Przetarg: Zaprojektuj i buduj: Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Zaprojektuj i buduj: Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
zgm@zgm.piekary.pl
https://zgm-piekary.logintrade.net/zapytania_email,48611,c9de0a5417de8f748230d60884345ccb.html
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektuj i buduj: Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - Ul. Bytomska 161 w Piekarach Śl. z audytem i projektem ocieplenia oraz instalacją c.o. i c.w.u., Etap I
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektuj i buduj: ,,Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy Ul. Bytomskiej 161 w Piekarach Śląskich zlokalizowanego na działce nr 317/184 wraz z audytem i projektem ocieplenia oraz instalacją c.o. i c.w.u., ETAP I Ocieplenie ścian i stropów wraz z audytem i projektem ocieplenia"
2. Opis przedmiotu zamówienia
- Remont elewacji frontowej zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (uzgodnienia z konserwatorem miejskim) i zastosowanie odpowiednich materiałów renowacyj-nych,
- Wykonanie w technologii ETICS termomodernizacji budynku, zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją techniczną i audytem, po jej akceptacji przez Inwestora, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz po skutecznym zgłoszeniu zamiaru wyko-nania robót budowlanych, bądź uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli wymagane.
- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. p. poż. (budynek w granicy działki, styka się ścianą szczytową z sąsiednim budynkiem) jeśli jest wymagane.
o Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) ścian fundamentowych - ok. 44,00m2,
o Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) ścian budynku ponad terenem - ściana frontowa ocieplona od wewnątrz - ok. 228,00 m2; ściana szczytowana oraz tylna ocieplona od zewnątrz (dodatkowe ocieplenie do już istniejącego) - ok. 423,00 m2; ściana szczytowa (w granicy działki) - ocieplona od wewnątrz - ok. 195,00 m2.
o Wykonanie ocieplenia stropu piwnic - ok. 197,00 m2.
o Wykonanie ocieplenia stropu poddasza- ok. 197,00 m2.
- Wykonanie, w celu ustalenia parametrów ocieplenia, ogrzewania i kolorystyki, audytu energetycznego i projektu termomodernizacji (ocieplenia i kolorystyki).
- Wykonanie wymiany okienek piwnicznych i strychowych.
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej od strony podwórza na nowe, ciepłe, oszklone szkłem bezpiecznym (uzgodnienie koloru i materiału z konserwatorką). oraz wymiana stolarki okiennej klatki schodowej od strony podwórza,
- Wykonanie daszka nad wejściem do budynku od strony podwórza,
- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wykonaniem i zasypaniem wykopów oraz wykonaniem opaski.
- Wymiany obróbek blacharskich i orynnowania z odprowadzeniem wody z rur spu-stowych do kanalizacji (uzgodnienie koloru z konserwatorką).
- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, z tynkowaniem komi-nów (uzgodnienie koloru z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
- Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej.
- Wykonanie instalacji monitoringu CCTV.
- Modernizacja istniejących, zewnętrznych schodów (uzupełnienie ubytków, ułożenie mrozoodpornych płytek, montaż balustrady) (uzgodnienie koloru z konserwatorką).

CPV: 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00086430, ZGM/NZ-343-76/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zgm-piekary.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-piekary.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https:/zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA Ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej, dostępne pod adresem: https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgm-piekary.logintrade.net/zapytania_email,48611,c9de0a5417de8f748230d60884345ccb.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/NZ-343-76/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektuj i buduj: ,,Modernizacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Bytomskiej 161 w Piekarach Śląskich zlokalizowanego na działce nr 317/184 wraz z audytem i projektem ocieplenia oraz instalacją c.o. i c.w.u., ETAP I Ocieplenie ścian i stropów wraz z audytem i projektem ocieplenia"
2. Opis przedmiotu zamówienia
- Remont elewacji frontowej zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (uzgodnienia z konserwatorem miejskim) i zastosowanie odpowiednich materiałów renowacyj-nych,
- Wykonanie w technologii ETICS termomodernizacji budynku, zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją techniczną i audytem, po jej akceptacji przez Inwestora, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz po skutecznym zgłoszeniu zamiaru wyko-nania robót budowlanych, bądź uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeśli wymagane.
- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. p. poż. (budynek w granicy działki, styka się ścianą szczytową z sąsiednim budynkiem) jeśli jest wymagane.
o Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) ścian fundamentowych - ok. 44,00m2,
o Wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) ścian budynku ponad terenem - ściana frontowa ocieplona od wewnątrz - ok. 228,00 m2; ściana szczytowana oraz tylna ocieplona od zewnątrz (dodatkowe ocieplenie do już istniejącego) - ok. 423,00 m2; ściana szczytowa (w granicy działki) - ocieplona od wewnątrz - ok. 195,00 m2.
o Wykonanie ocieplenia stropu piwnic - ok. 197,00 m2.
o Wykonanie ocieplenia stropu poddasza- ok. 197,00 m2.
- Wykonanie, w celu ustalenia parametrów ocieplenia, ogrzewania i kolorystyki, audytu energetycznego i projektu termomodernizacji (ocieplenia i kolorystyki).
- Wykonanie wymiany okienek piwnicznych i strychowych.
- Wykonanie wymiany drzwi wejściowych do klatki schodowej od strony podwórza na nowe, ciepłe, oszklone szkłem bezpiecznym (uzgodnienie koloru i materiału z konserwatorką). oraz wymiana stolarki okiennej klatki schodowej od strony podwórza,
- Wykonanie daszka nad wejściem do budynku od strony podwórza,
- Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z wykonaniem i zasypaniem wykopów oraz wykonaniem opaski.
- Wymiany obróbek blacharskich i orynnowania z odprowadzeniem wody z rur spu-stowych do kanalizacji (uzgodnienie koloru z konserwatorką).
- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, z tynkowaniem komi-nów (uzgodnienie koloru z Miejskim Konserwatorem Zabytków).
- Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej.
- Wykonanie instalacji monitoringu CCTV.
- Modernizacja istniejących, zewnętrznych schodów (uzupełnienie ubytków, ułożenie mrozoodpornych płytek, montaż balustrady) (uzgodnienie koloru z konserwatorką).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dociepleniu budynku o powierzchni docieplenia co najmniej 1000,00 m2.2.
Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj. a)jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika ro-bót, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno -budowlanej lub architektonicznej; b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). tj. osobą/ami której/ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): - w celu wykazania spełniania
warunku z ust. 3.4.1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. - w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo - oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ - nie do-tyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe
oznacza, iż:5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.3. Zmiana umowy może
także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 25,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 15,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 29 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii