Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zaplecza boiska sportowego

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zaplecza boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Szczecinek
ul. Pilska 3
78-400 Szczecinek
powiat: szczecinecki
tel. (94) 37-432-48, -73, -85, -94, fax. (94) 37-420-08
sekretariat@gminaszczecinek.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecinek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 37-432-48,
Termin składania ofert: 2021-06-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Szczecinek
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę zaplecza boiska sportowego w miejscowości Trzcinno
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Zaplecze sportowe o następujących parametrach:
> Lokalizacja - działka nr 153/10 w m. Trzcinno obręb Gałowo,
> Konstrukcja - kontenerowa, modułowa,
> Powierzchnia zabudowy - ok 45,0 m2,
> Powierzchnia użytkowa - ok. 40,0 m2,
> Instalacje wewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza elektryczna
> Przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne
1) Projekt budowlany wielobranżowy 4 egz.
2) Kosztorys inwestorski 1 egz.
3) Przedmiar robót 1 egz.
4) STWiORB 1 egz.
5) Dokonanie niezbędnych uzgodnień projektu
6) Płyta CD obejmująca opracowania od pkt 1) do 4)

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 25 w dniu 25.06.2021r. o godz. 10:15.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Szczecinek, Ul. Pilska 3, pok. nr 8 w terminie do dnia 25.06.2021r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.202lr.

Wymagania:
6. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej, która powinna być opatrzona wyłącznie napisem: ,,Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę zaplecza boiska sportowego w miejscowości Trzcinno".
Druga koperta wewnętrzna poza w/w napisem powinna być opatrzona dodatkowo identyfikacją wykonawcy. Oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) wypełnione oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
7. Kryterium oceny ofert Cena oferty - 100%

Kontakt:
. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami ze strony
zamawiającego są: Adam Gonczarów, pok. nr 13, tel. 0-94 37 26440, a.gonczarow@gminaszczecinek.pl oraz Artur Paszkiel, pok. nr 13, tel. 0-94 37 26444, a.paszkiel@gminaszczecinek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii