Przetarg: Modernizacja oświetlenia zbiorników retencyjnych

Przedmiot:

Modernizacja oświetlenia zbiorników retencyjnych

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
Tel: 48 611 52 68
oktawian.wolos@enea.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: 7 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel: 48 611 52 68
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizację oświetlenia zbiorników retencyjnych nr 1,2,3 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o."

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert: 30.06.2021 r. godz. 12:30; ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, Świerże Górne, 26-900 Kozienice, Budynek Pionu Zakupów, w Pok. Nr 117. Otwarcie dokonuje Komisja Przetargowa bez obecności Wykonawców.

Specyfikacja:
Termin wizji ustala się w dn. 22.06.2021 r. o godz. 11:00, miejsce zbiórki osób zainteresowanych: Portiernia, Brama Główna w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. następnie odbędzie się wizja lokalna w miejscu planowanych robót. Osoba do kontaktów w sprawie wizji: Oktawian Wołos, tel. 48 611-52-68, oktawian.wolos@enea.pl.
Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji proszeni są o przesłanie w terminie do dnia 21.06.2021 r. do godz. 15.00 listy osób, które zostały wydelegowane na wizję lokalną i zapoznały się z pkt 35 SWZ, z zastrzeżeniem, że z ramienia jednego Wykonawcy w wizji mogą brać udział nie więcej niż dwie osoby. Osoby biorące udział w dniu wizji lokalnej złożą stosowną ankietę/oświadczenie dot. COVID-19. Listę osób należy przesłać na adres: oktawian.wolos@enea.pl. Wszystkie osoby biorące udział w wizji lokalnej powinny mieć stosowny sprzęt ochrony osobistej oraz dodatkowo maseczkę lub maseczkę i przyłbicę.
Warunki uczestnictwa w postępowaniu: zawarto w SWZ oraz na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert: Skan podpisanego przez osoby umocowane Formularza ,,OFERTA" wraz wymaganymi dokumentami po uprzedniej rejestracji Wykonawcy należy złożyć na platformie zakupowej LOGINTRADE pod adresem: https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html nie później niż do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00 czasu polskiego.
UWAGA!! Niedopuszczalne jest składanie Ofert do siedziby Zamawiającego. Oferty należy złożyć na platforme LOGINTRADE.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia Umowy do 17.12.2021 r.

Wymagania:
Wymagane wadium: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Kryteria oceny ofert zgodnie z SWZ: Cena - 80%, Gwarancja - 20%.
Gwarancja zgodnie z SWZ: min 36 - max 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace.
Termin związania ofertą: 60 dni.
Język oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - polski.
Dokumenty i warunki ich uzyskania: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie lub na pisemne zapotrzebowanie przesyłką pocztową albo kurierską za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku rozbieżności w treści obowiązująca jest wersja papierowa. Wszelkie zmiany i odpowiedzi na zapytania oferentów będą zamieszczane na tej samej stronie internetowej przy niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
* zamówienie nie objęte postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
W kwestiach formalnych: Kamil Stachurski, Tel: 48 614 11 26, e-mail: kamil.stachurski@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii