Przetarg: Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego

Data zamieszczenia: 2021-06-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Gdańsku
Sucha 12
80-531 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 585599226, kom 572-339-421
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 585599226, kom
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest ,,Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności
istnienia progu piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania
zasobów wodnych". Próg piętrzący zlokalizowany w km 8+334
rz. Raduni jest budowlą hydrotechniczną i wpływa na kształtowanie
stosunków wodnych w jego zlewni. Przedmiotowa ekspertyza
ma posłużyć do określenia wpływu przedmiotowej budowli
na kształtowanie zasobów wodnych rzeki Raduni oraz do wskazania
podmiotów odnoszących korzyści. Powyższa ekspertyza będzie
stanowić podstawę do podjęcia decyzji o konieczności zachowania
ww. progu lub nałożenia obowiązku jego likwidacji.

Dokument nr: GD.ROZ.2811.114.2021.ZZ.3

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć za pomocą platformy internetowej Wód Polskich
, do dnia 02.07.2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena (100%)
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)-.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie
wykonali, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu
ekspertyzy dotyczącej:
- budowli hydrotechnicznej,
- kształtowania zasobów wodnych przez budowlę hydrotechniczną
lub urządzenie wodne,
- wpływu budowli hydrotechnicznej lub urządzenia wodnego
na stosunki wodne.
Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca złoży
wypełniony załącznik pn. ,,Wykaz Usług" wraz z dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (referencje lub kopie
umowy wraz z protokołami odbioru itp.)
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: nie wymaga się.
9. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena będzie całkowitą
wartością zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz
obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca.
Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć
na realizacje zamówienia. Cenę należy podać w liczbie do drugiego
miejsca po przecinku oraz słownie w polskich złotych brutto, w tym
wyszczególnić wartość neto oraz podatek Vat w procencie oraz wartość.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej
lub elektronicznej opatrzonej podpisem uwierzytelnionym.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: gdy oferta przewyższa wartość
jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający istnieje możliwość negocjacji
co do ceny.
Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Do terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu
unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot
kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert
oraz warunków niniejszego postępowania.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu:
Kierownik Działu Utrzymania Pan Paweł Leśniowski
nr telefonu służbowego kom 572-339-421,
adres e-mail zz-gdansk@wody.gov.pl
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych Pani Anna Nagrabska
nr telefonu służbowego kom 601-536-326,
adres e-mail zz-gdansk@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii