu i kosztów
pośr.)
Cena netto - C =.... zł
5. Składniki cenotwórcze należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
6. Dla robót zlokalizowanych poza terenem Goleniowa Wykonawca w formularzu ofertowym poda
stawkę dojazdu .... zł netto/km.
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i
ich wagą
1) Kryterium 1 - cena 90%
2) Kryterium 2 - stawka za dojazd poza Goleniów 10%
5. Składający ofertę cenową zobowiązany jest na własną odpowiedzialność i ryzyko zebrać wszelkie
informacje niezbędne do złożenia oferty cenowej. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie
elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do zrealizowania zamówienia.
6. Najkorzystniejsza oferta może stanowić podstawę do zawarcia umowy na realizację
przedmiotowego zadania.
7. Przestawiona oferta cenowa nie będzie stanowić oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
(Art. 66 Kc). Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo
do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez wskazania przyczyny w szczególności gdy
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny oferty przed ostatecznym
wyborem i podpisaniem umowy, w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym
ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy
kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu
przeprowadzenia negocjacji wybrani oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową lub
telefoniczną.
. Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy
przetargowej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego www.tbs.goleniow.pl w
zakładce PLATFORMA PRZETARGOWA LOGINTRADE w dziale POSTĘPOWANIA Z WYŁĄCZENIEM
USTAWY. Link do platformy:
https://tbs-Eoleniow.loeintrade.net/reiestracia/urzetarei.html
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej
kopercie, z zamieszczonym napisem:
OFERTA - NIE OTWIERAĆ do 24.06.2021 r.
,,Pogotowie awaryjne w zakresie wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych w budynkach i
lokalach komunalnych oraz obiektach użyt. publ. administrowanych przez GTBS Sp. z o.o."
VII. Dokumenty i oświadczenia, które złoży Wykonawca na wezwanie Zamawiającego - dotyczy
wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
1. Aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru lub potwierdzenie prowadzenia działalności
gospodarczej - wydruk z CEIDG (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.);
2. Wykaz zrealizowanych usług/ prac podobnych z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu
wykonywania oraz podmiotu na rzecz, którego usługi były realizowane (potwierdzone
dokumentami, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały
prawidłowo ukończone). Zamawiający nie wymaga, aby wykazane usługi realizowane były w formie
,,pogotowania awaryjnego". Za usługi główne odpowiadające przedmiotowi zamówienia
Zamawiający uzna usługi polegające na usuwaniu awarii, dokonywaniu napraw bieżących
i konserwacji w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej oraz innych tego typu czynności.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zmówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności z informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4. Kopię opłaconej polisy lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy
sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych.
5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - tylko
w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów. Zobowiązanie musi obejmować cały okres
wynikający z umowy.

Kontakt:
VIII. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- w zakresie postępowania publicznego - Joanna Krępa, tel. 91466 47 28, email:
j.krepa@tbs.goleniow.pl
- w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - Mirosław Rutkowski, tel. 91466 47 3,
email: m.rutkowski@tbs.goleniow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii