Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 36 80 491
https://platformazakupowa.pl/transakcja/472200
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 36 80 491
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KA-DZP.362.2.17.2021 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w związku z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi podpisami wskazanych pokojów w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 usługa zgodnie z treścią zapytania ofertowego 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komandorska 118/120
53-345, Wrocław

Dokument nr: ID 472200, KA-DZP.362.2.17.2021

Otwarcie ofert: Otwarcia : 25-06-2021 10:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/472200
Składania : 25-06-2021 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/472200

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, w trybie zapytania ofertowego w oparciu o rozdz. 6.5.1. Rozeznanie rynku aktualnych na dzień ogłoszenia postępowania "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz wewnętrzny Regulamin zamówień publicznych.
------
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w związku z realizacją zadania polegającego na dostosowaniu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wskazanych pokojów w budynku E należącym do Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Zamawiający zaznacza, że wartość niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niższa niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm., zw. dalej ustawą Pzp).
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.
------
Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
o wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy;
o wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy;
o wypełniony i podpisany Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Wykaz ;
o opłacona polisa OC projektanta głównego wraz z dowodem uiszczenia składki;
o pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:
o czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego - w przypadku oferty składanej w formie skanu,
o kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej.
------
W przypadku pytań:
o merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
o związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt za pośrednictwem z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
------
Odpowiedzi na pytania zadane w ramach niniejszego postępowania, ewentualne zmiany treści zapytania ofertowego, informacja z otwarcia ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu bądź unieważnieniu postępowania zostaną opublikowane w sekcji "Komunikaty".
Osobą prowadzącą niniejsze postępowanie jest Pracownik Działu Zamówień Publicznych Pan Łukasz Lisik nr tel. 71 36 80 491.
Numery telefonów do pracowników DZP znajdują się na stronie: http://bip.ue.wroc.pl/51/81/dane-kontaktowe.html
------
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2_17_2021 Załącznik [...].docx
0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Podmiotowe środki dowodowe - zgodnie z treścią zapytania ofertowego (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2_17_2021 Załącznik [...].docx
2_17_2021 Załącznik [...].docx

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Łukasz Lisik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii